تاثیر تفاوت کاتیون-آنیون جیره و آمیخته‌گری بر خصوصیات لاشه در بره‌های لری بختیاری و آمیخته‌های لری بختیاری×رومانوف×پاکستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج. ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.کرج. ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات سطوح تفاوت کاتیون-آنیون جیره و آمیخته­گری بر خصوصیات لاشه ­ بود. 30 راس بره خالص لری بختیاری و آمیخته­های نسل اول لری بختیاری×رومانف×پاکستانی (50% لری بختیاری، 25% رومانوف، 25% پاکستانی) با میانگین سنی 10±90 روز و میانگین وزنی 5/1±33 کیلوگرم، به دو گروه 15 راسی تقسیم شدند که هر گروه با سطح متفاوتی از تفاوت کاتیون-آنیون جیره تغذیه شد. وزن لاشه، بازده لاشه، وزن احشا، سطح مقطع ماهیچه راسته و طول لاشه بین نژاد خالص و آمیخته­ها و بین جیره­ها تفاوت معنی­داری را نشان نداد. آمیخته­گری اما به طور معنی­داری موجب افزایش وزن قطعات ارزشمند و قابل فروش لاشه شد (05/0>P). اما بر اساس یافته­های ما تفاوتی از جهت وزن قطعات قابل فروش لاشه بین تیمار آنیونی و کاتیونی مشاهده نشد. دو فاکتور ژنتیک و تفاوت کاتیون-آنیون جیره هیچکدام تاثیر معنی­داری بر ترکیب اسید­های چرب لاشه نداشته اند. نیروی برش گوشت ماهیچه راسته نژاد لری بختیاری× رومانف× پاکستانی نسبت به نژاد لری بختیاری، و بره­های تغذیه شده با جیره آنیونیک نسبت به کاتیونیک کمتر بود (05/0>P). بره‌های لری بختیاری دارای میانگین بالاتر در شاخص روشنایی و قرمزی ماهیچه راسته نسبت به بره‌های لری بختیاری× رومانف× پاکستانی بودند(05/0>P). بنابراین جیره­های آنیونیک و آمیخته­گری را می­توان ابزاری جهت افزایش کیفیت و تردی گوشت گوسفند در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of cation-anion difference and crossbreeding on carcass characteristics in Lori-Bakhtiari and Lori-Bakhtiari × Romanov × Pakistani crossbred lambs

نویسندگان [English]

  • Arezoo Imanpour 1
  • Mahdi Ganjkhanlou 1
  • Ahamdreza Alipour 2
  • Abolfazl zali 3
  • Mohammad Moradi Shahrbabak 1
1 Department of Animal Science-Faculty of Agriculture-University of Tehran. karaj.Iran
2 Department of Animal science, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj
3 Department of Animal science, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of dietry cation-anion difference (DCAD) levels and crossbreeding on carcass characteristics of lambs. In this study, 30 Lori Bakhtiari and  first generation Lori Bakhtiari × Romanov × Pakistani lambs (50% Lori Bakhtiari, 25% Romanov, 25% Pakistani)  with an average age of 90±10 days and an average weight of 33±1.5 kg were divided into two groups of 15 lambs, each group was fed with a different level of DCAD. Carcass weight, carcass yield, viscera weight, cross-sectional area of Longissimus muscle and carcass length did not show any significant difference between purebred and crossbreds and also between diets. Crossbreeding also significantly increased the weight of valuable and salable carcass parts (P<0.05). However, according to our findings, no difference was observed in terms of weight of salable carcass parts between anionic and cationic treatmentsgenotype and DCAD did not have any significant effect on the composition of carcass fatty acids. The meat shear force of Lori Bakhtiari × Romanov × Pakistani lambs compare to Lori Bakhtiari  lambs and anionic diet compare to cationinc diet was lower (P<0.05). Lori Bakhtiari lambs had a higher mean in brightness index and Longissimus muscle redness than Lori Bakhtiari × Romanov × Pakistani lambs (P<0.05). Therefore, anionic diets and Crossbreeding can be considered as effective ways to increase the quality and crispiness of sheep meat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brightness index
  • Carcass yield
  • Crispiness of meat
  • Meat shear force

Extended Abstract

Introduction

Nowadays, crossbreeding is a common way to use genetic interactions between different breeds to increase production capacity. In recent decades, due to economic incentives, some flock owners have been using rams from heavy breeds, especially in small breed flocks. There is little information about the quantity and quality of performance of such crossbreds. As the genetic potential of the flocks raises, the adjustment of balanced diets, become very important. The balance of cations and anions such as sodium, potassium, chlorine and sulfur have a significant effect on the blood acid-base balance. In this case the requirements of sodium, potassium, chlorine and sulfur is not the only thing that is important, in fact, their balance is the point, that known as  dietry cation-anion deference (DCAD). The aim of this study was to investigate the effects of DCAD and crossbreeding on carcass characteristics  in the purebred and crossbred  Lory Bakhtiari lambs .

 

Material and Methods

 The present study was conducted for 12 weeks. 30 purebred and crossbred lambs with an average age of 90 days and average weight of 33.5 Kg, were divided into two groups of 15 lambs, each group fed with different levels of DCAD. Anionic diet was also applied in the last 20 days of the experiment.

 

Results.

 Carcass weight, carcass efficiency, skin, full and empty rumen, lungs, kidneys, heart, liver and spleen weight, carcass length, and head and foot weight between purebred and crossbreds did not show significant differences (P>0.05). The intraocular fat weight in crossbreds was more than the purebreds (P <0.0001). Also, the cross-sectional area of Longissimus muscle in crossbreds showed a higher average, which tended to be significant (P = 0.06). In this study, it was shown that the characteristics of carcass are not affected by DCAD (P>0.05). The weight of valuable carcass parts was significantly higher in crossbreds(P>0.05). But crossbreednig did not make a significant difference in weight of the thigh muscle (P = 0.15). According to our findings, there was no difference in the weight of the carcass valuable parts between anionic and cation diets (P>0.05). The effect of crossbreeding on the chemical composition of the muscle was not significant (P>0.05). Also, the change in the DCAD level did not have a significant effect on the chemical composition of the muscle too (P>0.05).Also genetic and DCAD have no significant effect on the profile of carcass fatty acids (P>0.05). The shear force of meat of Lori Bakhtiari × Romanov × Pakistani breed was lower than Lori Bakhtiari breed (P=0.01). Also, feeding with anionic diet during the last 20 days of the period caused the meat of the Longissimus muscle become more crispy compared to the cationic diet (P<0.05). Lori Bakhtiari lambs had a higher mean in brightness index and Longissimus muscle redness than Lori Bakhtiari × Romanov × Pakistani lambs (P<0.05).

 

Conclusion

    According to our findings, crossbreeding can be an effective method to increasing the profitability of sheep flocks through increasing the weight of valuable carcass parts and in parallel, reducing tail fat weight, which means that crossbreeding can Increase the efficiency in fatty tailed sheep flocks. The results show that the use of crossbreeding, made the meat of fattening lambs more crispy and improve its quality. Also, using anionic ration in the last two weeks of the fattening period can be a nutritional strategy to improve meat quality and crispness.

اسدی مقدم، رضا و نیکخواه، علی (1353). اثر اخته روی افزایش وزن و صفات لاشه بره­های هشت تا دوازده ماهه. مجله دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، 6 (4)، 53-66.
ایمانپور، آرزو (1397). بررسی اثر سطوح مختلف کاتیون-آنیون جیره بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بره­های لری بختیاری و آمیخته­های لری بختیاری و رومانوف و پاکستانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، کرج: دانشگاه تران، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی.
طالبی، محمد­علی و غلامحسینی، کوروش (1376). عملکرد رشد پرواری بره­های لری بختیاری، آمیخته­های رومانوف×لری بختیاری و پاکستانی×لری بختیاری. پژوهشهای تولیدات دامی، 8 (17)، 201-208.
فیاضی، جواد (1375). بررسی اثر تعادل کاتیون-آنیون جیره­ها بر روی عملکرد رشد، تعادل اسید-باز خون و خصوصیات لاشه بره­های پرواری ورامینی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. کرج: دانشگاه تهران، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی. 
References
Alonso, V., del Mar Campo, M., Español, S., Roncalés, P., & Beltrán, J. A. (2009). Effect of crossbreeding and gender on meat quality and fatty acid composition in pork. Meat science81(1), 209-217.
Asadimoqaddam, R., & Nikkhah, A. (1974). The effect of castration on weight gain and carcass traits of eight- to twelve-month-old lambs. Journal of Faculty of Agriculture, University of Tehran, 6(4), 53-66. (In Persian)
Burke, J. M., & Apple, J. K. (2007). Growth performance and carcass traits of forage-fed hair sheep wethers. Small Ruminant Research, 67(2-3), 264-270.‏
Chan, J. C. (1974). The influence of dietary intake on endogenous acid production. Annals of Nutrition and Metabolism, 16(1), 1-9.‏
Colomer-Rocher, F., Morand-Fehr, P., & Kirton, A. H. (1987). Standard methods and procedures for goat carcass evaluation, jointing and tissue separation. Livestock Production Science, 17, 149-159.‏
Dıaz, M. T., Velasco, S., Pérez, C., Lauzurica, S., Huidobro, F., & Cañeque, V. (2003). Physico-chemical characteristics of carcass and meat Manchego-breed suckling lambs slaughtered at different weights. Meat science, 65(3), 1085-1093.‏
Ekiz, B., Yilmaz, A., Ozcan, M., Kaptan, C., Hanoglu, H., Erdogan, I., & Yalcintan, H. (2009). Carcass measurements and meat quality of Turkish Merino, Ramlic, Kivircik, Chios and Imroz lambs raised under an intensive production system. Meat science, 82(1), 64-70.‏
Esenbuga, N., Yanar, M., & Dayioglu, H. (2001). Physical, chemical and organoleptic properties of ram lamb carcasses from four fat-tailed genotypes. Small Ruminant Research, 39(2), 99-105.‏
Fayazi, J. (1997). Investigating the effect of cation-anion balance of rations on growth performance, blood acid-base balance and carcass characteristics of varamini lambs. Master's thesis, University of Tehran, Faculty of agriculture, Department of Animal science, Karaj. (In Persian)
Hwang, I. H., Park, B. Y., Cho, S. H., & Lee, J. M. (2004). Effects of muscle shortening and proteolysis on Warner–Bratzler shear force in beef longissimus and semitendinosus. Meat science, 68(3), 497-505.‏
Imanpour, A. (2018). Evaluating the effects of dietary anion-cation difference on growth performance and carcass characteristics of Lori Bakhtiari and Lori-Bakhtiari × Romanov × Pakistani crossbred lambs. Master's thesis, University of Tehran, Faculty of agriculture, Department of Animal science, Karaj. (In Persian)
Kashan, N. E. J., Azar, G. M., Afzalzadeh, A., & Salehi, A. (2005). Growth performance and carcass quality of fattening lambs from fat-tailed and tailed sheep breeds. Small Ruminant Research, 60(3), 267-271.‏
Kim, J. Y., Yi, B., Lee, C., Gim, S. Y., Kim, M. J., & Lee, J. (2016). Effects of pH on the rates of lipid oxidation in oil–water system. Applied Biological Chemistry, 59(2), 157-161.‏
Koohmaraie, M., & Geesink, G. H. (2006). Contribution of postmortem muscle biochemistry to the delivery of consistent meat quality with particular focus on the calpain system. Meat science, 74(1), 34-43.‏
Lansdell, J. L., Miller, M. F., Wheeler, T. L., Koohmaraie, M., & Ramsey, C. B. (1995). Postmortem injection of calcium chloride effects on beef quality traits. Journal of animal science, 73(6), 1735-1740.‏
Martı́nez-Cerezo, S., Sañudo, C., Panea, B., Medel, I., Delfa, R., Sierra, I., ... & Olleta, J. L. (2005). Breed, slaughter weight and ageing time effects on physico-chemical characteristics of lamb meat. Meat Science, 69(2), 325-333.‏
Momani Shaker, M., Sada, I., Sovjak, R., Abdullah, A. Y., Kridli, R. T., & Muwalla, M. M. (2002). Effect of crossing indigenous Awassi sheep breed with mutton and prolific sire breeds on the growth performance of lambs in a subtropical region. Czech Journal of Animal Science-UZPI (Czech Republic).
Papastergiadis, A., Mubiru, E., Van Langenhove, H., & De Meulenaer, B. (2012). Malondialdehyde measurement in oxidized foods: evaluation of the spectrophotometric thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) test in various foods. Journal of agricultural and food chemistry, 60(38), 9589-9594.‏
Renerre, M. (1986). Influence des facteurs biologiques et technologiques sur la couleur de la viande bovine. Bull. Tech. CRZV Theix, INRA, 65, 41-45.‏
Santos, V. A. C., Silva, S. R., Mena, E. G., & Azevedo, J. M. T. D. (2007). Live weight and sex effects on carcass and meat quality of “Borrego terrincho–PDO” suckling lambs. Meat Science, 77(4), 654-661.‏
Sañudo, C., Alfonso, M., Sanchez, A., Berge, P., Dransfield, E., Zygoyiannis, D., ... & Fischer, A. V. (2003). Meat texture of lambs from different European production systems. Australian Journal of Agricultural Research, 54(6), 551-560.‏
Schoonmaker, J. P., Korn, K. T., Condron, K. N., Shee, C. N., Claeys, M. C., Nennich, T. D., & Lemenager, R. P. (2013). Effect of decreasing dietary cation anion difference on feedlot performance, carcass characteristics, and beef tenderness. Journal of animal science, 91(12), 5762-5768.‏
Stanford, K., Wallins, G. L., Jones, S. D. M., & Price, M. A. (1998). Breeding Finnish Landrace and Romanov ewes with terminal sires for out-of-season market lamb production. Small Ruminant Research, 27(2), 103-110.‏
Talebi, M., & Gholamhoseyni, K. (2017). Growth performance of Lori Bakhtiari lambs, Romanov/Lori Bakhtiari and Pakistani/Lori Bakhtiari Crossbreds. Research On Animal Production, 8(17), 201-208. (In Persian)
Warner, R. D., Greenwood, P. L., Pethick, D. W., & Ferguson, D. M. (2010). Genetic and environmental effects on meat quality. Meat science, 86(1), 171-183.‏
Yousefi, A. R., Kohram, H., Shahneh, A. Z., Nik-Khah, A., & Campbell, A. W. (2012). Comparison of the meat quality and fatty acid composition of traditional fat-tailed (Chall) and tailed (Zel) Iranian sheep breeds. Meat Science, 92(4), 417-422.