1. بررسی تأثیر ساختار فیزیکی خوراک و تراکم، بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های رفتاری با استفاده از ‏پردازش تصویر در جوجه‌های گوشتی

فرشید جمالپور؛ سمیه سالاری؛ سامان آبادانان مهدی زاده

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 141-152

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.318838.653814

چکیده
  این آزمایش به منظور مطالعه تأثیر ساختار فیزیکی خوراک و تراکم­ بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های رفتاری جوجه‌های گوشتی با استفاده از 208 جوجه یکروزه سویه راس 308 به مدت 42 روز انجام شد. گروه‌های آزمایشی شامل دو ساختار فیزیکی خوراک (پلت و آردی) و دو سطح از تراکم (10 و16 قطعه پرنده در هر مترمربع) بودند که در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل ...  بیشتر

2. تأثیر مکمل آلی عنصر روی بر عملکرد، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی سکوم و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش تراکم

وریا رسولی؛ سمیه سالاری؛ احمد طاطار

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 393-404

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.252664.653620

چکیده
  به­منظور بررسی مکمل آلی عنصر روی­ در تغذیه جوجه­های گوشتی پرورش یافته در شرایط متفاوت تراکم، آزمایشی با استفاده از دو سطح تراکم (10 و16 قطعه پرنده در هر مترمربع) و 4 سطح عنصر روی (40، 80، 120 و 160 میلی­گرم در کیلوگرم) در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 2×4 انجام گردید. نتایج در 1 تا 21 روزگی نشان داد ، پرندگان پرورش یافته در تراکم ...  بیشتر

3. تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏ های رفاهی جوجه‏ های گوشتی تحت تنش گرمایی

حدیث میرزایی؛ محمدرضا قربانی؛ سمیه سالاری؛ محمد امین مهرنیا

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 405-414

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.254413.653626

چکیده
  آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏های رفاهی جوجه‏های گوشتی تحت تنش گرمایی انجام شد. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به 5 تیمار و 4 تکرار اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (جیره پایه ...  بیشتر