تأثیر اکسید روی فعال‌شده بر تغییرات سرمی اینترلوکین‌6، عامل نکروزه‌کننده تومورآلفا و اوکلودنس‌1 ‏در مرغ مادر گوشتی

الهام دارسی آرانی؛ مجتبی زاغری؛ مسعود برزگر

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.300805.653777

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعه تأثیر ویژگی­های فیزیکی اکسید روی بر تغییرات سرمی اینترلوکین­6، عامل نکروزه‌کننده تومورآلفا و اوکلودنس­1 در مرغ مادر گوشتی انجام شد. برای انجام این پژوهش از 200 قطعه مرغ مادر سویه راس 308، در سن 54 هفتگی، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 5 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. در این پژوهش، دو سطح روی (70 ...  بیشتر

تولید مخمر غنی از سلنیوم و ارزیابی اثر سطوح مختلف آن بر ریخت‌شناسی و بیومتری اندام‌های ‏داخلی و تولیدمثلی در مرغ‌های مادر گوشتی

مجتبی امام وردی؛ احمد زارع شحنه؛ مهدی ژندی؛ مجتبی زاغری؛ داریوش مینایی تهرانی

دوره 51، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.262869.653656

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، تولید مخمر غنی از سلنیوم و تعیین سطح مطلوب آن بر فراسنجه­های ریخت‌شناسی و بیومتری اندام­های داخلی و تولیدمثلی مرغ­های مادر گوشتی در مقایسه با سلنیوم آلی تجاری سلمکس و سدیم سلنیت معدنی بود. این طرح در قالب دو بخش انجام شد: در آزمایش اول، مخمر غنی از سلنیوم تولید شد. در آزمایش دوم، از 150 قطعه مرغ مادر گوشتی ...  بیشتر

تأثیر پرکاری درازمدت تیروئید بر وزن بدن، تولید تخم‌مرغ و ویژگی‌های تولید‌مثلی مرغ‌های مادر

فاطمه صائمی؛ احمد زارع شحنه؛ مهدی ژندی؛ امیر اخلاقی؛ شریف رستمی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 171-177

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.233939.653528

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر پرکاری درازمدت غدۀ تیروئید بر وزن بدن و تولید تخم‌مرغ بود. همچنین ارتباط بین پرکاری تیروئید و برخی فراسنجه‌های تولید‌مثلی بررسی شد. در این آزمایش 70 قطعه مرغ مادر گوشتی سویۀ کاب 500 در سن 47 هفتگی به شیوۀ تصادفی به دو گروه تیمار (پنج تکرار شامل هفت پرنده) تقسیم شدند. تیروکسین به مدت صد روز متوالی به شیوۀ دهانی ...  بیشتر