زنده‌مانی و رشد اولیه گیاهچه‌های خربزه و طالبی پیوند شده روی پایه‌های مختلف کدو

نویسندگان

چکیده

اثر سه رقم کدوی تجاری’ ایس‘،’ شینتوزا‘ و ’شینتوهونگتو‘ به عنوان پایه، بر زنده‎مانی و رشد اولیه گیاهچه‎های خربزه رقم ’خاتونی‘ و طالبی رقم ’سمسوری‘ در شرایط گلخانه‎ای در قالب طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار مورد تحقیق قرار گرفت. همه پایه‎ها سازگاری و گیرایی بالایی (بیش از 97%) نسبت به پیوند خربزه و طالبی از خود نشان دادند. فعالیت ریشه (غلظت فورمازان سنتز شده در گرم ماده خشک در ساعت) گیاهان پایه 3-2 برابر پیوندک‎ها بود. همچنین تعداد دستجات آوندی پایه‎ها به جز در مورد رقم ’شینتوزا‘ بیشتر از پیوندک‎ها بود. صفات فعالیت ریشه، طول ساقه اصلی، قطر ساقه پایه، محتوای کلروفیل برگ و وزن تر اندام‎های هوایی در سطح 1% و صفات قطر ساقه پیوندک، تعداد برگ، سطح برگ و وزن تر ریشه در سطح 5% معنی‎دار شدند. اثر تیمارها روی وزن خشک اندام‎های هوایی و ریشه معنی‎دار نبود. در اکثر صفات رشد، گیاهان پیوندی برتر از غیرپیوندی بودند. در بین گیاهان پیوندی، اثر پایه‎ها روی صفات رشد مورد ارزیابی، بسیار نزدیک به هم و مشابه بود، لذا می‎توان همه پایه‎های مورد آزمایش در این تحقیق را سازگار با پیوند خربزه و طالبی ایرانی پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Grafting on Survival Rate and Primary Growth of Melon and Muskmelon Seedlings Grafted onto Different Cucurbita Rootstocks

نویسندگان [English]

 • Reza Salehi
 • Abdolkarim Kashi
 • Jang Miang Lee
 • Mesbah Babalar
 • Mojtaba Delshad
 • Sang Gio Lee
 • Yun Chan Huh
چکیده [English]

Effect of three cucurbita varieties, cvs. ‘Ace’, ‘Shintozwa’ and ‘ShintoHongto’ as rootstocks, on survival rate and primary growth of melon cv. Khatooni as well as on muskmelon cv. Samsuri seedlings was investigated in greenhouse conditions. The rootstocks exhibited high compatibility (up to 97%) with scions with the response of muskmelon seedlings more pronounced than that of the melon ones. The root activity (synthesized formazan concentration per Dry Matter (DM)), in rootstocks was 2-3 times that in scions. All the rootstocks except ‘Shintozwa’ had more vascular bundles than scion plants. Such plant growth characteristics as root activity, stem length, rootstock stem diameter, leaf chlorophyll content and fresh weight of top organs were positively affected by grafting and by rootstocks (p = 0.01). Scion stem diameter, leaf number and leaf area were significantly affected by treatments at p = 0.05. Fresh weight of top organs and of root, as well as root dry weight were not significantly affected by grafting and by rootstocks. In most of the evaluated characters, grafted seedlings were in a more proper had better situation than non-grafted ones. Among the grafted seedlings, all the rootstocks experienced approximately similar effects. So, according to the obtained results, use of evaluated rootstocks for Iranian melon and muskmelon can be advisably recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grafting
 • melon
 • Muskmelon
 • Rootstock
 • scion
 • Survival rate