برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در میش نژاد بلوچی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه از رکوردهای 2593 میش جمع آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند بلوچی عباس آباد مشهد برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت مجموع وزن شیر گیری بره‌های حاصل از هر میش تحت آمیزش (TWW/EJ) در زایش‌های مختلف استفاده شد. برآورد وراثت پذیری مستقیم برای مجموع وزن شیرگیری بره‌های هر میش تحت آمیزش در زایش های اول (TWW1/EJ)، دوم (TWW2/EJ)، سوم (TWW3/EJ)، چهارم (TWW4/EJ)، به ترتیب 03/0? 112/0، 030/0?028/0، 060/0 ? 075/0 و 12/0?135/0 بودند. همبستگی‌های ژنتیکی افزایشی مستقیم بین صفات مجموع وزن شیرگیری بره‌های حاصل از هر میش تحت آمیزش مثبت و بالا بوده و دامنه‌ای از 362/0 تا 955/0 برای بین TWW1/EJو TWW2/EJ و بینTWW2/EJ و TWW4/EJ داشتند. این برآوردها برای همبستگی‌های فنوتیپی مثبت، اما کمتر از همبستگی‌های ژنتیکی بوده، از 147/0 (بینTWW3/EJ و TWW4/EJ) تا 204/0 (بینTWW2/EJو TWW4/EJ) متغیر بود. با توجه به همبستگی ژنتیکی افزایشی مستقیم بالا بین TWW1/EJ با دوره‌های زایش بعد، انتخاب برای افزایش عملکرد تولید مثل می‌تواند براساس مجموع وزن شیرگیری بره‌های هر میش تحت آمیزش در زایش اول صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimates of Genetic and Phenotypic Parameters for Composite Reproductive Traits in Baluchi Ewes

نویسندگان [English]

  • masoomeh bagheri
  • Mohammad Moradi shahr babak
  • Rasoul Vaez torshizi
چکیده [English]

Records of 2593 baluchi ewes, obtained from Baluchi Sheep Breeding Station in Abbas Abad, Mashhad, were used to estimate genetic parameters for total weight of lamb weaned per ewe joined (TWW/WJ) in different parities. Estimates of heritability for TWW1/EJ, TWW2/EJ, TWW3.EJ and TWW4/EJ were 0.112 ? 0.030, 0.028 ? 0.030, 0.075 ? 0.060 and 0.135 ? 0.120, respectively. Direct additive genetic correlations were positive and high, to medium ranging from 0.955 (between TWW1/EJ and TWW2/EJ) to 0.362 (between TWW2/EJ and TWW4/EJ). The corresponding estimates for phenotypic correlations were also positive, but lower than genetic correlations and varied from 0.147 (between TWW3/EJ and TWW4/EJ) to 0.204 (between TWW2/EJ and TWW4/EJ). The high genetic correlation between TWW1\EJ and other composite reproduction traits indicated that lifetime reproductive perfomance can be improved through selection for TWW1\EJ.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Animal model
  • genetic parameters
  • REML
  • Total weight of lamb weaned