برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P در جیره‌های با کمبود انرژی قابل متابولیسم

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

هدف از این پژوهش برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P بود. برای انجام این آزمایش‌ از تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر سویه راس 308 استفاده شد. در این آزمایش 4 سطح انرژی قابل متابولیسم به صورت سطوح افزایشی مورد استفاده قرار گرفت و میزان سایر مواد مغذی در بین تمام جیره‌ها یکسان بود. علاوه بر این، 4 سطح آنزیم نیز به جیره پایه‌ (جیره حاوی کمترین سطح انرژی قابل متابولیسم) افزوده شد. هر یک از تیمارها دارای 4 تکرار و هر تکرار شامل 5 جوجه بود. افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در سنین 28 و 42 روزگی مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. روابط تابعیت بین متغیر وابسته (وزن بدن) و متغیرهای مستقل (سطوح انرژی و آنزیم) بطور جداگانه برآورد گردید. میزان انرژی قابل متابولیسمی معادل آنزیم از مساوی قرار دادن روابط تابعیت به دست آمده از سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و آنزیم و کسر نمودن از مقدار انرژی قابل متابولیسم موجود در جیره پایه تعیین شد. در این آزمایش افزایش سطوح انرژی قابل متابولیسم موجب بهبود عملکرد شد. افزودن آنزیم به جیره‌ پایه نیز موجب بهبود قابلیت استفاده از انرژی گردید. معادل انرژی قابل متابولیسم آنزیم ناتوزیم P معادل 77066 تا سن 28 روزگی و 93080 کیلوکالری در کیلوگرم از 28 تا 42 روزگی برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Metabolisable Energy Equivalency Value of Natuzyme–P in Deficient Metabolisable Energy Diets

نویسندگان [English]

  • Ahmad Malakzadegan 1
  • Mojtaba Zaghari 2
  • Mahmoud Shivazad 3
1
2
3
چکیده [English]

The objective followed in this study was to determine the AMEn equivalency of multienzyme Natuzyme-P. one hundred and sixty male Ross 308 broiler chicks were made use of in the experimentations. Graded levels of AMEn, 2600, 2750, 2900, plus 3050 kcal/kg in the starter, and 2700, 2850, 3000, plus 3150 kcal/kg of the diet in the grower periods were used throughout the study. All the nutrients other than AMEn were equal among the treatments. Four levels of dietary NP enzyme (0.15, 0.25, 0.35 and 0.45 g/kg) were added to the basal diet (2600 and 2700 kcal/kg in the starter and grower periods, respectively). Each dietary treatment was randomly assigned to four pens of 5 chicks each. Feed intake and body weight gain were recorded at 28 and 42 d of age, and feed conversion ratio calculated. Regression equations were derived for graded levels of AMEn, and NP enzyme. The derived regression equations for AMEn were set equal to those obtained for NP and solved. Equivalency values for AMEn were found out by subtracting the obtained values from nutrient content in the basal diet. Equivalency value of NP enzyme at 28 d of age for AMEn was estimated to be 77066 kcal/kg. During 28 to 42 d of age, equivalency value for AMEn was estimated as 93080 kcal/kg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chickens
  • Energy
  • Multi enzyme