تأثیر پنج روش مختلف همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک‌ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون پس از تلقیح و درصد گیرایی گاو هلشتاین در تنش حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران، صندوق پستی 578

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر پنج روش همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک­ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون در زمان تلقیح و روزهای 5 و 12 پس از تلقیح و درصد گیرایی در شرایط تنش حرارتی در گاو هلشتاین بود. بدین منظور 250 رأس گاو هلشتاین (میانگین تولید روزانه بیشتر از 30 کیلوگرم در روز و نوبت زایش 1/1±6/3) به­طور تصادفی انتخاب و در گروه­های آزمایشی زیر شامل 1- آوسینک (OV)، 2- پری سینک/ آوسینک (PO)، 3- دابل آوسینک (DO)، 4- G7G آوسینک (G7G)، 5- PG7G آوسینک(PG7G) قرار گرفتند. نتایج نشان داد، قطر فولیکول تخمک­ریزی‌کننده در گاوهایی که با روش OV همزمان شدند در مقایسه با دیگر روش­ها به­طور معنی­داری کوچک­تر بود. غلظت پروژسترون در روزهای 5 و 12 پس از تلقیح در گاوهایی که با روش OV همزمان شده بودند در مقایسه با دیگر روش­ها کمتر بود (05/0 >P). گاوهایی که با روش OV همزمان شده بودند در مقایسه با دیگر روش­ها کمترین درصد گیرایی را در روز 32 و 60 پس از تلقیح داشتند (05/0 >P). بین دیگر روش­های همزمانی تفاوتی در درصد گیرایی در روزهای 32 و 60 پس از تلقیح وجود نداشت. به‌طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد، استفاده از روش­های بر پایۀ پیش‌همزمانی پیش از آغاز آوسینک می­تواند سبب افزایش باروری در گاوهای هلشتاین در شرایط تنش حرارتی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of five different heat synchronization protocols on ovulatory follicle diameter, after AI progesterone concentration and conception rate in Holstein cows in heat stress condition

نویسنده [English]

 • Essa Dirandeh
Assistant Professor, Department of Animal Science, Sari Agricultural Science and Natural Resources University, Sari, Iran, P. O. Box 578
چکیده [English]

The objective of this study was to compare the effect of five estrous synchronization protocols on ovulatory follicle diameter, progesterone concentration at AI and days 5 and 12 after AI and conception rate in Holstein cows during heat stress. Holstein cows (n=250) with more than 30 kg/d milk yield were randomly assigned to one of 5 experimental groups, 1) ovsynch (OV); 2) presynch-ovsynch (PO); 3) double ovsynch (DO); 4) G7G-ovsynch (G7G) and 5) PG7G-ovsynch (PG7G).Results showed that ovulatory follicle diameter was smaller in cows synchronized with OV protocol compared to other protocols (P˂0.05). Progesterone concentration at days 5 and 12 post AI was lower in OV protocol compared to other protocols (P˂0.05). Conception rates at days 32 and 62 post AI were lower in OV protocol compared to other protocols (P˂0.05).There was no difference among other synchronization protocols (P <0.05).In conclusion, results of present study showed that using presyhcnronization before initiation of Ovsynch can increase PR/AI of Holstein cows during heat stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dairy cow
 • ELISA
 • heat stress
 • Ultrasonography
 1. Bello, N. M., Steibel, J. P. & Pursley, J. R. (2006) Optimizing ovulation to first GnRH improved outcomes to each hormonal injection of Ovsynch in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 89, 3413-3424.
 2. Bridges, P. J. & Fortune, J. E. (2003). Characteristics of developing prolonged dominant follicles in cattle. Domestic Animal Endocrinology, 25, 199-214.
 3. Cartmill, J. A., El-Zarkouny, S. Z., Hensley, B. A., Lamb, G. C. & Stevenson, J. S. )2001a(. Stage of Cycle, Incidence, and Timing of Ovulation, and Pregnancy Rates in Dairy Cattle after Three Timed Breeding Protocols. Journal of Dairy Science, 84, 1051-1059.
 4. Cartmill, J. A., El-Zarkouny, S. Z., Hensley, B. A., Lamb, G. C. & Stevenson, J. S. (2001b). Stage of cycle, incidence, and timing of ovulation, and pregnancy rates in dairy cattle after three timed breeding protocols.  Journal of Dairy Science, (11384031), 1051-1059.
 5. Caraviello, D., Weigel, K., Fricke, P., Wiltbank, M., Florent, M., Cook, N., Nordlund, K., Zwald, N. & Rawson, C. (2006). Survey of management practices on reproductive performance of dairy cattle on large US commercial farms. Journal of Dairy Science, 89(12), 4723-4735.
 6. Carvalho, P. D., Souza, A. H., Amundson, M. C., Hackbart, K. S., Fuenzalida, M. J. & Herlihy, M. M., et al. (2014). Relationships between fertility and postpartum changes in body condition and body weight in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 97, 3666-83.
 7. Carvalho, P., Wiltbank, M. & Fricke, P. (2015). Manipulation of progesterone to increase ovulatory response to the first GnRH treatment of an Ovsynch protocol in lactating dairy cows receiving first timed artificial insemination. Journal of Dairy Science, 98, 8800-13.
 8. Chebel, R. C., Santos, J. E. P., Cerri, R. L., Rutigliano, H. M. & Bruno, R. G. (2006). Reproduction in dairy cows following progesterone inserts presynchronization and resynchronization protocols. Journal of Dairy Science, 89, 4205-4219.
 9. Colazo, M. G., Behrouzi, A., Ambrose, D. J. & Mapletoft, R. J. )2015(. Diameter of the ovulatory follicle at timed artificial insemination as a predictor of pregnancy status in lactating dairy cows subjected to GnRH-based protocols. Theriogenology, 84, 377-383.
 10. De Rensis, F. & Scaramuzzi, R. J. (2003). Heat stress and seasonal effects on reproduction in the dairy cow-a review. Theriogenology 60, 1139-1151.
 11. Dirandeh, E. (2014). Starting Ovsynch protocol on day 6 of first postpartum estrous cycle increased fertility in dairy cows by affecting ovarian response during heat stress. Animal Reproduction Science, 149, 135-140.
 12. Dirandeh, E., Rezaei Roodbari, A. & Colazo, M. G. (2015a). Double-Ovsynch, compared with presynch with or without GnRH, improves fertility in heat-stressed lactating dairy cows. Theriogenology, 83, 438-443.
 13. Dirandeh, E., Rezaei Roodbari, A., Gholizadeh, M., Deldar, H., Masoumi, R., Kazemifard, M. & Colazo, M. G. (2015b). Administration of prostaglandin F2α 14 d before initiating a G6G or a G7G timed-AI protocol increased circulating progesterone prior to AI and reduced pregnancy loss in multiparous Holstein cows. Journal of Dairy Science, 98, 5414-5421.
 14. Galvao, K., Santos, J., Cerri, R., Chebel, R., Rutigliano, H., Bruno, R. & Bicalho, R. (2007(. Evaluation of methods of resynchronization for insemination in cows of unknown pregnancy status. Journal of Dairy Science, 90, 4240-4252.
 15. Graham, J. D. & Clarke, C. L. )1997(. Physiological action of progesteronein target tissues. Endocrinology Review, 18, 502-519.
 16. Hansen, P. J. & Aréchiga, C. F. (1999). Strategies for Managing Reproduction in the Heat-Stressed Dairy Cow. Journal of Animal Science, 77, 36-50.
 17. Hansen, P. J. (2011). Managing reproduction during heat stress in dairy cows. Dairy Production and Medicine, 153-63.
 18. Heidari, F., Dirandeh, E., Ansari Pirsaraei, Z. & Colazo, M. G. (2017). Modifications of the G6Gtimed-AI protocol improved pregnancy per AI and reduced pregnancy loss inlactating dairy cows. Animal, 11, 2002-2009.
 19. Inskeep, E. K. (2004(. Preovulatory, postovulatory, and postmaternal recognition effects of concentrations of progesterone on embryonic survival in the cow. Journal of Animal Science, 82, E24-E39.
 20. Mann, G. E., Lamming, G. E., Robinson, R. S. & Wathes, D. C. (1999(. The regulation of interferon-τ production and uterine hormone progesterone and embryonic survival in cows E37 receptors during early pregnancy. Journal of Reproduction and Fertility, 54, 317-328.
 21. Masoumi, R., Badiei, A., Zare, A., Kohram, H., Dirandeh, E. & Colazo, M. G. (2017). A short presynchronization with PGF2α and GnRH improves ovarian response and fertility in lactating Holstein cows subjected to a Heatsynch protocol. Annals of Animal Science, 17, 169-177.
 22. Moreira, F., de la Sota, R. L., Diaz, T. & Thatcher, W. W. (2000(. Effect of day of the estrous cycle at the initiation of a timed artificial insemination protocol on reproductive responses in dairy heifers. Journal of Animal Science, 78, 1568-1576.
 23. Moreira, F., Orlandi, C., Risco, C. A., Mattos, R., Lopes, F. & Thatcher, W. W. (2001). Effects of presynchronization and bovine somatotropin on pregnancy rates to a timed artificial insemination protocol in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 84, 1646-1659
 24. Pursley, J., Mee, M. & Wiltbank, M. (1995). Synchronization of ovulation in dairy cows using PGF2 [alpha] and GnRH. Theriogenology, 44(7), 915-923.
 25. Pursley, J. R., Kosorok, M. R. & Wiltbank, M. C. (1997). Reproductive Management of Lactating Dairy Cows Using Synchronization of Ovulation. Journal of Dairy Science, 80(2), 301-306.
 26. Souza, A. H., Gumen, A., Silva, E. P., Cunha, A. P., Guenther, J. N., Peto, C. M. et al. (2007). Supplementation with estradiol-17 beta before the last gonadotropin-releasing hormone injection of the Ovsynch protocol in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 90, 4623-34.
 27. Vasconcelos, J. L. M., Silcox, R. W., Rosa, G. J. M., Pursley, J. R. & Wiltbank, M. C. (1999). Synchronization rate, size of the ovulatory follicle, and pregnancy rate after synchronization of ovulation beginning on different days of the estrous cycle in lactating dairy cows. Theriogenology, 52, 1067-1078.
 28. Wilson, S. J., Kirby, C. J., Koenigsfield, A. T., Keisler, D. H. & Lucy, M. C. (1998). Effects of controlled heat stress on ovarian function of dairy cattle. 2. Heifers. Journal of Dairy Science, 81, 2132-2136.
 29. Wiltbank, M. C. & Pursley, R. J. (2014). The cow as an induced ovulator, Timed AI after synchronization of ovulation. Theriogenology, 81, 170-185.