نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی، دانشگاه زنجان

3 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

در ایران بیش از 4/96 درصد کل گاوداری‌ها (شامل بیش از 7/68 درصد گاو و گوساله) کمتر از 20 رأس دام دارند، که بیش از دوسوم شیر و بخش عمدة پروتئین حیوانی را تولید می‌کنند. همچنین، سهم عظیمی از منابع آب و زمین و نیروی کار در خدمت این بخش تولید است. به‌رغم این سهم بزرگ، پژوهش‌های علمی به این بخش کمتر پرداخته‌اند. پرسش اصلی این است که آیا نظام سنتی تولید در گاوداری‌های روستایی بازدهی مناسبی دارند آیا با توجه به تحول‌های اقتصادی و سیاستی، قادر به بقا و تداوم فعالیت هستند؟ در این تحقیق، با توجه به نبود تعریف مشخص از گاوداری روستایی در آغاز ساختار نمایندۀ گاوداری روستایی تعریف شد. بر این‌ پایه، گاوداری نماینده به‌طور میانگین یک گلۀ 05/6 رأسی در گسترة 16/201 مترمربعی است. با برآورد قیمت اجتماعی نهاده‌ها و محصولات، شاخص‌های نسبت هزینۀ منابع داخلی، DRC، نسبت هزینه به منفعت اجتماعی، SCB و سودآوری خالص اجتماعی، NSP، به ترتیب برابر با 85/1، 086/1 و 19.425.790- ریال در سال محاسبه شد که گویای نبود مزیت نسبی این نظام تولیدی است. تجزیه‌وتحلیل نتایج نشان داد کوچک‌مقیاس بودن این فعالیت‌ها، خود موجب استفادۀ بیش‌ازحد از نهاده‌های غیرقابل‌مبادله به ازای هر واحد دام می‌شود و تولید اندک هر واحد دام به ازای نهاده‌های مورداستفاده نیز از دلایل اصلی نبود مزیت نسبی این نظام تولیدی در استان زنجان هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment the stability of rural small-scale dairy farms in the Zanjan province

نویسندگان [English]

 • Heydar Gholizadeh 1
 • Esmaeel Akhbar 2
 • Ali Shams 3

1 Associate Professor, Agricultural Economics, Agricultural Extension & Education, University of Zanjan, Iran

2 Former M.Sc. Student of Rural Development, University of Zanjan, Iran

3 Assistant Professor, Agricultural Extension & Education, University of Zanjan, Iran

چکیده [English]

In Iran, more than 96.4 percent of dairy farms (including more than 68.7 percent of cattle and calf) have a less than 20 heads of animals, and they produce more than two-thirds of milk and most of animal protein. Also, large shares of water, land and labor force resources are used by this production section. Less scientific studies have been focused on this production system despite it's major contribution. The main question is whether the rural dairy farms with traditional production system have a suitable efficiency, and whether they could pass economic and political transformation, survive and continue production? In this study, structure of representative rural dairy farm was defined. Accordingly, representative farm on average contains 6.05 heads in the stalls area of 201.16 m2. Through estimated the social cost of inputs and products, indicators of Domestic Resource Cost, DRC, Social Cost-Benefit, SCB, and Net Social Profit, NSP, had been calculated 1.85, 1.086, and 19, 425, 790 IRR per year, respectively, which indicate the lack of comparative advantage of this production system. Analysis of the results revealed that the small scale of the activities that cause excessive use of non-tradable inputs per unit livestock, as well as low production of each livestock per inputs used, are the main reasons of lack of comparative advantage of this production system in Zanjan Province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparative Advantage
 • rural small-scale dairy farm
 • Zanjan Province
 1. Aghaei, M. & Rezagholizadeh, M. (2011). Iran's Comparative Advantage in Production of Saffron. Journal of Economics and Agricultural Development, 25(1), 121-132. (in Farsi)
 2. Al-Ammouri, N. (2006). Comparative Advantages of Cow Milk in Syria, Vol. 25, P.20. Syria: National Agricultural Policy Center.
 3. Aminizadeh, M., Hamed Rafiee, H., Riahi, A. & Mehrparvar Hosseini, E. (2014). Pattern of Competitiveness of Pistachios World Premier Exporters in Iran's Importers Market. Agricultural Economics, 8(2), 41-68.
 4. Aquino, A. (1981). Change over time in the paterns of comparative advantage in manufactured goods: An empirical analysis for the period 1972-1974, European Economic Review, 15, 41-62.
 5. Azizi, J. & Yazdani, S. (2004). Determination of comparative advantage of the main horticultural products in Iran. Agricultural Economic and Development, 12(46), 41-72. (in Farsi)
 6. Dashti, Gh. & Ghaderinejad, P. (2013). Cropping Pattern of Agronomy Products in View of Relative Advantage in Ilam Province. Journal of Economics and Agricultural Development, 27(3), 195-203. (in Farsi)
 7. Farasati, Cyrus. & Amirinia, Cyrus. (2015). Evaluation of some of the reproductive parameters of Holstein cows in Kermanshah province. Animal Science. Vol. 105. Pages 3-10. (in Farsi)
 8. Garcia, O. & Gomez, C.A. (2006). The Economics of Milk Production in Cajamarca, Peru, with Particular Emphasis on Small-scale Producers. FAO-PPLPI Working Paper 34.
 9. Garcia, O., Hemme, T., Reil, A. & Stoll, J. (2007). Predicted Impact of Liberalisation on Dairy Farm Incomes in Germany, Vietnam, Thailand and New Zealand. FAO-PPLPI Working Paper 42.
 10. Garcia, O., Hemme, T., Rojanasthien, S. & Younggad, J. (2005). The Economics of Milk Production in Chiang Mai, Thailand, with Particular Emphasis on Smallscale Producers. FAO-PPLPI Working Paper 20.
 11. Garcia, O., Hemme, T., Tat Nho, L. & Thi Huong Tra, H. (2006). The Economics of Milk Production in Hanoi, Vietnam, with Particular Emphasis on Small-scale Producers. PPLPI Working Paper No. 33.
 12. Garcia, O., Mahmood, K. & Hemme, T. (2003). A Review of Milk Production in Pakistan with Particular Emphasis on Small-scale Producers. FAO-PPLPI Working Paper 3.
 13. Gorbani, M., Rafiee, H. & Amjadi, A. (2015). Review of Comparative Advantage of Major Agricultural Products in Fars Province. Agricultural Economic and Development, 22(88), 127-148. (in Farsi)
 14. Hancock B., Ockleford E. & Windridge K. (2007). An Introduction to Qualitative Research. East Midlands/ Yorkshare: The NIHR RDS.
 15. Hemme, T., Garcia, O. & Khan, A.R. (2004). A Review of Milk Production in Bangladesh with Particular Emphasis on Small-scale Producers. FAOPPLPI Working Paper 7.
 16. Hemme, T., Garcia, O. & Saha, A. (2003). A Review of Milk Production in India with Particular Emphasis on Small-scale Producers. FAO-PPLPI Working Paper 2.
 17. Jalali, S., Mahmoodi, A. & Pakravan, M.R. (2014). Review of Comparative Advantage of Major Agricultural Products in Fars Province. Agricultural Economic and Development, 22(86), 49-74. (in Farsi)
 18. Jeyran, A.R. & Joolaie, R. (2005). Red meat comparative advantages and support policies indicies, Agricultural Economic and Development, 13(49), 117-140. (in Farsi)
 19. Joolaie, R. & Kazemnejad, M. (2011). The Investigation of Comparative Advantage and Supporting Policies of Raisin, Qazvin, Iran. Journal of Economics and Agricultural Development, 25(1), 29-37. (in Farsi)
 20. Joolaie, R., Yousefzadeh Fard Jahromi, H. & Shirani Bidabadi, F. (2013). Investigation of competitiveness and support from production of Cotton and Rice in Golestan province. Journal of Plant Production, 20(2), 197-216. (in Farsi)
 21. Karbasi, A. & Rastegaripour, F. (2014).Evaluation of comparative advantage on production and export of saffron. Saffron Agronomy and Technology, 2(1), 59-74. (in Farsi)
 22. Karbasi, A.R., Karimkoshteh, M.H. & Hashmi Tabar, M. (2004). Investigation of comparative advantage of the Cotton production in Golestan province. Agricultural Economic and Development, 13(50), 29-53. (in Farsi)
 23. Mahmoodi, A., Shoukatfadaei, M. & AliRahimi, S. (2014). Competitiveness and Comparative Advantage of Crops in Isfahan Province. Journal of Agricultural Economics Researches, 6(2), 94-114. (in Farsi)
 24. Monke, E. & Pearson, S. (1989). The policy analysis matrix for agricultural development, Ithaca. NY: Cornell university press.
 25. Nessabian, S., Gholamhosseini, T. & Jabal Ameli, F. (2013). Comparison of Iran's Medicinal Plants Exporting Comparative Advantage With other Exporting Countries (Case study: Fennel, Badian, Anise and Corian). Quarterly Journal of Economic Modelling, 6(4), 75-92. (in Farsi)
 26. Ngqangweni, S., Kirsten, J. & Delgado, C. (2001). How efficient are African smallholders? A case study in the Eastern Cape Province of South Africa. Agrekon, (40)1, 58-65.
 27. Rae, A.N. & Kasryno, F. (1993). A PAM Analysis of Livestock Policies in Indonesia. ARER, 59-70.
 28. Rafiee, H., Peykani Machiani, Gh. & Daneshvar Ameri, Zh. (2011). Competitiveness of main crops in Mazandaran Province: Application of mathematical programming model. Journal of Agricultural Economics Researches, 3(1), 89-108. (in Farsi)
 29. Shirani Bidabadi, F., Jolaie, R. & Yousefzadeh, H.R. (2011). Investigation of Comparative Advantage and Supporting Policies of Date in Kerman Province. Journal of Agricultural Economics Researches, 3(3), 99-116. (in Farsi)
 30. Shoukatfadaei, M., Khaledi, M., Soruri, M. & Ardestani, M. (2015). Assessing and Comparing the Export Comparative Advantage of Cut-branch Flowers in Iran and the Major Exporting Countries, Agricultural Economic and Development, 22(87), 111-124. (in Farsi)
 31. Statistical center of Iran. (2013). The survey results of livestock farms, 2011. Tehran, Iran. (in Farsi)
 32. Vatankhah, M. & Faraji, M. (2012). A Study of the Performance of some of Production, Reproductive and Economic Traits of Cattle in Smallholder Dairy Farms in Chaharmohalo Bakhtiari Province. Iranian Journal of Animal Scince, 42(4), 285-296. (in Farsi)
 33. Vatankhah, M., Faraji, M., Gharedaghi, A. & Aghashahi, A. (2012). Estimation of Economic Opportunities per Cow in Smallholder Dairy Farms. Iranian Journal of Animal Scince, 43(1), 91-102. (in Farsi)