شناسایی چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی در ژنوم اکوتیپ‌های مرغ شاخدار ایران برای مطالعه روابط ‏فیلوژنتیکی و میزان همخونی

رعنا پدر؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ حجت اسداله پور نعنایی؛ حامد خراتی کوپایی

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 43-51

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.322297.653823

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی به منظور بررسی روابط فیلوژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف مرغ گینه‌ای (مرغ شاخدار) در ایران می‌باشد. داده‌های ژنومی 18 قطعه مرغ گینه‌ای مربوط به شش اکوتیپ مختلف ایران، شامل اکوتیپ‌های تبریز (آبی و خاکستری)، رشت، تبریز (سفید)، تلاقی رشت و تبریز (آبی و خاکستری)، شیراز و لار تهیه شد. ...  بیشتر

واکاوی بیوانفورماتیکی و فیلوژنی ناحیه 5`UTR ژن نوروپپتید وای (Neuropeptide Y) و ارتباط آن با صفات تولیدی در مرغ‌ بومی فارس

مهرنسا جمال پور؛ محمد دادپسند؛ هادی آتشی؛ علی نیازی؛ حامد خراتی کوپایی؛ سید محمد رضا هاشمی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 453-458

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.262962.653652

چکیده
  این پژوهش به­منظور بررسی فیلوژنی و بیوانفورماتیکی جهش تک‌نوکلئوتیدی در ناحیه 5`UTR ژن نوروپپتید وای (Neuropeptide Y=NPY) و ارتباط آن با صفات تولید تخم­مرغ و وزن بدن در مرغان بومی استان فارس، انجام گرفت. از 200  قطعه مرغ بومی ایستگاه پرورش و اصلاح­نژاد مرغ بومی استان فارس خون­گیری انجام شد. استخراج DNA با روش نمکی انجام شد. جهش تک‌نوکلئوتیدی ...  بیشتر