1. اثر سطوح مختلف سلنیوم به‌صورت بلوس آهسته‌رهش قبل از جفت‌گیری بر عملکرد و برخی ‏فراسنجه‌های خونی میش‌های لری بختیاری ‏

مروارید ایمانی؛ حسن علی عربی؛ داریوش علی پور؛ امیر فدایی فر

دوره 51، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 69-79

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.290116.653742

چکیده
  به منظور بررسی کارایی بلوس آهسته‌رهش حاوی سطوح مختلف سلنیوم بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی و شیر میش‌های لری بختیاری، آزمایش حاضر طراحی شد. به این منظور 45 راس میش به سه گروه 15 راسی تقسیم شدند. تیمارها شامل 1) میش‌های شاهد 2) میش‌های دریافت‌کننده 2/0 میلی‌گرم سلنیوم در روز و 3) میش‌های دریافت‌کننده 4/0 میلی‌گرم سلنیوم در روز. در روز ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر جیره ای بتائین و تزریق ویتامین 12B در دورۀ انتقال بر الگوی اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیری هلشتاین

علی گوهردوست؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی؛ امیر فدایی فر

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 493-503

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.243378.653567

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر افزودن جیره­ای بتائین و تزریق ویتامین ­12B در دورۀ انتقال بر الگوی اسیدهای چرب شیر از 32 رأس گاو شیری هلشتاین استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد یا CC(بدون افزودنی)، تیمار دوم یا CB (افزودن ۵۰ گرم بتائین حفاظت نشده در هر روز به ازای هر رأس دام)، تیمار سوم یا BC (تزریق ده روز یک‌بار 5 میلی­گرم ویتامین 12B) و تیمار ...  بیشتر

3. تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز

حسن علی عربی؛ مهدی بایروند؛ علی اصغر بهاری؛ پویا زمانی؛ امیر فدایی فر؛ رضا علیمحمدی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 507-517

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.137518.653386

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر قرص آهستة رهش حاوی روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و فراسنجه­های خونی بزهای نر مرخز به مدت شصت روز انجام شد. شمار هجده رأس بز نر مرخز با میانگین سن پانزده ماه و میانگین وزن بدن 1/5±4/24 کیلوگرم، به‌طور تصادفی به دو گروه 9 رأسی شامل: 1) گروه شاهد (دریافت‌کنندة جیرة پایه بدون هرگونه مکمل کانی و بدون قرص آهستة ...  بیشتر