مطالعه اثرات برون‌تنی آکوااستارت بر ترونت‌های ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، بخش انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران

2 گروه پاتوبیولوژی،‌‌بخشانگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران.

3 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

چکیده

ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان یکی از گونه‌های پرورشی با اهمیت اقتصادی و غذایی از ماهیان سردآبی ایران است. ایکتیوفتیریوس‌ مولتی‌فیلییس آلودگی انگلی است که موجب بروز خسارت‌های اقتصادی زیادی در صنعت آبزی‌پروری می‌شود. مطالعه حاضر برای بررسی تاثیر برون‌تنی آکوااستارت بر ترونت‌های ایکتیوفتیریوس ‌مولتی‌فیلییس جدا شده از ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انجام شد. از یک مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان مبتلا به ایک، 20 قطعه ماهی زنده (میانگین وزن بدن 4±20 گرم و طول 2±14 سانتی‌متر) آلوده به تروفونت ایکتیوفتیریوس ‌مولتی‌فیلییس صید شدند. 80 قطعه بچه ماهی انگشت قد قزل‌آلای رنگین‌کمان بدون آلودگی در 3 مرحله مجاور‌ت داده شدند. ترونت‌ها از تروفونت‌های جدا شده از پوست و آبشش ماهیان آلوده تهیه و شمارش گردیدند. از غلظت پایه آکوااستارت (400 میلی‌گرم در لیتر) غلظت‌های 200، 100، 50، 20، 10 و 5 میلی‌گرم در لیتر تهیه و 300 ترونت اضافه شد. میزان کشندگی آکوااستارت در حضور دو گروه شاهد شامل مالاشیت‌سبز (05/0 میلی‌گرم در میکرولیتر) و آب بدون آکوااستارت (50 میکرولیتر) ارزیابی گردید. کمترین زمان بروز اثر کشندگی آکوااستارت در غلظت 200 میلی‌گرم در لیتر 038/0 ± 67/0 و بیشترین زمان اثر آن در غلظت 5 میلی‌گرم در لیتر 2/1 ± 150 ثانیه بود. مدت زمان بروز اثر کشندگی آکوااستارت با غلظت‌ آن ارتباط معنی‌داری داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که آکوااستارت بر ترونت‌های ایکتیوفتیریوس‌ مولتی‌فیلییس جدا شده از ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان اثر سمی دارد و غلظت‌های مختلف آن در زمان های مختلف موجب از بین رفتن آن‌ها می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In-vitro effects of Aquastart on theronts of Ichthyophthirius multifiliis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Jalil Rahmati Taghjeh Hassan 1
  • Mohammad Yakhchali 2
  • Ali Nekuie fard 3
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
3 Artemia Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research,Education and Extension Organization,Urmia, Iran
چکیده [English]

Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) is one of the economically and nutritionally important famed species of cold-water fish in Iran. Ichthyophthirius multifiliis is a parasitic infection; that causes economic losses in aquaculture industry. The present study aimed to investigate the in-vitro effect of Aquastart on I. multifiliis theronts isolated from Rainbow trout. From a rainbow trout fish farm, 20 infected fish (average weight: 20±4 gr and average length: 14±2 cm) with I. multifiliis were trapped. They were exposed to 80 non-infected fingerling fish in three phases. The theronts were isolated from throphonts on the skin and gills of infected fish and counted. The concentrations of 5, 10, 20, 50, 100, and 200 mg/kg of Aquastart were provided from stock Aquastart (400 mg/kg), and 300 theronts were added. The lethal effect of Aquastart against the examined theronts were determined along with two control groups of Malachite green (0.05 mg/kg), and 50 ml dechlorinate water without Aquastart. The minimum and maximum lethal effects of Aquastart were at 0.67 ± 0.038 (200 mg/L) and 150 ± 1.2 (5 mg/L), respectively. The duration of the lethal effect of Aquastart had a significant association with concentration. From the results of this study, it was concluded that Aquastart had a toxic effect on theronts of I. multifiliis isolated from Rainbow trout and different concentrations of Aquastart at different time durations eliminated them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquastart
  • Ichthyophthirius multifiliis
  • Rainbow trout
  • Theront

Extended Abstract

Introduction

Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) is one of the economically and nutritionally important famed species of cold-water fish in Iran. Ichthyophthirius multifiliis is a parasitic protozoan infection; causes economic losses in to both aquaculture and ornamental fish industries. Rainbow trout is a sensitive fish to white spot disease. Ichthyophterius multifiliis is a ciliate protozoan with global distribution and low host specificity. It has the potential to destroy all fish in a farm. There are different levels of resistance among different hosts. So far, no vaccine and resistance has been reported in farmed fish against I. multifiliis infection. In earlier years, green malachite was applied as an effective compound against I. multifiliis, but it has been prohibited in many countries because of its carcinogenic and teratogenic effects in humans. In addition, other chemical compounds like copper sulfate, sodium chloride, potassium permanganate, and formalin, have some environmental issues such as aquatic ecosystems changes with lower efficiency and higher cost. Thus, the seeking for effective and environmental agents and management procedures to prevent I. multifiliis infection is essential. Aquastart is as an effective antimicrobial agent against other fish pathogens in aquaculture. Additionally, production time and degradation of Aquastart were introduced it as a suitable disinfectants in aquaculture. The present study aimed to investigate in-vitro effect of Aquastart (antiseptic solution) on I. multifiliis isolated from rainbow trout.

Materials and Methods

 From a rainbow trout fish farm, a total number of 20 infected rainbow trout fish with body weight average 20±4 gr and length 14±2 cm and I. multifiliis trophont were trapped from a rainbow trout breeding farm suffering from ICH disease. Then, 80 uninfected fingerling rainbow trout were gotten exposed to each other in three stages. To isolate trophonts, their skin and gills were gently scraped in a petri dish containing chlorine-free water and the scarps transferred to a petri dish containing chlorine-free water. After 2 hours, the tomonts were attached to the bottom of the Petri dish, washed three times with chlorine-free water, and incubated for 24 hours at 23°C. Afterwards to release and counting the theronts, 2 µL of parasite containing suspension were placed on the slide and 2 µL of 1% formalin were added. Concentrations of 200, 100, 50, 20, 10 and 5 mg/L were prepared from the stock concentration of Aquastart (400 mg/L) and 300 theronts were added. The lethality level of aquastart was evaluated with presence of control groups, i.e. malachite green (0.05 mg/ µL) and water without Aquastart (50µL).

 

Results and discussion

       The minimum time of occurrence of the lethal effect of Aquastart at concentration of 200 mg/L was 0.67 ± 0.038 and the maximum time of its effect at a concentration of 100 mg/liter was 150 ± 1.2 seconds. The minimum and maximum lethal effect of Aquastart were at 0.67 ± 0.038 (200 mg/L) and 150 ± 1.2 (5 mg/L), respectively. The duration of lethal effect of Aquastart had significant association with concentration.

 

Conclusion

       From the results of this study, it was concluded that Aquastart had toxic effect on theronts of I. multifiliis and different concentrations of Aquastart at different time durations eliminated them.

 

جلالی جعفری، بهیار (1377)  . انگل ها و بیماری های انگلی ماهیان آب شیرین ایران. اداره کل آموزش و ترویج، 131-167.
جلالی، بهیار.، محبوبی صوفیانی، نصراله.، اسدالله، سعید و برزگر، مریم (1391). بررسی انگل های ماهیان تالاب حنا، سمیرم، اصفهان. مجله علمی شیلات ایران، شماره 1، صفحات 25-38.
خلجی، مهتاب.، سرخوش، جعفر.، امینی، شهره.، صیامی، مسعود.، زنگنه، مسعود و اسدالهی، سعید (1395). مطالعه رابطه بین اندازه ماهی و شدت آلودگی به برخی تک یاختگان انگلی ماهیان مولی (Poecilia latipinna) قنات جرقویه اصفهان. مجله علمی شیلات ایران، 25( 3) ،251- 257.
مخیر، بابا (1359). بررسی انگل های ماهیان حوزه سفید رود. نامه دانشکده دامپزشکی، 36(4)، 74-61.
نکوئی فرد، علی.، سپهداری، ابوالفضل.، دادگر، شهرام.، عبدی، کاظم.، رهنما، شهرام (1398). ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای آﮐﻮااﺳﺘﺎرت (Aqua start) در ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ و ﻻرو ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻻﺷﯿﺖ ﺳﺒﺰ و ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، فیپاک، شماره فروست 56815، 64 صفحه.
هوشنگی، رامتین.، سلطانی، مهدی.، حسینی شکرابی.، سید پژمان (1396). تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50) داروی ضدعفونی کننده آکواستارت و بررسی آسیب شناسی آبشش در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). پاتوبیولوژی مقایسه ای، 14 (2)، 2216-2207.
REFERENCES
Abdel-Hafez, G., Lahnsteiner, F., & Mansour, N. (2014). Possibilities to control Ichthyophthirius multifiliis infestation with medicated feed in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and chub (Leuciscus cephalus). Parasitology Research, 113(3), 1119-1126. https://doi.org/10.1007/s00436-013-3749-9.
Aihua, L., & Buchmann, K. (2001). Temperature‐and salinity‐dependent development of a Nordic strain of Ichthyophthirius multifiliis from rainbow trout. Journal of Applied Ichthyology, 17(6), 273-276. https://doi.org/10.1046/j.1439-0426.2001.00279.x.
Chang, C. F., Yang, C. H., Shu, Y. O., Chen, T. I., Shu, M. S., & Liao, I. C. (2001). Effects of temperature, salinity and chemical drugs on the in vitro propagation of the Dinoflagellate parasite, Amylodinium ocellatum. Asian Fish Soc, 31.
Danner, G. R., & Merrill, P. (2005). Disinfectants, disinfection, and biosecurity in aquaculture. Aquaculture Biosecurity: Prevention, Control, and Eradication of Aquatic Animal Disease, Wiley Online Library, pp: 91-128.
Dickerson, H. W. (2006). Ichthyophthirius multifiliis and Cryptocaryon irritans (phylum Ciliophora). Fish diseases and disorders: Protozoan and metazoan infections, Vol. 1, pp. 116-153.
Dickerson, H. W., & Findly, R. C. (2014). Immunity to Ichthyophthirius infections in fish: a synopsisDevelopmental & Comparative Immunology, 43(2), 290-299.‏
Gesto, M., Liu, D., Pedersen, L. F., Meinelt, T., Straus, D. L., & Jokumsen, A. (2018). Confirmation that pulse and continuous peracetic acid administration does not disrupt the acute stress response in rainbow trout. Aquaculture, 492, 190-194. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.04.009.
Gholipour-Kanani, H., Sahandi, J., & Taheri, A. (2012). Influence of garlic (Allium sativum) and Mother worth (Matricaria chamomilla) extract on Ichthyophtirius multifilus parasite treatment in Sail Fin Molly (Poecilia latipinna) ornamental fish. APCBEE Procedia, 4, 6-11.
 Hooshangi, R., Soltani, M., & Hosseini Shokrabi., S.P. (2016). Determining the average lethal concentration (LC50) of Aquastart disinfectant and investigating gill pathology in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Comparative Pathobiology, 14(2), 2207-2216. (In Persian).
Jalali Jafari, B. (1998). Parasites and parasitic diseases of Iranian freshwater fish. General Directorate of Education and Promotion, pp: 131-167. (In Persian).
Jalali, B., Mahbobi Soofiani, N., Asadollah, S., and Barzegar, M. (2012). An investigation on fish parasites in Hanna Wetland, Semirom, Isfahan Province. . Iranian Journal of Fisheries Sciences. 21(1), 25-38. (In Persian).
‏Jorgensen, T. R., Larsen, T. B., & Buchmann, K. (2008, November). Parasitic infections in model trout farms. In Control of pathogens in warm water aquaculture and recirculated model trout farms. Proceedings of the SCOFDA Workshop. November 4 and 5, 2008. University of Copenhagen, Frederiksberg, Denmark. Printed by Frederiksberg Bogtrykkeri, Denmark (www.fishnet.dk/scofda).
Jørgensen, L. (2017). The fish parasite Ichthyophthirius multifiliis host immunology, vaccines and novel treatments. Fish & Shellfish Immunology, 67, 586-595. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2017.06.044.
Khalaji, M., Sarkhosh, J., Amini, S. H., Siyami, M., Zangene, M., & Asadolahi, S. (2016). The relation between size and parasite load in the Molly fish (Poecilia latipinna) of Jarghoyeh qanat, Isfahan Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 25(3) 251-257. (In Persian).‏
Lahnsteiner, F., & Kletzl, M. (2016). Investigations on the effect of formalin and iodophor on embryo and larvae development in pikeperch, Sander lucioperca. Journal of Applied Aquaculture, 28(1), 47-51.
Lieke, T., Meinelt, T., Hoseinifar, S. H., Pan, B., Straus, D. L., & Steinberg, C. E. (2020). Sustainable aquaculture requires environmental‐friendly treatment strategies for fish diseases. Reviews in Aquaculture, 12(2), 943-965. https://doi.org/10.1111/raq.12365.
Ling, F., Wang, J. G., Liu, Q. F., Li, M., Ye, L. T., & Gong, X. N. (2010). Prevention of Ichthyophthirius multifiliis infestation in goldfish (Carassius auratus) by potassium ferrate (VI) treatment. Veterinary Parasitology, 168(3-4), 212-216.
Liu, D., Pedersen, L. F., Straus, D. L., Kloas, W., & Meinelt, T. (2017). Alternative prophylaxis/disinfection in aquaculture-adaptable stress induced by peracetic acid at low concentration and its application strategy in RAS. Aquaculture, 474, 82-85. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.03.027.
Maki, J. L., & Dickerson, H. W. (2003). Systemic and cutaneous mucus antibody responses of channel catfish immunized against the protozoan parasite Ichthyophthirius multifiliis. Clinical and Vaccine Immunology, 10(5), 876-881.
Marchand, P. A., Phan, T. M., Straus, D. L., Farmer, B. D., Stüber, A., & Meinelt, T. (2012). Reduction of in vitro growth in Flavobacterium columnare and Saprolegnia parasitica by products containing peracetic acid. Aquaculture Research, 43(12), 1861-1866.
Matthews, R. A. (2005). Ichthyophthirius multifiliis Fouquet and ichthyophthiriosis in freshwater teleosts. Advances in parasitology, 59, 159-241.‏
Meinelt, T., Richert, I., Stüber, A., & Bräunig, I. (2007). Application of peracetic acid to the parasite Ichthyophthirius multifiliis in Sander (Sander lucioperca) breeding. Deutsche Tierärztliche Wochenschrift, 114, 244–251. https://doi.org/10.2377/0341-6593-114-244.
Meinelt, T. H. O. M. A. S., Matzke, S., Stüber, A., Pietrock, M., Wienke, A., Mitchell, A. J., & Straus, D. L. (2009). Toxicity of peracetic acid (PAA) to tomonts of Ichthyophthirius multifiliis. Diseases of Aquatic Organisms, 86(1), 51-56. https://doi.org/10.3354/dao02105.
Mokhir, B. (1980). Survey of fish parasites of Sefidroud basin. College of Veterinary Medicine Letters, 36(4), 61-74. (In Persian).
NekuieiFard, Ali, Sephadari, Abolfazl, Dadgar, Shahram, Abdi, Kazem, Rahmana, Shahram (2018). Studying the comparative effect of Aquastart on green eggs and larvae of rainbow trout reared with malachite green and formalin. Fisheries Science Research Institute of the country, FIPAK, Frost number 56815, 64 pages. (In Persian).
Ogut, H., Akyol, A., & Alkan, M. Z. (2005). Seasonality of Ichthyophthirius multifiliis in the trout (Oncorhynchus mykiss) farms of the eastern black sea region of Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 5(1), 23-27.
Pedersen, L. F., Meinelt, T., & Straus, D. L. (2013). Peracetic acid degradation in freshwater aquaculture systems and possible practical implications. Aquacultural Engineering, 53, 65-71.
Pedersen, L. F., Pedersen, P. B., Nielsen, J. L., & Nielsen, P. H. (2009). Peracetic acid degradation and effects on nitrification in recirculating aquaculture systems. Aquaculture, 296(3-4), 246-254. https://doi.org/10.1023/A:1009277012959.
Picon-Camacho, S. M., Marcos-Lopez, M., Bron, J. E., & Shinn, A. P. (2012). An assessment of the use of drug and non-drug interventions in the treatment of Ichthyophthirius multifiliis Fouquet, 1876, a protozoan parasite of freshwater fish. Parasitology, 139(2), 149-190. https://doi.org/10.1017/S0031182011001867.
Raissy, M., & Ansari, M. (2012). Parasites of some freshwater fish from Armand river, chaharmahal va Bakhtyari province, Iran. Iranian Journal of Parasitology, 7(1), 73.
Rintamäki-Kinnunen, P., & Valtonen, E. T. (1997). Epizootiology of protozoans in farmed salmonids at northern latitudes. International Journal for Parasitology, 27(1), 89-99. https://doi.org/10.1016/S0020-7519(96)00162-2.
Rintamäki-Kinnunen, P., Rahkonen, M., Mannermaa-Keränen, A. L., Suomalainen, L. R., Mykrä, H., & Valtonen, E. T. (2005a). Treatment of ichthyophthiriasis after malachite green. I. Concrete tanks at salmonid farms. Diseases of Aquatic Organisms, 64(1), 69-76. https://doi.org/10.3354/dao066015.
Rintamäki-Kinnunen, P., Rahkonen, M., Mykrä, H., & Valtonen, E. T. (2005b). Treatment of ichthyophthiriasis after malachite green. II. Earth ponds at salmonid farms. Diseases of Aquatic Organisms, 66(1), 15-20.
Roque, A., Yildiz, H. Y., Carazo, I., & Duncan, N. (2010). Physiological stress responses of sea bass (Dicentrarchus labrax) to hydrogen peroxide (H2O2) exposure. Aquaculture, 304(1-4), 104-107. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2010.03.024.
Straus, D. L., & Meinelt, T. (2009). Acute toxicity of peracetic acid (PAA) formulations to Ichthyophthirius multifiliis theronts. Parasitology Research, 104(5), 1237-1241. https://doi.org/10.1007/s00436-009-1361-9.
Sudová, E., Straus, D. L., Wienke, A., & Meinelt, T. (2010). Evaluation of continuous 4-day exposure to peracetic acid as a treatment for Ichthyophthirius multifiliis. Parasitology Research, 106(2), 539-542. https://doi.org/10.1007/s00436-009-1666-8.
Traxler, G. S., Richard, J., & McDonald, T. E. (1998). Ichthyophthirius multifiliis (Ich) epizootics in spawning sockeye salmon in British Columbia, Canada. Journal of Aquatic Animal Health, 10(2), 143-151. https://doi.org/10.1577/1548-8667.
Tucker, C. C., & Robinson, E. H. (1990). Channel catfish farming handbook. Springer Science & Business Media.
Weitkamp, H., Meinelt, T., Bräunig, I., Staaks, J., Jander, G. (2007). Einsatz von Peressigsäure bei Fisch-Ektoparasitosen. In: Wahli, T., Segner, H., Schmidt-Posthaus, H., Bernet, D. (eds) Tagungsband XI. Gemeinschaftstagung der Deutschen, der Österreichischen und der Schweizer Sektion der European Association of Fish Pathologists (EAFP). EAFP, Murten, pp. 1–21.
Xu, D. H., Klesius, P. H., & Shoemaker, C. A. (2009). Effect of immunization of channel catfish with inactivated trophonts on serum and cutaneous antibody titers and survival against Ichthyophthirius multifiliisFish & Shellfish Immunology, 26(4), 614-618.‏
Zhang, Q., Xu, D. H., & Klesius, P. H. (2013). Evaluation of an antiparasitic compound extracted from Galla chinensis against fish parasite Ichthyophthirius multifiliis. Veterinary Parasitology, 198(1-2), 45-53. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2013.08.019.