نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد

2 استادیار دانشگاه زابل

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین ارزش غذایی سیلاژ برگ و ساقه درخت موز با استفاده از روش کیسه های نایلونی و آزمون تولید گاز انجام شد. تیمارهای آزمایشی مورد مطالعه شامل: 1- ساقه و برگ درخت موز بصورت تازه ( تیمار شاهد)،2- سیلوی ساقه و برگ درخت موز، 3- سیلوی ساقه و برگ درخت موز + 15 درصد خرمای وازده، 4- سیلوی ساقه و برگ درخت موز + 5 درصد کاه گندم و 5- سیلوی ساقه و برگ درخت موز + 5 درصد کاه گندم + 15 درصد خرمای وازده بود. پس از دو ماه، سیلو ها باز و pH و خصوصیات ظاهری مواد سیلو شده اندازه گیری شد. سپس ترکیبات شیمیایی به روش استاندارد، تجزیه‌پذیری ماده خشک به روش کیسه های نایلونی و گوارش پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم به روش تکنیک تولید گاز تعیین شد. نتایج نشان داد که افزودن خرمای وازده سبب کاهش دیواره سلولی و افزایش کربوهیدرات محلول شد، بنابراین، باعث بهبود کیفیت نمونه های سیلو گردید. تجزیه پذیری موثر در سیلوی ساقه و برگ درخت موز با 15% خرمای وازده بالاترین مقدار و ساقه و برگ درخت موز با 5 % کاه گندم پایین ترین مقدار بود ) 05/0 (p<. در آزمایش تولید گاز، بالاترین حجم گاز، گوارش پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم مربوط به تیمار سیلوی ساقه و برگ درخت موز با 15% خرمای وازده بود. در مجموع، نتایج نشان داد که سیلوی پسماند درخت موز با 15% خرمای وازده بهترین تیمار در مقایسه با دیگر تیمارها است و می توان آن را برای تغذیه دام (گوسفند و بز) توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Nutritive Value of Banana Tree By- product’s Silage, using in vitro and in situ Methods

نویسندگان [English]

  • alireza shibak 1
  • mostafa yousefollahi 2

چکیده [English]

The present experiment was carried out to investigate the nutritive value of banana tree leaves and stems silage by use of in vitro gas production and as well in situ nylon bag techniques. Experimental treatments were comprised of: 1- Stems and leaves of banana trees (control), 2- Stems and leaves of banana trees’ silage without addition of any additive, 3- Stems and leaves of banana trees’ silage + 15% refusal dates, 4- Stems and leaves of banana trees’ silage + 5% wheat straw and 5- Stems and leaves of banana trees’ silage + 15% refusal dates + 5% wheat straw. After two months, silages were opened up while pH and apparent characteristics of silage materials determined. Then, evaluated were: the chemical compositions by standard method, dry matter degradability through in situ nylon bag methods and organic matter digestibility as well as metabolisable energy through in vitro gas production techniques. Results revealed that addition of refusal dates decreased NDF while increasing WSC, indicating that it improved the quality of silage. Dry matter degradability in banana tree residues with 15% refusal dates plus 5% wheat straw silage treatment was the highest, while banana tree residues with 5% wheat straw silage treatment was of the lowest degradability (p<0.05). In gas production trial, the highest gas production volume, organic matter digestibility and metabolasable energy beloged to Banana tree residues plus 15% refusal dates silage treatment (p<0.05). As a whole, the results indicated that banana tree residues plus 15% refusal dates silage was the most suitable treatment as compared with other treatments and can be recommended for being used in animal nutrition (sheep and goats).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banana tree stem and leaves
  • Dry matter degradability
  • Gas production