8954856055505db

نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی، هادی مطالعۀ اثر افزایش شمار نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از روشrrBLUP [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-200]
 • آذرفر، آرش مقایسة مدل ریاضی گمپرتز و شبکة عصبی مصنوعی جهت تخمین فراسنجه‌های رشد جوجه‌های گوشتی دریافت‌کنندة عصارة کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-16]
 • آذرفر، آرش تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری موادمغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 465-476]
 • آروان، جعفر عملکرد تولیدی و توسعة عضلة سینه در جوجة گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس‌از تفریخ در پاسخ به تزریق گلوکونات‌کلسیم [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 93-101]

ا

 • ابراهیمی، مرضیه تأثیرات تغذیۀ سطوح بالای ال-آرژنین در دورۀ آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]
 • اسدی فوزی، مسعود برآورد اندازۀ مؤثر جمعیت در گاو سرابی بر اساس نشانگرهای چندشکل تک‌نوکلئوتیدی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 335-343]
 • اسلامی، محدثه بررسی تأثیرات تزریق مواد مغذی مختلف به کیسة زردة تخم‌مرغ‌های بارور، همراه با 36 ساعت گرسنگی پس از تفریخ، بر قابلیت جوجه‌کشی، عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • اسماعیلی زاده کشکوئیه، علی برآورد اندازۀ مؤثر جمعیت در گاو سرابی بر اساس نشانگرهای چندشکل تک‌نوکلئوتیدی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 335-343]
 • اسمعیلی زاده کشکوئیه، علی شناسایی جایگاه‌های صفات کمّی مؤثر بر صفات لاشه و اندام‌های داخلی کروموزوم شمارۀ دو بلدرچین ژاپنی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 223-233]
 • اکبری، رسول پیش‌بینی انرژی قابل سوخت‌وساز ارقام رایج جو در استان البرز با استفاده از معادلات تابعیت خطی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 73-81]
 • اکبری، رسول پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج گندم کشت شده در منطقۀ استان البرز با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388]
 • اکبری شریف، عباس اثر هورمون‌های eCG، PGF2α و GnRH بر بازده تولیدمثل میش‌های زندی در فصل تولیدمثل [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 189-194]
 • امانلو، حمید اثر دفعات خوراک دهی روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده: متاآنالیز و متارگرسیون [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 301-314]
 • امیری، نگین بررسی تأثیرات تزریق مواد مغذی مختلف به کیسة زردة تخم‌مرغ‌های بارور، همراه با 36 ساعت گرسنگی پس از تفریخ، بر قابلیت جوجه‌کشی، عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • امیرآبادی فراهانی، ملیحه مقایسۀ مدل‌های تابعیت تصادفی لژاندر و بی‌اسپلاین در برآورد اجزای واریانس میانگین وزن تولد بره‌ها در هر زایش در گوسفند مهربان [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 407-415]
 • امین افشار، مهدی راهبردهای آمیزشی جهت کاهش اثرات ناهنجاری‌های مغلوب موثر بر سقط در برنامه‌های اصلاحی گاو شیری [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 315-324]
 • انصاری پیرسرائی، زربخت تأثیرات تغذیۀ سطوح بالای ال-آرژنین در دورۀ آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]

ب

 • باقرزاده کاسمانی، فرزاد اثر پودر آنغوزه (Ferula assa foetida) بر عملکرد، وضعیت ایمنی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 111-118]
 • بنی کمال، هانیه سادات اثر سطوح جیره‌ای فسفولیپیدهای فعال بر پاسخ سامانۀ ایمنی خونی در جوجه‌های نر گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 263-269]
 • بوجارپور، محمد اثر اسپرس به‌عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه، تولید و ترکیب شیرمیش‌های شیرده [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443]

پ

 • پیرمحمدی، رسول اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تخمیرپذیری برون‌تنی پسماندهای لپه‌پاک‌کنی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 247-261]

ت

 • ترابی، ساسان کارایی گاوداری‌های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن‌ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده‌های فازی) [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 445-456]
 • تشرفی، شیما بررسی تأثیرات تزریق مواد مغذی مختلف به کیسة زردة تخم‌مرغ‌های بارور، همراه با 36 ساعت گرسنگی پس از تفریخ، بر قابلیت جوجه‌کشی، عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • توحیدی، ارمین تأثیر تغذیه‌ای منبع اسیدهای چرب امگا-3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-46]

ج

 • جبار زارع، علی پیامدهای تولیدمثلی اسپرم تعیین جنسیت شده در گله های هلشتاین استان اصفهان [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 271-276]
 • جهانبخشی، عباس راهبردهای آمیزشی جهت کاهش اثرات ناهنجاری‌های مغلوب موثر بر سقط در برنامه‌های اصلاحی گاو شیری [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 315-324]
 • جواهری بارفروشی، هدی تأثیر تغذیه‌ای منبع اسیدهای چرب امگا-3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-46]

چ

 • چاجی، مرتضی اثر اسپرس به‌عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه، تولید و ترکیب شیرمیش‌های شیرده [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443]

ح

 • حاج خدادادی، ایمان اثر مولتی‌‌آنزیم بر صفات عملکردی و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ‌های اهلی آفریقایی (Struthio camelus var. domesticus) 14 ماهه [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 211-222]
 • حسینی فرد، بهزاد تأثیرات استفاده از سبوس برنج، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و متابولیت‌های خون در مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 417-427]
 • حقیقت، مجتبی تأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به سندروم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334]

خ

 • خالداری، مجید مقایسة برآوردهای حاصل از حداقل مربعات معمولی و تجزیة مؤلفه‌های اصلی در پیش‌بینی بازده لاشة بزهای نژاد لری [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]
 • خدایی مطلق، مهدی تأثیر غلظت‌های مختلف ژل رویال در رقیق‌کننده بر برخی از فراسنجه‌های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 457-463]
 • خدائی مطلق، مهدی اثر مولتی‌‌آنزیم بر صفات عملکردی و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ‌های اهلی آفریقایی (Struthio camelus var. domesticus) 14 ماهه [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 211-222]
 • خیرآبادی، خبات مطالعۀ ژنتیکی شمارۀ سلول‌های سوماتیک با مدل تابعیت تصادفی روزآزمون در گاوهای شیری ایران [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 389-397]
 • خسروی نیا، حشمت اله عملکرد تولیدی و توسعة عضلة سینه در جوجة گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس‌از تفریخ در پاسخ به تزریق گلوکونات‌کلسیم [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 93-101]
 • خسروی نیا، حشمت‌اله تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری موادمغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 465-476]
 • خضری، امین تأثیر پودر رازیانه در جیره استارتر بر عملکرد، سیستم‌ایمنی و پارامترهای بیومتریک گوساله‌های شیری هلشتاین [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 371-378]
 • خلت آبادی فراهانی، امیر حسین اثر مولتی‌‌آنزیم بر صفات عملکردی و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ‌های اهلی آفریقایی (Struthio camelus var. domesticus) 14 ماهه [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 211-222]
 • خلیل وندی بهروزیار، حامد اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تخمیرپذیری برون‌تنی پسماندهای لپه‌پاک‌کنی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 247-261]

د

 • دیانی، امید تأثیر پودر رازیانه در جیره استارتر بر عملکرد، سیستم‌ایمنی و پارامترهای بیومتریک گوساله‌های شیری هلشتاین [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 371-378]
 • داوودی، داریوش تأثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر عملکرد و زیست‌فراهمی منگنز در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]
 • دیرنده، عیسی بررسی زیان اقتصادی ناشی از تأخیر در آبستنی گاوهای شیری [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 151-158]
 • دهقان بنادکی، مهدی مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه‌ای القاشده [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-246]

ذ

 • ذوالفقاری، سوسن اثر فراوردۀ فرعی رازیانه بر عملکرد بره‌های در حال رشد و فراسنجه‌های تولید گاز جیرۀ آن‌ها [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-210]

ر

 • راستی فر، مهدیه شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با قطر پشم در نژادهای گوسفند ایرانی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 65-72]
 • رحمانی نیا، جواد بررسی ساختارهای جوامع و خرده جوامع دامی به روش خوشه‌بندی شبکه‌ای بدون نظارت با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • رزم کبیر، محمد مطالعۀ ژنتیکی شمارۀ سلول‌های سوماتیک با مدل تابعیت تصادفی روزآزمون در گاوهای شیری ایران [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 389-397]
 • رضایی، عباس تأثیر مواد پروتئینی تخمیرشده بر مقدار خوراک مصرفی، پروتئین لاشه، پرورش‌نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبورعسل اروپایی ( Apis mellifera) [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-350]
 • رضایی، مرتضی اثر اسپرس به‌عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه، تولید و ترکیب شیرمیش‌های شیرده [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443]
 • رضایی رودباری، علی بررسی زیان اقتصادی ناشی از تأخیر در آبستنی گاوهای شیری [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 151-158]
 • رضا یزدی، کامران پیش‌بینی انرژی قابل سوخت‌وساز ارقام رایج جو در استان البرز با استفاده از معادلات تابعیت خطی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 73-81]
 • روستائی علی‌مهر، محمد اثر افزودن عصارۀ آبی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]

ز

 • زارع شحنه، احمد تأثیرات تغذیۀ سطوح بالای ال-آرژنین در دورۀ آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]
 • زارع شحنه، احمد تأثیر غلظت‌های مختلف ژل رویال در رقیق‌کننده بر برخی از فراسنجه‌های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 457-463]
 • زاغری، مجتبی تأثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر عملکرد و زیست‌فراهمی منگنز در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]
 • زرقی، حیدر تأثیر عصارة هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغان تخم‌گذار [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • زمانی، پویا مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه‌ای القاشده [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-246]
 • زمانی، پویا مقایسۀ مدل‌های تابعیت تصادفی لژاندر و بی‌اسپلاین در برآورد اجزای واریانس میانگین وزن تولد بره‌ها در هر زایش در گوسفند مهربان [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 407-415]
 • زین الدینی، سعید تأثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر عملکرد و زیست‌فراهمی منگنز در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]

ژ

 • ژندی، مهدی تأثیر فیلترکردن رقیق‌کنندۀ منی دست‌ساز بر پایۀ لسیتین بر کیفیت اسپرم بز بعد از انجماد [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-53]
 • ژندی، مهدی اثر آلبومین سرم گاوی بر کیفیت اسپرم اسبچۀ خزر طی سردسازی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 133-139]
 • ژندی، مهدی اثر سطوح جیره‌ای فسفولیپیدهای فعال بر پاسخ سامانۀ ایمنی خونی در جوجه‌های نر گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 263-269]

س

 • ساکی، علی اصغر تأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به سندروم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334]
 • سالار معینی، محمد بررسی تأثیرات تزریق مواد مغذی مختلف به کیسة زردة تخم‌مرغ‌های بارور، همراه با 36 ساعت گرسنگی پس از تفریخ، بر قابلیت جوجه‌کشی، عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • سالار معینی، محمد تأثیر پودر و عصارۀ هیدروالکلی زنیان در مقایسه با آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، مورفولوژی روده و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 289-299]
 • سعیدی، سارا تأثیر پودر رازیانه در جیره استارتر بر عملکرد، سیستم‌ایمنی و پارامترهای بیومتریک گوساله‌های شیری هلشتاین [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 371-378]
 • سلیمی، فاطمه راهبردهای آمیزشی جهت کاهش اثرات ناهنجاری‌های مغلوب موثر بر سقط در برنامه‌های اصلاحی گاو شیری [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 315-324]
 • سهرابی، سعید شناسایی جایگاه‌های صفات کمّی مؤثر بر صفات لاشه و اندام‌های داخلی کروموزوم شمارۀ دو بلدرچین ژاپنی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 223-233]

ش

 • شادمانی، محمد اثر پودر آنغوزه (Ferula assa foetida) بر عملکرد، وضعیت ایمنی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 111-118]
 • شاکری، ملک اثر سطوح جیره‌ای فسفولیپیدهای فعال بر پاسخ سامانۀ ایمنی خونی در جوجه‌های نر گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 263-269]
 • شریعتمداری، فرید استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجه های گوشتی [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 351-359]
 • شرفی، محسن تأثیر فیلترکردن رقیق‌کنندۀ منی دست‌ساز بر پایۀ لسیتین بر کیفیت اسپرم بز بعد از انجماد [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-53]
 • شریفی، سید داود بررسی تأثیرات استفاده از جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیره بر عملکرد و غلظت سرمی TSH و هورمون‌های تیروئیدی بلدرچین تخم‌گذار ژاپنی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 103-109]
 • شریفی، سید داود تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و مقدار پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 159-168]
 • شمعی، فاطمه اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تخمیرپذیری برون‌تنی پسماندهای لپه‌پاک‌کنی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 247-261]
 • شیوازاد، محمود تأثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر عملکرد و زیست‌فراهمی منگنز در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]
 • شیوازاد، محمود تأثیرات تغذیۀ سطوح بالای ال-آرژنین در دورۀ آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]

ص

 • صادقی، مصطفی پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 119-131]
 • صادقی، مصطفی مطالعۀ چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 361-369]
 • صادقی پناه، ابوالحسن اثر هورمون‌های eCG، PGF2α و GnRH بر بازده تولیدمثل میش‌های زندی در فصل تولیدمثل [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 189-194]
 • صادقی سفیدمزگی، علی بررسی پیامدها و عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت‌ماندگی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]
 • صادقی سفیدمزگی، علی تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 181-188]
 • صادقی سفیدمزگی، علی پیامدهای تولیدمثلی اسپرم تعیین جنسیت شده در گله های هلشتاین استان اصفهان [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 271-276]
 • صفاهانی لنگرودی، مهدی بررسی پیامدها و عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت‌ماندگی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]

ط

 • طهماسبی، رضا تأثیر پودر رازیانه در جیره استارتر بر عملکرد، سیستم‌ایمنی و پارامترهای بیومتریک گوساله‌های شیری هلشتاین [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 371-378]

ع

 • عباس پور، بهنام بررسی تأثیرات استفاده از جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیره بر عملکرد و غلظت سرمی TSH و هورمون‌های تیروئیدی بلدرچین تخم‌گذار ژاپنی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 103-109]
 • عبداللهی آرپناهی، رستم شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با قطر پشم در نژادهای گوسفند ایرانی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 65-72]
 • علیپور، داریوش اثر فراوردۀ فرعی رازیانه بر عملکرد بره‌های در حال رشد و فراسنجه‌های تولید گاز جیرۀ آن‌ها [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-210]
 • علی عربی، حسن مقایسۀ مدل‌های تابعیت تصادفی لژاندر و بی‌اسپلاین در برآورد اجزای واریانس میانگین وزن تولد بره‌ها در هر زایش در گوسفند مهربان [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 407-415]

غ

 • غازیانی، فاطمه پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج گندم کشت شده در منطقۀ استان البرز با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388]
 • غضنفری، شکوفه تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و مقدار پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 159-168]

ف

 • فتاح نیا، فرشید اثر فراوردۀ فرعی رازیانه بر عملکرد بره‌های در حال رشد و فراسنجه‌های تولید گاز جیرۀ آن‌ها [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-210]
 • فرجی، رضا مطالعۀ چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 361-369]
 • فرزانفر، ندا اثر افزودن عصارۀ آبی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]
 • فروتنی فر، صاحب مقایسة برآوردهای حاصل از حداقل مربعات معمولی و تجزیة مؤلفه‌های اصلی در پیش‌بینی بازده لاشة بزهای نژاد لری [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]

ق

 • قیاسی، حیدر تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 181-188]
 • قاسمی، احمد تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری موادمغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 465-476]
 • قاسمی، حسینعلی اثر مولتی‌‌آنزیم بر صفات عملکردی و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ‌های اهلی آفریقایی (Struthio camelus var. domesticus) 14 ماهه [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 211-222]
 • قاسمی خانی، پریسا تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 181-188]
 • قدیمی، وحید اثر آلبومین سرم گاوی بر کیفیت اسپرم اسبچۀ خزر طی سردسازی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 133-139]
 • قربانی، غلامرضا پیامدهای تولیدمثلی اسپرم تعیین جنسیت شده در گله های هلشتاین استان اصفهان [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 271-276]
 • قربانی، محمد کارایی گاوداری‌های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن‌ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده‌های فازی) [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 445-456]

ک

 • کاس آقایی، صابر تأثیر تغذیه‌ای منبع اسیدهای چرب امگا-3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-46]
 • کاظمی جوجیلی، مهدی اثر دفعات خوراک دهی روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده: متاآنالیز و متارگرسیون [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 301-314]
 • کیانی، علی مقایسة مدل ریاضی گمپرتز و شبکة عصبی مصنوعی جهت تخمین فراسنجه‌های رشد جوجه‌های گوشتی دریافت‌کنندة عصارة کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-16]
 • کیانی، علی تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری موادمغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 465-476]
 • کریمی، کریم برآورد اندازۀ مؤثر جمعیت در گاو سرابی بر اساس نشانگرهای چندشکل تک‌نوکلئوتیدی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 335-343]
 • کرمانشاهی، حسن تأثیر عصارة هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغان تخم‌گذار [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • کریمی ترشیزی، محمد امیر استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجه های گوشتی [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 351-359]
 • کهرام، حمید تأثیر تغذیه‌ای منبع اسیدهای چرب امگا-3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-46]
 • کهرام، حمید بررسی زیان اقتصادی ناشی از تأخیر در آبستنی گاوهای شیری [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 151-158]

گ

 • گرگانی فیروزجاه، نرجس مطالعۀ اثر افزایش شمار نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از روشrrBLUP [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-200]
 • گلیان، ابوالقاسم تأثیر عصارة هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغان تخم‌گذار [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • گنج خانلو، مهدی تأثیر تغذیه‌ای منبع اسیدهای چرب امگا-3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-46]
 • گنج خانلو، مهدی تأثیر مواد پروتئینی تخمیرشده بر مقدار خوراک مصرفی، پروتئین لاشه، پرورش‌نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبورعسل اروپایی ( Apis mellifera) [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-350]
 • گنجه، محمد رضا تأثیر پودر و عصارۀ هیدروالکلی زنیان در مقایسه با آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، مورفولوژی روده و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 289-299]

ل

 • لطفی، لیلا تأثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر عملکرد و زیست‌فراهمی منگنز در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]

م

 • محمدی، مهرداد اثر افزودن عصارۀ آبی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]
 • محمدیان، طاهره تأثیر غلظت‌های مختلف ژل رویال در رقیق‌کننده بر برخی از فراسنجه‌های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 457-463]
 • محمدزاده، سعید عملکرد تولیدی و توسعة عضلة سینه در جوجة گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس‌از تفریخ در پاسخ به تزریق گلوکونات‌کلسیم [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 93-101]
 • مخبر، مهدی پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 119-131]
 • مرادی، محمد حسین شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با قطر پشم در نژادهای گوسفند ایرانی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 65-72]
 • مرادی، محمد حسین اثر مولتی‌‌آنزیم بر صفات عملکردی و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ‌های اهلی آفریقایی (Struthio camelus var. domesticus) 14 ماهه [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 211-222]
 • مرادیان، حسن شناسایی جایگاه‌های صفات کمّی مؤثر بر صفات لاشه و اندام‌های داخلی کروموزوم شمارۀ دو بلدرچین ژاپنی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 223-233]
 • مرادی شهربابک، حسین پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 119-131]
 • مرادی شهربابک، حسین بررسی ساختارهای جوامع و خرده جوامع دامی به روش خوشه‌بندی شبکه‌ای بدون نظارت با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • مرادی شهربابک، محمد پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 119-131]
 • مرادی شهربابک، محمد تأثیر مواد پروتئینی تخمیرشده بر مقدار خوراک مصرفی، پروتئین لاشه، پرورش‌نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبورعسل اروپایی ( Apis mellifera) [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-350]
 • مرادی شهربابک، محمد مطالعۀ چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 361-369]
 • مرادی شهر بابک، محمد تعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک‌کوهانۀ ایران [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-406]
 • میرائی آشتیانی، سید رضا بررسی ساختارهای جوامع و خرده جوامع دامی به روش خوشه‌بندی شبکه‌ای بدون نظارت با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • میرائی آشتیانی، سید رضا تعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک‌کوهانۀ ایران [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-406]
 • میردریکوندی، مریم مقایسة مدل ریاضی گمپرتز و شبکة عصبی مصنوعی جهت تخمین فراسنجه‌های رشد جوجه‌های گوشتی دریافت‌کنندة عصارة کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-16]
 • میرزایی، حمیدرضا اثر پودر آنغوزه (Ferula assa foetida) بر عملکرد، وضعیت ایمنی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 111-118]
 • میرزایی الموتی، حمیدرضا اثر دفعات خوراک دهی روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده: متاآنالیز و متارگرسیون [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 301-314]
 • میرزاده، خلیل اثر اسپرس به‌عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه، تولید و ترکیب شیرمیش‌های شیرده [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443]
 • مروج، حسین پیش‌بینی انرژی قابل سوخت‌وساز ارقام رایج جو در استان البرز با استفاده از معادلات تابعیت خطی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 73-81]
 • مروج، حسین اثر سطوح جیره‌ای فسفولیپیدهای فعال بر پاسخ سامانۀ ایمنی خونی در جوجه‌های نر گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 263-269]
 • مروج، حسین پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج گندم کشت شده در منطقۀ استان البرز با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388]
 • مسعودی، رضا اثر هورمون‌های eCG، PGF2α و GnRH بر بازده تولیدمثل میش‌های زندی در فصل تولیدمثل [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 189-194]
 • مسعودی، عباس مقایسة مدل ریاضی گمپرتز و شبکة عصبی مصنوعی جهت تخمین فراسنجه‌های رشد جوجه‌های گوشتی دریافت‌کنندة عصارة کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-16]
 • مقصودی، صابر محمد تعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک‌کوهانۀ ایران [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-406]
 • ملکی، مصطفی مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه‌ای القاشده [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-246]
 • ملکی، مصطفی مقایسۀ مدل‌های تابعیت تصادفی لژاندر و بی‌اسپلاین در برآورد اجزای واریانس میانگین وزن تولد بره‌ها در هر زایش در گوسفند مهربان [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 407-415]
 • منافی، میلاد تأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به سندروم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334]
 • مهری، مهران اثر پودر آنغوزه (Ferula assa foetida) بر عملکرد، وضعیت ایمنی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 111-118]
 • مهنانی، ابوالفضل بررسی پیامدها و عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت‌ماندگی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]

ن

 • ناییجیان، حمید اثر هورمون‌های eCG، PGF2α و GnRH بر بازده تولیدمثل میش‌های زندی در فصل تولیدمثل [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 189-194]
 • نباتی، ارسلان تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و مقدار پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 159-168]
 • نجاتی جوارمی، اردشیر شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با قطر پشم در نژادهای گوسفند ایرانی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 65-72]
 • نجاتی جوارمی، اردشیر راهبردهای آمیزشی جهت کاهش اثرات ناهنجاری‌های مغلوب موثر بر سقط در برنامه‌های اصلاحی گاو شیری [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 315-324]
 • نصیری فر، احسان شناسایی جایگاه‌های صفات کمّی مؤثر بر صفات لاشه و اندام‌های داخلی کروموزوم شمارۀ دو بلدرچین ژاپنی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 223-233]
 • نهضتی پاقلعه، غلامعلی تأثیر مواد پروتئینی تخمیرشده بر مقدار خوراک مصرفی، پروتئین لاشه، پرورش‌نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبورعسل اروپایی ( Apis mellifera) [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-350]
 • نوبخت، علی تأثیرات استفاده از سبوس برنج، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و متابولیت‌های خون در مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 417-427]
 • نورقدیمی، جمشید پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج گندم کشت شده در منطقۀ استان البرز با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388]
 • نوعی رازلیقی، رضا تأثیر فیلترکردن رقیق‌کنندۀ منی دست‌ساز بر پایۀ لسیتین بر کیفیت اسپرم بز بعد از انجماد [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-53]

و

 • وزیری گهر، مینا اثر دفعات خوراک دهی روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده: متاآنالیز و متارگرسیون [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 301-314]
 • ویلیامز، جان پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 119-131]

ه

 • هدایت ایوریق، نعمت تعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک‌کوهانۀ ایران [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-406]
 • هنرور، محمود راهبردهای آمیزشی جهت کاهش اثرات ناهنجاری‌های مغلوب موثر بر سقط در برنامه‌های اصلاحی گاو شیری [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 315-324]

ی

 • یادگاری، شهین مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه‌ای القاشده [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-246]
 • یاراحمدی، بهروز اثر اسپرس به‌عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه، تولید و ترکیب شیرمیش‌های شیرده [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443]
 • یزدانیار، منصور استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجه های گوشتی [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 351-359]
 • یوسفی، اعظم تأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به سندروم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334]