تأثیر اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه‌پذیری مواد مغذی، شمارش پروتوزوآ، پروتئین قابل متابولیسم و بخش‌بندی پروتئین بر اساس CNCPS در گاودانه

فائزه شهبازی؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ حامد خلیلوندی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 545-556

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.267337.653664

چکیده
  تأثیر فرآوری گاودانه با اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه‌پذیری مواد مغذی، برخی فراسنجه‌های شکمبه‌ای، شمارش پروتوزوآ، و بخش‌بندی پروتئین بر اساس سیستم کرنل با استفاده از سه راس گوسفند دارای فیستولای شکمبه‌ای در آزمایش فاکتوریل 3 در 3 (دوره‌های 21 روزه) مورد بررسی قرار گرفت. سه تیمار آزمایشی شامل؛ 1) گاودانه خام؛ 2) گاودانه فرآوری­شده ...  بیشتر

تعیین اثرات فرآوری شیمیایی دو رقم جو بر ناپدیدشدن شکمبه‌ای ماده‌خشک، نشاسته و بخش‌های کربوهیدرات سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS)

محسن سمیعی زفرقندی؛ تقی قورچی؛ مجتبی آهنی آذری

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  این آزمایش به‌منظور تعیین اثرات فرآوری شیمیایی بر ناپدیدشدن شکمبه‌ای ماده‌خشک، نشاسته و بخشهای کربوهیدرات سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS) دو رقم جو معمولی و بدون‌پوشینه انجام شد. برای عمل‌آوری دانه جو از سود، فرمالدئید و اوره، به‌ترتیب به‌‌مقدار 35، 4 و 35 گرم در کیلوگرم ماده‌خشک استفاده شد. سه راس قوچ بالغ نژاد زل مجهز ...  بیشتر