برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات عملکردی اسب‌های پرشی ایران با استفاده از روش REML

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان. ایران.

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان. ایران

چکیده

ارزیابی ژنتیکی اسب‌های ورزشی با استفاده از روش‌های مختلف ارزیابی در بسیاری از کشور‌ها به‌جز ایران انجام می‌شود و برآورد‌های دقیق از پارامتر‌های ژنتیکی صفات عملکردی اسب همواره مورد توجه متخصصین اصلاح دام بوده است. بنابراین هدف از این تحقیق، ارزیابی پارامترهای ژنتیکی برای صفات عملکردی شامل زمان اتمام مسابقه، رتبه در پایان مسابقه و تعداد خطای اسب در اسب‌های پرشی ایران بود. در این تحقیق از نتایج مسابقات 1498 رأس اسب (10 تا 23 ساله) موجود در فدراسیون سوارکاری استفاده گردید. پارامترهای ژنتیکی با استفاده از روش درست‌نمایی محدود شده و نرم افزار airemlf90 برآورد شد. مدل آماری شامل اثرات ثابت سال تولد، جنسیت، سن اسب، نژاد، ارتفاع موانع، تاریخ و شهر برگزاری مسابقه، سطح دشواری مسابقات و اثرات تصادفی سوارکار، محیطی دائمی و ژنتیکی افزایشی بود. وراثت‌پذیری و تکرارپذیری برآورد شده برای صفات زمان اتمام مسابقه، رتبه در پایان مسابقه و تعداد خطای اسب در مسابقه به ترتیب 03/0 و 16/0، 11/0 و 25/0، 09/0 و 13/0 بود. روند ژنتیکی صفات زمان اتمام مسابقه، رتبه در پایان مسابقه و تعداد خطای اسب در مسابقه به ترتیب 002/0-، 0003/0 و 0091/0 و روند فنوتیپی صفات زمان اتمام مسابقه، رتبه در پایان مسابقه و تعداد خطای اسب در مسابقه به ترتیب 7057/0-، 2575/0، 0807/0- برآورد شد. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که صفات عملکردی مذکور بسیار تحت تأثیر اثرات محیطی به ویژه اثر سوارکار قرار دارد ولی از بین صفات مورد بررسی انتخاب بر اساس صفت رتبه می‌تواند منجر به پیشرفت ژنتیکی بیشتری شود. به منظور بهبود صفات عملکردی اسب‌های پرشی در ایران در راستای تکمیل اهداف اصلاح نژادی سیستم پرورش اسب کشور می‌توان از این پارامترها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Genetic parameter estimation of sport performance traits in Iranian jumping horses using REML

نویسندگان [English]

  • Moein Taned 1
  • Mohammad Bagher Zandi 2
  • Morad Pasha Eskandari Nasab 2
  • Mohammad Abdoli 3
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Genetic evaluation of sport horses using various methods is commonly carried out in many countries, except for Iran. Accurate estimation of genetic parameters for functional traits in horses has always been a subject of interest among livestock breeders. The aim of this study was to investigate the genetic parameters of athletic performance traits in Iranian jumping horses. Traits include race completion time (RCT), rank at the end of the competition (REC), and number of errors in the competition (NEC). The study were conducted based on Equestrian Federation of Iran (FEI) athletic performance records of 1498 horses (10–23 years old). The genetic parameters were estimated by using Restricted Maximum Likelihood (REML) procedures and airemf90 software. The statistical model included fixed effects of birth year, sex, age, breed, height of obstacles, date/city, level of difficulty of the event and random effects of rider, permanent environment and an additive genetic effect. Heritability of RCT, REC and NEC traits were estimated 0.03, 0.11 and 0.09 and their repeatability were 0.16, 0.25 and 0.13, respectively. Genetic and phenotypic trends of RCT, REC and NEC traits were estimated -0.002, 0.0091, 0.0003 and -0.7057, 0.2575, -0.0807, respectively. According to this result, the performance traits are highly affected by environmental factors, especially the effect of the rider, but among the studied traits, selection based on rank traits can lead to more genetic progress. It can be concluded that we can apply these parameters to improve the genetic potential of show jumping performance records and design the appropriate breeding strategies for horse jumping population in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic parameters
  • Horse sport
  • Performance traits
  • REML

Extended Abstract

Introduction

Genetic evaluation of sport horses using various methods is commonly carried out in many countries, except for Iran. Accurate estimation of genetic parameters of functional traits in horses has always been a subject of interest among livestock breeders. The aim of this study was to investigate the genetic parameters of athletic performance traits in Iranian sport horses. Traits include race completion time (RCT), rank at the end of the competition (REC), and a number of errors in the competition (NEC).

 

Materials and Methods

The study was conducted based on Equestrian Federation of Iran (FEI) athletic performance records of 1498 horses (10–23 years old). The statistical model included fixed effects of birth year, sex, age, breed, height of obstacles, date/city, level of difficulty of the event and random effects of rider, permanent environment and an additive genetic effect. Data were collected and adjusted using Excel software and R scripts. The quality controls were applied for performance records and horse with one records and races under 5 race horse for competition were excluded. CFC software was used to survey the structure of the pedigree. Fitting the appropriate model were applied by R software. Variance components and genetic parameters were estimated by the restricted maximum likelihood (REML) method for a single trait animal model using airemf90 software. Genetic trend is a compilation of average estimated breeding value (EBV) per generation and indicates the direction of genetic change across generations. It is often visualized in a curve and is useful to check whether there are exist the genetic progression or not due to a selection scecnario. The genetic trend in the racing traits were estimated by calculating the linear regression of average breeding values on birth years.

 

Results and discussion

Heritability of RCT, REC and NEC traits were 0.03, 0.11 and 0.09 and their repeatability were 0.16, 0.25 and 0.13, respectively. Genetic trends of RCT, REC and NEC traits were estimated -0.002, 0.0091, 0.0003 and phenotypic trends of RCT, REC and NEC traits were -0.7057, 0.2575, -0.0807, respectively. According to this result, sport performance traits are highly affected by environmental factors, especially by the effect of the rider, although, many environmental effects cannot be measured and included in the model. Among all traits, selection based on rank at the end of the competition (REC) can lead to more genetic gain. Differences between the results of this research compared to other researchers can be attributed to the data structure, pedigree, accuracy of the records, number of records, and applied statistical model.

 

Conclusion

Selection may be most efficient for the REC trait rather than other traits because of its estimated medium heritability. It is essential to estimate the breeding value of each animal to improve their genetic potential in competitions and appling in the Iranian sport horse breeding strategies. Despite the advances in the field of genetics and animal breeding genetic trend in sport horse performance is slow in Iran, It can be concluded that we can apply these parameters to improve the genetic potential of show jumping performance records and design the appropriate breeding strategies for horse jumping population in Iran.

Bakhtiari, J., & Kashan, N. E. J. (2009). Estimation of genetic parameters of racing performance in Iranian Thoroughbred horses. Livestock Science, 120(1–2), 151–157. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2008.05.007 .
Box, G. E. P., & Cox, D. R. (1964). An analysis of transformations. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 26(2), 211–243.
Corrêa, M. J. M., & Da Mota, M. D. S. (2007). Genetic evaluation of performance traits in Brazilian Quarter Horse. Journal of Applied Genetics, 48(2), 145–151. https://doi.org/10.1007/BF03194672
Ekiz, B., & Kocak, O. (2005). Phenotypic and genetic parameter estimates for racing traits of Arabian horses in Turkey. Journal of Animal Breeding and Genetics, 122(5), 349–356. https://doi.org/10.1111/j.1439-0388.2005.00544.x
EKiZ, B., & Koçak, Ö. (2007). Estimates of genetic parameters for racing times of Thoroughbred horses. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 31(1), 1–5.
García-Ballesteros, S., Varona, L., Valera, M., Gutiérrez, J. P., & Cervantes, I. (2018). Cross-validation analysis for genetic evaluation models for ranking in endurance horses. Animal, 12(1), 20–27. https://doi.org/10.1017/S1751731117001331
Hellsten, T., & Philipsson, J. (2012). Interstallion study shows : Efficient young horse testing procedures in Europe – but further improvements possible ! Table 1, 7–9.
Hossein-Zadeh, N. G., & Ardalan, M. (2010). Estimation of genetic parameters for body weight traits and litter size of Moghani sheep, using a Bayesian approach via Gibbs sampling. Journal of Agricultural Science, 148(3), 363–370. https://doi.org/10.1017/S0021859610000080.
Huizinga, H. A., & van der Meij, G. J. W. (1989). Estimated parameters of performance in jumping and dressage competition of the Dutch Warmblood horse. Livestock Production Science, 21(4), 333–345. https://doi.org/10.1016/0301-6226(89)90093-6
Jönsson, L., Madsen, P., & Mark, T. (2016). Modelling repeated competition records in genetic evaluations of Danish sport horses. Journal of Animal Breeding and Genetics, 133(4), 291–302. https://doi.org/10.1111/jbg.12190
Langlois, B., & Blouin, C. (2004). Practical efficiency of breeding value estimations based on annual earnings of horses for jumping, trotting, and galloping races in France. Livestock Production Science, 87(2–3), 99–107. https://doi.org/10.1016/j.livprodsci.2003.10.003
Medeiros, B. R., Bertoli, C. D., Garbade, P., Concepta, &, Mcmanus, M., & Mcmanus, C. M. (2016). Italian Journal of Animal Science Brazilian Sport Horse: Pedigree Analysis of the Brasileiro de Hipismo Breed Brazilian Sport Horse: pedigree analysis of the Brasileiro de Hipismo breed. https://doi.org/10.4081/ijas.2014.3146
Mezei, A. R., Posta, J., & Mihók, S. (2015). Comparison of different measurement variables based on hungarian show jumping results. In Annals of Animal Science (Vol. 15, Issue 1, pp. 177–183). Walter de Gruyter GmbH. https://doi.org/10.2478/aoas-2014-0063
Mrode, R. A., & Thompson, R. (2005). Linear models for the prediction of animal breeding values: Second Edition. In Linear Models For the Prediction of Animal Breeding Values: Second Edition. CABI Publishing.
Novotná, A., Bauer, J., Vostrý, L., & Jiskrová, I. (2014). Single-trait and multi-trait prediction of breeding values for show-jumping performance of horses in the Czech Republic. Livestock Science, 169(C), 10–18. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2014.09.016
Próchniak, T., Kasperek, K., Knaga, S., Rozempolska-Rucińska, I., Batkowska, J., Drabik, K., & Ziȩba, G. (2021). Pedigree Analysis of Warmblood Horses Participating in Competitions for Young Horses. Frontiers in Genetics, 12. https://doi.org/10.3389/fgene.2021.658403
Próchniak, T., Rozempolska-Rucińska, I., & Zięba, G. (2019). Maternal effect on sports performance traits in horses. Czech Journal of Animal Science, 64(8), 361–365. https://doi.org/10.17221/156/2018-CJAS
Próchniak, T., Rozempolska-Rucińska, I., Zięba, G., & Łukaszewicz, M. (2015). Genetic variability of show jumping attributes in young horses commencing competing. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 28(8), 1090–1094. https://doi.org/10.5713/ajas.14.0866
Schubertová, Z., Candrák, J., & Rolinec, M. (2016). Genetic evaluation of show jumping horses in the Slovak Republic. Annals of Animal Science, 16(2), 387–398. https://doi.org/10.1515/aoas-2015-0072
Solé, M., Bartolomé, E., José Sánchez, M., Molina, A., & Valera, M. (2017). Predictability of adult Show Jumping ability from early information: Alternative selection strategies in the Spanish Sport Horse population. Livestock Science, 200, 23–28. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2017.03.019
Stewart, I. D., Woolliams, J. A., & Brotherstone, S. (2010). Genetic evaluation of horses for performance in dressage competitions in Great Britain. Livestock Science, 128(1–3), 36–45. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2009.10.011
Velie, B. D., Hamilton, N. A., & Wade, C. M. (2015). Heritability of racing performance in the Australian Thoroughbred racing population. Animal Genetics, 46(1), 23–29. https://doi.org/10.1111/age.12234
vit (IT Solutions for Animal Production). (2016). FN-Zuchtwertschätzung Pferde. http://www.vit.de/fileadmin/user_upload/vitfuerspferd/zuchtwertschaetzung/FN_ZWS_ Pferde_2016.pdf (accessed 02.05.2017)
Zurovacová, B., Candrák, J., Židek, R., Jiskrová, I., Buleca, J., & László, Z. (2008). The BLUP-animal model for the estimation of the breeding value of show jumping horses. Magyar Allatorvosok Lapja, 130(11), 651–657.