نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

هدف از انجام آزمایش، بررسی تأثیر رفتار کارگران گاوداری بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین بود. در این پژوهش، از 48 راس گاو شیری هلشتاین استفاده شد. ابتدا از دو گروه، شامل چهار کارگر خواسته شد تا بر اساس آموزش­های قبل از پژوهش، با گاو­ها برخورد کنند. از گروه اول خواسته شد به عنوان گروه شاهد، رفتار معمول خود را داشته باشند و از گروه دوم خواسته شد تا با گاو­های آزمایشی دیگر، رفتار محبت آمیز و مثبت داشته باشند. در طول آزمایش تمامی رفتارهای کارگران و دام­ها با تصویربرداری ویدیویی ضبط و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، میزان غلظت هورمون کورتیزول و شیر تولیدی گاو­ها اندازگیری شد. نتایج  این آزمایش نشان داد که، گاوهایی که با آن­ها رفتار محبت­آمیز شده بود، به‌طور معنی‌‍­داری میزان شیر تولیدی (86/4 درصد) بیشتری نسبت به گروه شاهد داشتند (05/0>P). غلظت هورمون کورتیزول بین دو گروه نیز تفاوت معنی­داری نشان داد. غلظت این هورمون در هفته اول برای دو گروه شاهد و گروه تیمار به ترتیب 89/. و 22/1 نانوگرم در میلی­لیتر بود و در هفته­های بعد، غلظت آن بین گروه­ها نیز افزایش معنی­دار پیدا کرد (05/0P<)، که نشان دهنده کاهش تنش در گاوهایی بود که با آن­ها رفتار مثبت و محبت آمیز شده بود. به­طورکلی، نتایج این آزمایش نشان داد که رفتار محبت آمیز با گاوها، سبب افزایش میزان شیر تولیدی و کاهش چشم‌گیر غلظت هورمون کورتیزول می­شود که منجر به کاهش تنش دام­ها در گاوهای شیری می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of stockpersons behavior on performance of milk-production in milky cows

نویسندگان [English]

 • AmirHossein Sarreshtehdari 1
 • Saeed Zeinoaldini 2
 • Mahdi Dehghan Banadaki 3
 • Tooba Nadri 4

1 M. Sc. Student, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Associate Professor, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Professor, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

4 Ph. D. Candidate, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

This study was designed to evaluate the impact of behavior of workers on production performance of Holstein cows. A number of 48 Holstein milky cows were used in this study. At first two groups, including four workers, were asked to treat cows based on pre-research training. The first group, was asked to behavior common, however second group was asked to behavior kindly and positively. During the experiment, behaviors of all livestock and workers were recorded and evaluated using video imagery and amount of cortisol concentration and produced milk were recorded. The study lasted for 5 weeks and in the end of experiment the results were as follows: livestock that were treated kindly produce significantly higher milk, 4.86% (p˂0.05), than the control group. Cortisol concentrations also differed significantly between the two groups (p˂0.05), which showed decreased stress in the organs that were treated positively. The positive behavior cause significant decrease in cortisol concentrations in milky cows, which in turn causes decreased stress in milking cows.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cortisol
 • human-livestock interaction
 • Milk production
 • milky cow
 1. Anthony, R. (2003). The ethical implications of the human–animal bond on the farm. Animal Welfare, 12, 505-512.
 2. Barnard, C. (2007). Ethical regulation and animal science: why animal behaviour is special. Animal Behaviour 74, 5-13.
 3. Bremel, R. D. & Gangwer, M. I. (1978). Effect of adrenocorticotropin injection and stress on milk cortisol content. Journal of Dairy Science, 61, 1103-1108.
 4. Breuer, K., Hemsworth, P., Barnett, J., Matthews, L. & Coleman, G. (2000). Behavioural response to humans and the productivity of commercial dairy cows. Applied Animal Behaviour Science, 66, 273-288.
 5. Bruckmaier, R. & Blum, J. (1998). Oxytocin release and milk removal in ruminants. Journal of Dairy Science, 81, 939-949.
 6. Coleman, G., Hemsworth, P. & Hay, M. (1998). Predicting stockperson behaviour towards pigs from attitudinal and job-related variables and empathy. Applied Animal Behaviour Science, 58, 63-75.
 7. Hemsworth, P., Coleman, G., Barnett, J., Borg, S. & Dowling, S. (2002). The effects of cognitive behavioral intervention on the attitude and behavior of stockpersons and the behavior and productivity of commercial dairy cows. Journal of Animal Science, 80, 68-78.
 8. Goodenough, J., McGuire, B. & Jakob, E. (2010). Perspectives on Animal Behavior. Book, Willy Pub. Co.
 9. Ivemeyer, S., Knierim, U. & Waiblinger, S. (2011). Effect of human-animal relationship and management on udder health in Swiss dairy herds. Journal of Dairy Science, 94, 5890-5902.
 10. Kaltsas, G. A. & Chrousos, G. P. (2007). The neuroendocrinology of stress. Handbook of Psychophysiology, 303-318.
 11. Lensink, B. (2002). The human-animal relationship in animal production. In: First Virtual Global Conference on Organic Beef Cattle Production.
 12. Munksgaard, L., De Passillé, A., Rushen, J., Thodberg, K. & Jensen, M. B. (1997). Discrimination of people by dairy cows based on handling. Journal of Dairy Science, 80, 1106-1112.
 13. Pearce, G., Paterson, A. & Pearce, A. (1989). The influence of pleasant and unpleasant handling and the provision of toys on the growth and behaviour of male pigs. Applied Animal Behaviour Science, 23, 27-37.
 14. Rushen, J. (1996). Using aversion learning techniques to assess the mental state, suffering, and welfare of farm animals. Journal of Animal Science, 74, 1990-1995.
 15. Rushen, J., De Passille, A. & Munksgaard, L. (1999a). Fear of people by cows and effects on milk yield, behavior, and heart rate at milking. Journal of Dairy Science, 82, 720-727.
 16. Rushen, J., Taylor, A. A. & de Passillé, A. M. (1999b). Domestic animals' fear of humans and its effect on their welfare. Applied Animal Behaviour Science, 65, 285-303.
 17. Rybarczyk, P., Koba, Y., Rushen, J., Tanida, H. & de Passillé, A. M. (2001). Can cows discriminate people by their faces? Applied Animal Behaviour Science, 74, 175-189.
 18. Seabrook, M. (1984). The psychological interaction between the stockman and his animals and its influence on performance of pigs and dairy cows. Veterinary Record, 115, 84-87.
 19. Shutt, D. & Fell, L. (1985). Comparison of total and free cortisol in bovine serum and milk or colostrum. Journal of Dairy Science, 68, 1832-1834.
 20. Tanida, H., Miura, A., Tanaka, T. & Yoshimoto, T. (1995). Behavioral response to humans in individually handled weanling pigs. Applied Animal Behaviour Science, 42, 249-259.
 21. Wide, L. & Porath, J. (1966). Radioimmunoassay of proteins with the use of Sephadex-coupled antibodies. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects, 130, 257-260.