ضرایب اقتصادی صفات تولید مثل، رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری‌بختیاری

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق پارامترهای تولیدی، تولیدمثلی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکوردگیری گله ایستگاه توسعه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری‌بختیاری با 500 راس میش مولد در یک چرخه تولید سالانه برای تعیین ضرایب اقتصادی و اهداف اصلاحی گوسفندان نژاد لری‌بختیاری مورد استفاده قرار گرفت. تغییر در درآمد به ازای یک واحد تغییر در صفت مورد نظر در حالی که سایر صفات ثابت نگه داشته شده به عنوان ضریب اقتصادی مطلق صفت در نظر گرفته شد. ضرایب اقتصادی صفات در سه نوع گرایش حداکثر سود، بازده اقتصادی و حداقل هزینه محاسبه شد. نتایج نشان داد درآمد حاصل از فروش وزن زنده یا وزن لاشه 51/94 درصد و درآمد پشم و کود تولیدی 49/5 درصد از کل درآمدها بود. هزینه‌های تغذیه و مدیریت به ترتیب 28/72 و 94/25 درصد از کل هزینه‌ها را شامل شدند. ضرایب اقتصادی نسبی صفات میزان آبستنی، تعداد بره متولد شده در هر زایمان میش، وزن میش، وزن پشم، زنده مانی بره‎ها تا شش ماهگی، وزن زنده بره‎ها در سن شش ماهگی، وزن گوشت لخم لاشه و وزن چربی لاشه در روش حداکثر سود به ترتیب 52/60، 00/48، 05/0-، 1، 55/56، 01/1، 61/4 و 92/0- بودند. ضرایب اقتصادی نسبی صفات در سه روش تقریباً یکسان بود. تعداد بره متولد شده در هر زایمان میش، میزان آبستنی و وزن بدن میش مهمترین صفات در اهداف اصلاحی میش و صفات زنده‌مانی بره تا شش ماهگی، وزن گوشت لخم و وزن چربی لاشه مهمترین صفات در اهداف اصلاحی بره بودند. برآورد حساسیت ضرایب اقتصادی نسبی صفات به تغییر در هزینه نهاده‌ها (تغذیه و مدیریت) و ستانده‌ها به اندازه 20%?، نشان داد که ضرایب اقتصادی نسبی صفات مورد بررسی نسبت به تغییر هزینه نهاده‌ها دارای حساسیت کمتری بوده ولی نسبت به تغییر قیمت تولیدات (لاشه، لاشه بدون دنبه و گوشت لخم لاشه) حساسیت نسبتاً بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Values of Reproduction, Growth and Carcass Composition Traits in Lori-Bakhtiari Sheep

نویسندگان [English]

  • MohammadAli Talebi
  • Seyed Reza Miraei Ashtiani
  • Mohammad Moradi Shahrbabak
  • Ardeshir Nejati Javaromi
چکیده [English]

In this study, production, reproduction, managerial, and economic parameters obtained from data recorded for Lori-Bakhtiari flock of sheep (500 heads of breeding ewe) stationed at the sheep's Breeding Station, were employed to determine the relative economic values of and breeding objectives for an annual cycle of production, in village system in this breed of sheep. Economic value for a trait was estimated as the level of change in the profit of system as its mean increased by one unit, while the means of other traits being kept constant. The economic values were investigated in three approaches including a included to maximization profit to maximize economic efficiency and to minimize cost. The results show, live weight of (carcass weight) accounted for 94.51% while wool and manure for the remaining 5.49% of the revenue, respectivly. Feeding and management costs represented about 72.28 and 25.94% of total costs, respectively. Relative economic values for conception rate, litter size, mature ewe live weight, weight of wool, lamb survival at 6 months of age, 6-month live weight, carcass lean weight and carcass fat weight at 6 months of age were 60.52, 48.00, -0.05, 1, 56.55, 1.01, 4.61 and -0.92, respectivly for maximization of profit approach. Relative economic values from the three approaches were approximately the same. Litter size, conception rate and ewe live weight were the most important traits in the breeding objectives for ewe in the village system. Lamb survival at 6 months of age, carcass lean and fat weights were the most important traits in the breeding objectives for the lamb in the village system. Estimates of sensitivity analysis of relative economic values to changes in prices of input and output by ?20% indicated that the relative economic values of traits, relative to change in cost of input (feed and management), were of low sensitivity, while relative to change in output (carcass and carcass lean weight) indicated a relatively higher sensitivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding objective
  • Carcass Quality
  • Economic values
  • Lori-Bakhtirai Sheep
  • Village System