کلیدواژه‌ها = مدل حیوانی
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد

دوره 40، شماره 4، اسفند 1388

حکیمه امامقلی بگلی؛ سعید زره داران؛ سعید حسنی؛ مختار علی عباسی


برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در میش نژاد بلوچی

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

معصومه باقری؛ محمد مرادی شهر بابک؛ رسول واعظ ترشیزی