1. اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون‌تنی

پارمیس زاهدی مقدم؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 469-479

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.268190.653666

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی اثر مکمل نمودن خیساب مایع ذرت به عنوان منبع نیتروژن با منابع مختلف کربوهیدرات در جیره غذایی بر تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی بود. از هشت جیره غذایی حاوی منابع مختلف کربوهیدراته (شامل سطوح مخلتف جو، ذرت و ملاس) که در همه آن‌ها از یک سطح ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی پپتیدهای کوچک کنجالۀ پنبه‌دانه در جیرۀ برۀ ‌پرواری بر گوارش‌ و تخمیر مواد مغذی در شرایط آزمایشگاهی

الهام کریمی؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 549-558

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.246708.653590

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل کردن جیرۀبرۀ پرواری با سطوح مختلف مکمل تجاری فورتیدC (به‌دست‌آمده از هیدرولیز کنجالۀ پنبه‌دانه به‌عنوان منبع پپتیدهای کوچک زنجیر) بر فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی جیره و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه با استفاده از شیرابۀ شکمبۀ گوسفند در شرایط آزمایشگاهی بود. تیمارهای ...  بیشتر

3. تأثیر پودر دانه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare) و زیره (Carum carvi) و مخمرها بر فراسنجه‌های تولید گاز، جمعیت تک‌یاختگان و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبۀ‌ گوسفند در شرایط آزمایشگاهی

صغری درخشان نیا؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی شترخفت؛ مهرداد تقی زاده

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 399-410

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.243102.653564

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر افزودن پودر دانۀ رازیانه (Foeniculum vulgare)، زیره (Carum carvi) و مخمر ساکارومایسس سرویسیه در مقایسه با موننسین بر آزمون تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر، قابلیت هضم مواد مغذی، جمعیت تک‌یاختگان (پروتوزوا) و فعالیت آنزیمی شکمبه­ بود. هفت جیرۀ آزمایشی شامل 1) جیرۀ شاهد و مکمل کردن جیرۀ شاهد با 2) 8 گرم رازیانه + 8 گرم زیره ...  بیشتر

4. اثر کربوهیدرات غیر نشاسته‌ای جیره‌های مختلف مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی بافت روده و بیان ژن‌های انتقال دهنده مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی

اکبر یعقوبفر؛ مجید کلانتر؛ فریبرز خواجعلی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 429-440

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59798

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کربوهیدرات غیرنشاسته‌ای جیره‌های مختلف مکمل‌شده با آنزیم یا بدون آن بر عملکرد و ویژگی‌های فیزیولوژیک جوجۀ گوشتی آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار در پنج تکرار (شمار 25 قطعه در هر تکرار) با شمار 625  قطعه جوجۀ یک‌روزۀ مخلوط رأس 308 در دو مقطع 1 تا 21 روزگی و 22 تا 42 روزگی اجرا شد. تیمارها به ترتیب شامل شاهد، ...  بیشتر