1. بررسی فراسنجه‏های تولیدی، بیوشیمیایی، ایمنی و پاداکسندگی در مرغ‏های تخم‏گذار های-لاین W-36 تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی پادزیست محرک رشد و ترکیب افزودنی‏های خوراکی

میلاد منافی؛ فاطمه محبی؛ مهدی هدایتی؛ مجتبی یاری

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 95-112

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.140292.653403

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر برخی افزودنی‏های خوراکی در مقایسه با پادزیست (آنتی‏بیوتیک) محرک رشد فلاوومایسین، آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار، پنج تکرار و بیست قطعه مرغ در هر تکرار با استفاده از 300 قطعه مرغ تخم‏گذار لگهورن سفید، سویه های-لاین W-36 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، پادزیست محرک رشد فلاوومایسین به میزان ...  بیشتر

2. تأثیر نانوذرات اکسید روی و باسیلوس‌کوآگولانس بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

محمد خواجه بمی؛ محسن افشارمنش

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 489-498

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.206445.653444

چکیده
  این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر نانو‌ذرات اکسید روی و ریزاندامگان سلامت‌بخش (پروبیوتیک) بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خون جوجه‌های خروس (راس 308) انجام شد. این آزمایش با 288 قطعه جوجه در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و دوازده جوجه در هر تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل: 1) شاهد حاوی میزان استاندارد اکسید روی ...  بیشتر

3. تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز

حسن علی عربی؛ مهدی بایروند؛ علی اصغر بهاری؛ پویا زمانی؛ امیر فدایی فر؛ رضا علیمحمدی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 507-517

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.137518.653386

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر قرص آهستة رهش حاوی روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و فراسنجه­های خونی بزهای نر مرخز به مدت شصت روز انجام شد. شمار هجده رأس بز نر مرخز با میانگین سن پانزده ماه و میانگین وزن بدن 1/5±4/24 کیلوگرم، به‌طور تصادفی به دو گروه 9 رأسی شامل: 1) گروه شاهد (دریافت‌کنندة جیرة پایه بدون هرگونه مکمل کانی و بدون قرص آهستة ...  بیشتر

4. اثر افزودن سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق‌کنندة منی بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد-ذوب

فردین فرهادی؛ ارمین توحیدی؛ ملک شاکری

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 335-342

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.54350

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسة اثر افزودن سطوح متفاوت روی به رقیق‌کنندة منی بر ویژگی‌های حیاتی اسپرم پس از انجماد در گاو بود. اسپرم‌گیری از چهار گاو نر هلشتاین هفته‌ای دو بار انجام شد و سپس نمونه‌های مناسب با هم مخلوط شدند. نمونه‌های اسپرم (در پنج تکرار) به چهار گروه شامل سطوح صفر، 50، 100 و 150 میکرومول روی (Zn-0, Zn-50-Zn-100, Zn-150) اختصاص داده و منجمد ...  بیشتر