برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی زنده‌مانی در بزغاله‌های کرکی راینی با استفاده از دو مدل خطی و ویبال

فاطمه محمدی نژاد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ ارسلان برازنده

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 297-304

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.237238.653542

چکیده
  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از رﻛﻮرد­ﻫﺎی زﻧﺪه­ﻣﺎﻧﻲ شمار 3055 رأس بزغاله، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠۀ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش و اﺻﻼح نژاد بز کرکی راینی واﻗﻊ در شهرستان بافت، گردآوری‌شده ﻃﻲ سال‌های 1386-1372 استفاده شد.داده‌ها ﺑﺎ ﻣﺪل­ﻫﺎی ﺧﻄﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ وﻳﺒﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪل­ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮگذاری‌های عامل‌های ﺛﺎﺑﺖ ...  بیشتر

تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن

هوشنگ نوری؛ ارمین توحیدی؛ مجید بحرینی؛ طوبی ندری

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 481-487

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.138918.653396

چکیده
  این تحقیق با هدف تعیین تأثیر روش­های مختلف سانتریفوژ (دور و زمان سانتریفوژ) بر ویژگی­های اسپرم اسب خزر انجام شد. در این پژوهش نمونه­های منی از چهار سر اسب خزر بالغ و سالم با استفاده از واژن مصنوعی گرد­آوری و پس از آن در رقیق­کننده بر پایة فسفوکازئینات شیر رقیق شد. سپس نمونه­های منی به هفت قسمت یکسان تقسیم و به هر یک از تیمار­های ...  بیشتر

زنده‌مانی و رشد اولیه گیاهچه‌های خربزه و طالبی پیوند شده روی پایه‌های مختلف کدو

رضا صالحی؛ عبدالکریم کاشی؛ جانگ میانگ لی؛ مصباح بابالار؛ مجتبی دلشاد؛ سانگ گیو لی؛ یون چان هاح

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389

چکیده
  اثر سه رقم کدوی تجاری’ ایس‘،’ شینتوزا‘ و ’شینتوهونگتو‘ به عنوان پایه، بر زنده‎مانی و رشد اولیه گیاهچه‎های خربزه رقم ’خاتونی‘ و طالبی رقم ’سمسوری‘ در شرایط گلخانه‎ای در قالب طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار مورد تحقیق قرار گرفت. همه پایه‎ها سازگاری و گیرایی بالایی (بیش از 97%) نسبت به پیوند خربزه و طالبی از خود نشان ...  بیشتر