اثر خشک کردن، سیلو کردن یا پلی اتیلن گلیکول بر ارزش غذایی پسماندهای پسته

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر خشک کردن، سیلو کردن و افزودن پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) بر غیر‌فعال‌سازی تانن‌ها در پسماندهای پسته بود. ترکیب شیمیایی، کیفیت پروتئین و ترکیبات فنولیک در تیمارهای آزمایشی شامل پسماندهای پسته به صورت تازه، آفتاب خشک و سیلو شده به مدت 30 و 60 روز مورد مطالعه قرار گرفت. به علاوه، میزان قابلیت هضم ماده‌ی خشک و ماده‌ی آلی و انرژی قابل متابولیسم با PEG و بدون PEG، برآورد گردید. کیفیت پروتئین بر اساس سیستم CNCPS تعیین شد. پس از سیلو کردن مقادیر کربوهیدرات‌های محلول در آب، دیواره‌ی سلولی، دیواره‌ی سلولی بدون همی‌سلولز، بخش‌های پروتئینی B3 و C کاهش (05/0P<)، اما میزان بخش‌های پروتئینی A و B1 افزایش یافت (05/0P<). با خشک کردن پسماندهای پسته مقادیر دیواره‌ی سلولی، دیواره‌ی سلولی بدون همی‌سلولز، لیگنین، پروتئین نامحلول در شوینده‌ی خنثی، پروتئین نامحلول در شوینده‌ی اسیدی و بخش پروتئینی C افزایش، اما غلظت کربوهیدرات‌های محلول و بخش پروتئینی B2 کاهش نشان داد (05/0P<). سیلو کردن باعث کاهش میزان تانن متراکم، تانن قابل هیدرولیز، ظرفیت رسوب پروتئین ترکیبات فنولی، ضرایب قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم گردید (05/0P<). اضافه کردن PEG به نمونه‌های آزمایشی، در زمان آزمایش تعیین ضرایب هضمی، باعث افزایش میزان قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم شد (05/0P<)، که نشان‌دهنده اثر مثبت PEG است. بر اساس نتایج به دست آمده، پسماندهای پسته به صورت خشک یا سیلو شده قابلیت استفاده به عنوان خوراک دام را دارا می‌باشد. از سوی دیگر، افزودن پلی‌اتیلن گلیکول باعث بهبود ضرایب هضمی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Drying, Ensiling or Addition of PEG on the Nutritive Value of Pistachio By-products Hull

نویسندگان [English]

  • esmat bagheri poor
  • yousef roozbehan
  • daryoosh alipoor
چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate the effects of sun-drying, ensiling and addition of Polyethylene Glycol (PEG) on deactivation of tannins in the Pistachio By-products Hull (PBH). The chemical composition, protein quality and phenolic compounds of fresh pistachio by-products hull, sun-dried and ensiled for either 30 or 60 days were assessed. Organic Matter Digestibility (OMD) and metabolizable energy (ME), either with or without PEG addition were assessed. Moreover, protein quality as according to CNCPS was determined. Following ensiling Water Soluble Carbohydrates (WSC), NDFom, ADFom and protein fractions B3 and C decreased (P<0.05), while the content of protein fractions A and B1 were increased (P<0.05). The concentrations of NDFom, ADFom, lignin (sa), NDIN and ADIN in dried PBH were increased (P<0.05), although, the content of WSC and protein fraction B2 decreased (P<0.05). Ensiling for 60 days caused decrease in the condensed tannins, hydrolysable tannins and protein precipitable phenolics (P<0.05). Adding PEG to fresh, sun-dried and ensiled PBH, however, increased the ME and OMD (P<0.05). In conclusion, adding PEG to fresh, sun-dried and ensilaged PBH increased (P<0.05) ME and OMD demonstrating the positive influence of PEG, not evident in either mere sun-drying or mere ensiling, on inactivation of tannins in PBH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digestibility.
  • Drying
  • nutritive value
  • phenolic compounds
  • Pistachio by-products hull