ارزیابی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بلدرچین‌های ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه طیور

2 دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

   به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و پروتئین خام جیره بر عملکرد و فراسنجه­های خونی بلدرچین­های ژاپنی از 5 تا 41 روزگی، آزمایشی به روش فاکتوریل 5 × 3 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و 40 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. برای این منظور تعداد 15 جیره غذایی حاوی 3 سطح انرژی قابل سوخت و ساز (2800, 2900 و 3000 کیلوکالری بر کیلوگرم) و 5 سطح پروتئین خام (22, 23, 24, 25 و 26 درصد) تهیه شد. خون­گیری در پایان آزمایش، جهت اندازه­گیری غلظت تیروکسین (T4)، تری­یودوتیرونین (T3) و کلسترول انجام شد. نتایج نشان داد بین سطوح انرژی و پروتئین اثر متقابل وجود ندارد (05/0 P>). افزایش وزن روزانه در مورد سطح 3000 کیلوکالری بر کیلوگرم نسبت به دو سطح دیگر بالاتر بود (001/0 P<). همچنین وزن نهایی بدن با افزایش سطح انرژی قابل سوخت و ساز، افزایش پیدا کرد (05/0 P<). ضریب تبدیل غذایی مربوط به سطح 3000 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل سوخت و ساز در مقایسه با سطح 2800 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل سوخت و ساز کمتر بود (05/0 P<). انرژی قابل سوخت و ساز جیره بر خوراک مصرفی تاثیر معنی­دار نداشت (05/0 P>). غلظت T4 در نرها در مورد سطح 3000 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل سوخت و ساز نسبت به دو سطح دیگر بالاتر بود (01/0 P<). از سویی دیگر غلظت T3 در نرها در مورد سطح 2800 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل سوخت و ساز نسبت به دو سطح دیگر کمتر بود (001/0 P<). همچنین با افزایش انرژی قابل سوخت و ساز از 2800 به 3000 کیلوکالری بر کیلوگرم، غلظت T4 در ماده­ها و کلسترول خون در هر دو جنس افزایش پیدا کرد (05/0 P<). هیچ یک از صفات به غیر از غلظت T4 تحت تاثیر سطوح پروتئین قرار نگرفتند (05/0 P>). غلظت تیروکسین در نرها در مورد جیره­های حاوی 26 درصد پروتئین خام نسبت به جیره­های حاوی 22 و 23 درصد پروتئین خام بالاتر بود (05/0 P<). همچنین بلدرچین­های ماده­ای که جیره­های حاوی 25 و 26 درصد پروتئین خام را دریافت کرده بودند نسبت به بلدرچین­هایی که با جیره­های حاوی 22 و 23 درصد  پروتئین خام تغذیه شده بودند غلظت  تیروکسین بالاتری داشتند (01/0 P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Levels of Dietary Energy and Protein on Performance and Blood Factors in Japanese Quail

نویسندگان [English]

  • Neda Sheikh 1
  • Hossein Moravvej 2
  • Mahmoud Shivazad 3
  • Armin Towhidi 2
1 Graduate Student, Animal Science Major Poultry Nutrition, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professors, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the effect of feeding of different levels of metabolizable energy and of different crude protein levels on the performance and blood factors in Japanese quails in their 5 to 41d old. The experiment was conducted as a 3×5 factorial arrangement, in a completely randomized design of four replicates with 40 quails per replicate. The fifteen dietary treatments consisted of three levels of dietary energy (2800, 2900 and 3000 kcal ME kg−1) times five levels of crude protein (22, 23, 24, 25 and 26%). Blood samples were collected towards the end of the study to determine Thyroxine (T4), Triiodothyronine (T3) and cholesterol content. There was no interaction observed between the two factors (P>0.05). Daily weight gain of quails fed diets containing 3000 Kcal ME kg1 was significantly higher than thoseted at the other levels (P< 0.001). Also, final body weight increased with increasing ME level (P<0.05). Feed conversion ratio was lower in diets of 3000 kcal ME kg−1 content in comparison with 2800 kcal ME kg−1 (P< 0.05). ME level did not significantly influence feed intake (P> 0.05). T4 concentration for males fed 3000 kcal ME kg1 diet was significantly higher than T4 in the other two treatments level (P<0.01). On in the other hand, T3 coentration in males declined using diets containing 2800 kcal ME kg−1 (P<0.0001). Also T4 concentration in females and cholesterol concentration in both sex enhanced significantly with increasing ME level from 2800 to 3000 kcal ME kg−1 (P<0.05). In spite of T4 concentration, none of the measured characters had been influenced by protein levels (P>0.05). T4 concentration of males was higher in diets 26% crude protein in comparison with diets containing 22% and 23% crude protein (P<0.05). Also, female quails fed with diets containing 25% and 26% crude protein had higher T4 concentration than those fed with other diets (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • cholesterol
  • Metabolizable energy
  • thyroxine
  • triiodothyronine