آثار متقابل سطح کنسانتره و مدت مصرف جیره پرواری بر تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر و غلظت اسیدهای چرب فرّار در شرایط برون تنی

نسیم کاکی؛ علی کیانی؛ ایوب عزیزی

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 159-169

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.280988.653702

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثرات متقابل سطح کنسانتره و مدت­زمان مصرف جیره برتولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر، جمعیت پروتوزوا و غلظت اسیدهای چرب فرّار در شرایط برون­تنی بود. تعداد 27 رأس بره نر نژاد لری (5±26 کیلوگرم) با سه جیره آزمایشی با سه سطح کنسانتره 55، 70 و 85 درصد به‌مدت 100 روز  پروار شدند (9 راس برای هر جیره). مصادف با روزهای 70 و 100 دوره ...  بیشتر

تأثیر افزودن موننسین با و بدون متافیکس بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و الگوی اسیدهای چرب گوشت بره‌های پرواری فراهانی

محمد تقی علیپور؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی؛ مجید خالداری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 89-99

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.200821.653425

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر استفاده از موننسین و متافیکس به تنهایی و یا به‌صورت مخلوط بر فراسنجه­های تخمیر شکمبه و الگوی اسیدهای چرب عضلة راسته بره­های نژاد فراهانی  اجرا شد. جیره­های آزمایشی شامل جیرة بدون موننسین و متافیکس (شاهد)، 2) جیرة شاهد حاوی 24 میلی­گرم در کیلوگرم موننسین (موننسین) ، 3) جیرة شاهد با 4 گرم در کیلوگرم ...  بیشتر

تأثیر متافیکس با و بدون موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیت‌های خونی بره‌های پرواری فراهانی

علی اسدی؛ علی کیانی؛ آرش آذرفر؛ احسان ولی پور

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 421-428

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59797

چکیده
  در این پژوهش تأثیر متافیکس به‌تنهایی و یا همراه با موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیت‌ها و مواد کانی خون در بره‌های تودۀ فراهانی بررسی شد. شمار 24 رأس برۀ نر (6-4 ماهه، میانگین وزن 4/7 ± 9/35 کیلوگرم) به‌طور تصادفی در چهار گروه با، 1) جیرۀ بدون موننسین و متافیکس (شاهد)، 2) جیره با 24 میلی­گرم در کیلوگرم موننسین، 3) جیره با 4 گرم در کیلوگرم ...  بیشتر

تأثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های شکمبه و متابولیت‌های سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین

آرش آذرفر؛ یونس ستاری کرکزلو؛ علی کیانی؛ حشمت ا... خسروی نیا؛ مجید خالداری

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 245-260

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59030

چکیده
  به‌منظور بررسی و ارزیابی تأثیر افزودن موننسین و متافیکس (ترکیبی از اسیدهای دی‌کربوکسیلیک آلی مالات و فومارات) به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه­های تخمیر شکمبه و غلظت متابولیت‌های خون از چهار رأس گاو شیردۀ هلشتاین چند شکم­زا با میانگین وزنی 12±657 کیلوگرم و روزهای شیردهی 41±133 روز استفاده شد. گاوها به­طور تصادفی به جیره‌های ...  بیشتر

تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری موادمغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین

احمد قاسمی؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی؛ حشمت‌اله خسروی نیا

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 465-476

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56831

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر مکمل جیره‌ای موننسین با متافیکس یا بدون متافیکس (ترکیبی از اسیدهای دی کربوکسیلیک آلی مالات و فومارات) بر قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر، از 4 رأس گاو شیرده هلشتاین چند شکم‌زا با میانگین وزنی 12 ± 657 کیلوگرم و روزهای شیردهی  133 ± 41روز در قالب یک طرح مربع لاتین 4×4 استفاده ...  بیشتر

مقایسة مدل ریاضی گمپرتز و شبکة عصبی مصنوعی جهت تخمین فراسنجه‌های رشد جوجه‌های گوشتی دریافت‌کنندة عصارة کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی

مریم میردریکوندی؛ عباس مسعودی؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-16

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.54586

چکیده
   این آزمایش به منظور تعیین اثر مصرف سطوح مختلف عصارة کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی بر فراسنجه‌های رشد جوجه‌های گوشتی برآوردشده توسط مدل ریاضی گمپرتز و مقایسة توان پیش‌بینی آن با شبکة عصبی مصنوعی انجام گرفت. به این منظور از 250 قطعه جوجة گوشتی سویة رأس 308 استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (آب فاقد عصارة کنگرفرنگی) و تیمارهای ...  بیشتر