دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، بهار 1397 

مقاله پژوهشی

1. جستجوی ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی در نخستین زایش گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 1-9

10.22059/ijas.2017.226874.653505

مرتضی ستائی مختاری؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ گیلرمه جی ام روزا


5. ارزیابی بیان ژن‌های مؤثر بر رشد و نمو غدۀ پستان گاو با مصرف روغن ماهی

صفحه 43-53

10.22059/ijas.2018.242585.653562

هدی جواهری بارفروشی؛ ارمین توحیدی؛ حسن صادقی پناه؛ مهدی ژندی؛ سعید زین الدینی؛ محمد حسین بنابازی


8. تأثیر اسناد کردن و تراکم نشانگری در بهبود درستی ارزیابی‌های ژنگانی

صفحه 73-81

10.22059/ijas.2018.227090.653506

ناهید پرنا؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ مصطفی صادقی؛ رستم عبداللهی آرپناهی