بررسی وضعیت اقتصادی واحدهای پرورش زنبورعسل در شهرستان فریدونشهر ، اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه علی‌رغم کارکردهای ارزشمند پرورش زنبورعسل، وضعیت اقتصادی این صنعت همچنان با حد مطلوب خود فاصله دارد. تعیین وضع اقتصادی موجود در واحدهای پرورش زنبورعسل ابتدایی‌ترین گام در راستای دستیابی به وضعیت مطلوب است. بنابراین، پژوهش حاضر تلاش کرده ‌است تا وضعیت اقتصادی واحدهای پرورش زنبورعسل و عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد آن‌ها در شهرستان فریدونشهر واقع در استان اصفهان را بررسی کرده و پیشنهادهایی را در راستای بهبود آن ارائه کند. داده‌های استفاده‌ شده در این مطالعه در سال 1401 و از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شد. حجم نمونه مورد مطالعه 140 زنبوردار بود که با نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب از بین زنبورداران شهرستان فریدونشهر (210 زنبوردار) انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون خطی چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آمار توصیفی حاکی از وجود ناهمگونی بالا در ارزش افزوده متوسط هر کندو در واحدهای مختلف بود. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیونی نشان داد که متغیرهای اقتصادی معنی‌دار اثرگذار بر عملکرد واحدهای پرورشی، متغیرهای ارزش افزوده متوسط هر کندو (342/0)، سطح درآمد سالیانه زنبوردار (301/0)، بهره‌گیری از بسته‌بندی مناسب و مدرن (270/0)، هزینه متوسط هر کندو (234/0)، فروش مستقیم و بدون ‌واسطه محصولات (206/0-) و فرآوری محصولات خام تولیدی (169/0) بودند که در مجموع توانستند 63 درصد از کل واریانس عملکرد را تبیین کنند. در نهایت، راهکارهایی نظیر شکل‌گیری سامانه‌ای جامع و یکپارچه در راستای توزیع کافی و به‌موقع نهاده‌ها، ترویج دانش فنی و مدیریتی واحدهای پرسود در سطح شهرستان و استقرار نظام زنبورداری قراردادی به‌منظور بهبود وضعیت اقتصادی واحدهای پرورش زنبورعسل پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Assessment of Beekeeping Farms in Fereydunshahr County, Isfahan

نویسندگان [English]

  • Seyed Erfan Hosseini
  • Ali Akbar Barati
  • Hossein Shabanali Fami
Department of Agricultural Management and Development, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, despite the valuable functions of beekeeping, the economic status of this industry is still below optimal levels. Therefore, analyzing the economic status of beekeeping farms and the economic factors affecting their performance is a crucial step towards improvement. Thus, this study aimed to analyze the economic status of beekeeping farms and the economic factors affecting their performance in Fereydunshahr county, located in Isfahan province, and to provide suggestions for its improvement. The data was collected through face-to-face and telephone interviews using a researcher-made questionnaire during the spring of 2022. The sample size of the study consisted of 140 beekeepers, selected using stratified sampling from the total population of beekeepers in Fereydunshahr county (N=210). Multiple variable linear regression was used for data analysis. The results showed that there was a high level of heterogeneity in the average added value per hive in different farms. Furthermore, the significant economic factors affecting the performance of farms, including the variables of the average added value per hive (0.342), the beekeeper's annual income (0.301), suitable and modern packaging (0.270), average cost per hive (0.234), direct sales of products (-0.206), and processing raw products (0.169). These factors were able to explain 63% of the total performance variance. Finally, solutions such as the formation of an integrated system for adequate and timely distribution of inputs, promotion of technical and managerial knowledge based on successful farms, and the establishment of a contract beekeeping system are suggested to improve the economic status of beekeeping farms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apiculture
  • Apiary
  • Beekeeping performance
  • Honeybee products

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403
  • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1402
  • تاریخ بازنگری: 09 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1403