تأثیر پنج روش مختلف همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک‌ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون پس از تلقیح و درصد گیرایی گاو هلشتاین در تنش حرارتی

عیسی دیرنده

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 33-41

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.254085.653625

چکیده
  هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر پنج روش همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک­ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون در زمان تلقیح و روزهای 5 و 12 پس از تلقیح و درصد گیرایی در شرایط تنش حرارتی در گاو هلشتاین بود. بدین منظور 250 رأس گاو هلشتاین (میانگین تولید روزانه بیشتر از 30 کیلوگرم در روز و نوبت زایش 1/1±6/3) به­طور تصادفی انتخاب و در گروه­های آزمایشی ...  بیشتر

بهبود بازده تلقیح مصنوعی در میش های نژاد زندی با استفاده از هورمون های استرادیول و اکسی توسین

رضا مسعودی؛ حمید کهرام؛ احمد زارع‌شحنه؛ عباس اکبری شریف

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 207-215

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.36148

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی اثر استرادیول و تزریق درون¬عضلانی و درون¬وریدی دوزهای مختلف اکسی¬توسین بر باز شدن سرویکس و درصد آبستنی میش¬های نژاد زندی در انتهای فصل تولید مثلی (اوایل فروردین) بود. در این مطالعه از 63 میش سه تا چهار ساله با میانگین وزنی 55 کیلوگرم استفاده شد. در آزمایش اول به همه میش¬ها مقدار 100 میکرولیتر استرادیول تزریق ...  بیشتر

تأثیر GnRH در ایجاد موج فولیکولی در گاوهای کیستی

عیسی دیرنده؛ حمید کهرام؛ احمد زارع شحنه

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  چرخه فحلی 10 راس گاو شیری با دو تزریق PGF2?به فاصله 11 روز همزمان‌ شد سپس گاوها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه شاهد (بدون تزریق GnRH)، گروه GnRH (تزریق GnRHدر روز 6 چرخه فحلی) و در گروه گاوهای با کیست‌های تخمدانی، اولتراسونوگرافی روزانه برای حداقل 10 روز وجود کیست را در دام‌های کیستی اثبات کرد سپس به این دام‌ها GnRH تزریق شد. فعالیت تخمدان‌ها ...  بیشتر