نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

4 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

این پژوهش با هدف برآورد  مشخصه (پارامتر)های ژنتیکی و روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان همدان انجام شد. در این پژوهش از 11986 رکورد 305 روز، سه زایش نخست گاوهای هلشتاین استان همدان که در سال­های 1369 تا 1390 گردآوری ‌شده بود، استفاده شد. اجزای واریانس-کوواریانس و ارزش­های اصلاحی با مدل مختلط حیوانی، بر پایة الگوریتم میانگین اطلاعات‌ بیشترین درست‌نمایی محدودشده (AI-REML) برآورد شدند. در مدل به‌کار برده شده، عامل‌های گله-سال-فصل و شکم زایش اثرگذاری‌های ثابت بودند و عامل‌های ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی به­عنوان اثرگذاری‌های تصادفی در نظر گرفته شدند. وراثت­پذیری تولید شیر، تولید شیر تصحیح‌شده برای چربی، درصد چربی، درصد پروتئین، تولید چربی و تولید پروتئین، به ترتیب 16/0، 14/0، 20/0، 11/0، 15/0 و 13/0 و تکرارپذیری آن‌ها به ترتیب، 44/0، 39/0، 31/0، 20/0، 35/0 و 39/0 برآورد شدند. روندهای ژنتیکی این صفات به ترتیب، 42/3 و 51/2 کیلوگرم در سال، 002/0- و 000/0- درصد در سال و 082/0 و 020/0- کیلوگرم در سال، روندهای محیطی به ترتیب، 89/85 و 61/67 کیلوگرم در سال، 028/0- و 007/0- درصد در سال و 12/1 و 62/1 کیلوگرم در سال و روندهای فنوتیپی به ترتیب، 54/89 و 26/70 کیلوگرم در سال، 030/0- و  007/0- درصد در سال و 22/1 و 69/1 کیلوگرم در سال برآورد شدند. نتایج این بررسی نشان دادند که صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین استان همدان پیشرفت ژنتیکی شایان‌توجهی در سال­های گذشته نداشته­اند و بیشتر افزایش تولید شیر و چربی ناشی از بهبود شرایط محیطی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic, environmental and phenotypic trends of milk production traits in Holstein cattle of Hamedan province

نویسندگان [English]

 • Pouya Zamani 1
 • Seyedeh Atiyeh Tahaei 2
 • Ali Ghazikhani-Shad 3
 • Mehdi Jasouri 4

1 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Former M.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Saveh-Branch of Islamic Azad University, Iran

3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Saveh-Branch of Islamic Azad University, Iran

4 Ph.D. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to estimate genetic parameters and genetic, environmental and phenotypic trends of milk production traits in Holstein cattle of Hamedan province. In this study 11986 305-d records of first three parities of Hamedan province Holstein cattle, which were gathered during 1990-2011, were used. Variance-covariance components and breeding values were estimated using animal mixed model, based on Average Information algorithm of Restricted Maximum Likelihood (AI-REML). Herd-year-season and parity were fixed effects and directs additive and permanent environmental factors were considered as random effects. Heritability estimates for milk yield, fat corrected milk yield, fat percentage, protein percentage, fat yield and protein yield were 0.16, 0.14, 0.20, 0.11, 0.15 and 0.13 and their repeatability estimates were 0.44, 0.39, 0.31, 0.20, 0.35 and 0.39, respectively. Genetic trends of these traits were, 3.42 kg/yr, 2.51 kg/yr, -0.002 %/yr, -0.000 %/yr, 0.082 kg/yr and -0.020 kg/yr, environmental trends were 85.89 kg/yr, 67.61 kg/yr, -0.028 %/yr, -0.007 %/yr, 1.12 kg/yr and 1.62 kg/yr and their phenotypic trends were 89.54 kg/yr, 70.26 kg/yr, -0.030 %/yr, -0.007 %/yr, 1.22 kg/yr and 1.69 kg/yr, respectively. The results of this study showed that the production traits of Hamedan province Holstein cattle did not have noticeable genetic improvements in past years and most of milk and fat yield increment have been induced by improvement of environmental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental and phenotypic trends
 • Genetic
 • genetic parameters
 • Hamadan province holstein cattle
 1. Alijani, S., Jasouri, M., Pirany, N. & Daghigh-Kia, H. D. (2012). Estimation of variance components for some production traits of Iranian Holstein dairy cattle using Bayesian and AI-REML methods. Pakistan Veterinary Journal, 32, 562-566.
 2. Castillo, J. H., Oltenacu, P. A. & Cienfuegos, E. G. (2002). Genetic and phenotypic relationships among milk production and conception traits in Primiparous Holstein cows in 2 different herd environments. Livestock Production Science, 77, 223-231.
 3. Dadpasand Taromsari, M. (1999). Study of genetic trends of production traits in Holstein cattle of Iran. M.Sc. thesis, Faculty of Agriculture, University of Tehran. (in Farsi)
 4. Hosseinpour, M. M., Emamjomeh, N., Nassiry, M. R. & Vaeztorshizi, R. (2008). Prediction breeding value and genetic parameters in Iranian Holstein bulls for milk production traits. Journal of Biological Science, 11, 108-112.
 5. Khorshidie, R., Shadparvar, A.A., Ghavi Hossein-Zadeh, N. & Joezy Shakalgurabi, S. (2012). Genetic trends for 305-day milk yield and persistency in Iranian Holsteins. Livestock Science, 144, 211-217.
 6. Meyer, K. (2009). A program for mixed model analyses y restricted maximum likelihood user notes. University of New England. Australia.
 7. Mousavi-Zadeh, A., Salehi, A., Afshar, M. & Sayad Nejad, M. B. (2010). Estimation of genetic parameters for milk yield traits of Iranian Holstein cattle. In: Proceedings of the 4th Iranian Congress of Animal Science, University of Tehran, Karaj, Iran. Page 296. (in Farsi)
 8. Nafez, M., Zerehdaran, S., Hasani, S. & Samiei, R. (2012). Genetic evaluation of production and reproduction traits in Holstein cattle of north Iran. Iranian Journal of Animal Science Research, 4, 69-77. (in Farsi)
 9. Pouafard, P. (2012). Estimation of (co)variance components and genetic trends for production traits in Holstein cattle of Kurdistan province. M.Sc. thesis, Faculty of Agriculture, Kurdistan University. (in Farsi)
 10. Razavi, S.M., Vatankhah, M., Mirzaei, H.R. & Rokoei, M. (2007). Estimation of genetic trends for production traits of Holstein cattle in Markazi province. Pajouhesh and Sazandegi, 77, 55-62. (in Farsi)
 11. Razm Kabir, M., Nejati Javaremi, A., Moradi Shahr Babak, M., Rashidi, A. & Sayad Nejad, M. B. (2009). Estimation of genetic trend for production traits of Holstein cattle in Iran. Iranian Journal of Animal Science, 40, 7-11. (in Farsi)
 12. SAS Institute. (2004). User’s Guide version 9.1: Statitistics. SAS Institute, Cary, NC.
 13. Sheikhlou, M., Shojae, J., Pirani, N., Alijani, S. & Rafat, A. (2007). Estimation of heritability and repeatability for milk and fat yields in Iranian Holstein cattle using univariate and multivariate models. Animal Science Researches, 19, 61-68. (in Farsi)
 14. Seyeddokht, A., Aslaminejad, A. A., Tahmoorespur, M., Naeeimipour, H., Mahdavi, M. & Zabetiyan Hosseini, M. (2012). Estimation of genetic trend for 305- day milk yield using random regression test day model in Iranian Holstein cattle. Animal Production Research, 1, 9-18. (in Farsi)
 15. Shirmoradi, Z., Salehi, A. R., Pahlavan, R. & Mollasalehi, M. R. (2010). Genetic parameters and trend of production and reproduction traits In Iranian Holstein cattle. Journal of Animal Production. 12, 21-28. (in Farsi)
 16. Taheri Dezfuli, B. & Beigi Nasiri, M.T. (2006). Estimation of genetic parameters for milk production traits of Holstein cattle in Khuzestan province. Scientific Journal of Agriculture, 29 (3), 11-22. (in Farsi)
 17. Tehrani, M. R., Setaee-Mokhtari, M. & Ami-Azghadi, M. (2008). Genetic evaluation of production traits in Holstein cows using univariate and multivariate animal models. Proceedings of 3rd Iranian Congress of Animal Science, Mashhad, Iran, Page 128. (in Farsi)
 18. Wilson, D. E. & William, R. L. (1986). Within-herd phenotypic, genetic and environmental trend lines for beef cattle breeders. Journal of Dairy Science, 63, 1087-1094.
 19. Zamani, P. & Mirzaei-Sefidkhani, R. (2014). Estimation of genetic, phenotypic and environmental trends for growth traits in Mehraban sheep. Animal Science Researches, 24, 85-95. (in Farsi)