بررسی ارزش غذایی سیلاژ پسماند درخت موز با استفاده از روش in situ و in vitro

علیرضا شیبک؛ مصطفی یوسف الهی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 317-325

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29339

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین ارزش غذایی سیلاژ برگ و ساقه درخت موز با استفاده از روش کیسه های نایلونی و آزمون تولید گاز انجام شد. تیمارهای آزمایشی مورد مطالعه شامل: 1- ساقه و برگ درخت موز بصورت تازه ( تیمار شاهد)،2- سیلوی ساقه و برگ درخت موز، 3- سیلوی ساقه و برگ درخت موز + 15 درصد خرمای وازده، 4- سیلوی ساقه و برگ درخت موز + 5 درصد کاه گندم و 5- سیلوی ...  بیشتر

ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان

زهرا حسینی نژادد؛ مصطفی یوسف الهی؛ حسن فضائلی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24904

چکیده
  از پنج گونه از گیاهان شورپسند غالب در منطقه سیستان شامل علف شور (Salsola griffithii) ، سلمه تره(Chenopodium album) ، بونی (Aeluropus logopoidies) ، دم روباهی (Alopecurus textillis) و ازمک (Cardaria draba) در اواخر مرحله رویشی نمونه برداری شد. نمونه ها در شرایط سایه خشک و سپس آسیاب شدند و ترکیبات شمیایی آن ها شامل: ماده خشک، ماده آلی، خاکستر، پروتئین خام، چربی خام، دیواره سلولی و ...  بیشتر