نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از نمک‌های کلسیمی اسیدهای چرب اشباع و غیر­اشباع (امگا-3 و امگا-9) بر عملکرد و برخی از صفات فیزیولوژیک بره­های در حال رشد 4 تا 5 ماهه، در شرایط گرم تابستان انجام شد. 32 راس بره بر اساس وزن بدن به طور تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. بره­ها به صورت انفرادی با جیره­های آزمایشی 1- جیره پایه بدون افزودن پودر چربی (شاهد)، 2- جیره پایه حاوی نمک‌های کلسیمی اسیدهای چرب روغن ماهی به میزان 2٪ ماده خشک جیره، 3- جیره پایه حاوی نمک‌های کلسیمی اسیدهای چرب روغن زیتون به میزان 2٪ ماده خشک جیره و 4- جیره پایه حاوی نمک‌های کلسیمی اسیدهای چرب اشباع به میزان 2٪ ماده خشک جیره، به مدت 6 هفته (اوایل تیرماه تا اواسط مردادماه) تغذیه شدند. مصرف خوراک روزانه بره­ها ثبت، و وزن بدن هر هفته اندازه­گیری شد. فراسنجه­های فیزیولوژیک شامل دمای رکتوم و نرخ تنفس به صورت هفتگی اندازه­گیری شد. در مجموع، تغذیه با نمک‌های کلسیمی روغن ماهی، زیتون و چربی اشباع، باعث افزایش معنی­دار افزایش وزن روزانه و کاهش معنی­دار ضرایب تبدیل غذایی بره­ها نسبت به گروه شاهد شد (05/0≥ P)، ولی بر ماده خشک مصرفی بره­ها تاثیر معنی­داری نداشت. تغذیه با روغن­های مورد بررسی در این پژوهش، باعث کاهش درجه حرارت رکتوم و تعداد تنفس بره­های قرار گرفته در شرایط گرمای تابستان، نسبت به بره­های گروه شاهد شد (01/0≥ P). استفاده از نمک‌های کلسیمی روغن ماهی، روغن زیتون و چربی اشباع، اثر معنی­داری بر قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام و چربی خام مصرفی بره­های گروه­های مختلف آزمایشی نداشت، با این حال قابلیت هضم چربی خام در بره­های تیمارهای آزمایشی بالاتر از گروه شاهد بود. قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی، با اختلاف معنی­داری در بره­های گروه شاهد بالاتر از سایر گروه­ها بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مکمل­سازی جیره با نمک‌های کلسیمی اسیدهای چرب غیر اشباع ماهی و زیتون و اسیدهای چرب اشباع، بر میزان بهره­وری بره­ها تاثیر گذاشته و باعث بهبود عملکرد بره­ها در طی تابستان شد. بین مکمل­های چربی با الگوی متفاوت اسیدهای چرب در این زمینه تفاوتی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of fat supplement type on performance, nutrient digestibility and ‎physiological parameters of finishing lambs during summer heat stress

نویسندگان [English]

 • Azadeh Mirshamsollahi 1
 • Mahdi Ganjkhanlou 2
 • Farhang Fatehi 3
 • Abolfazl Zali 2
 • Mostafa Sadeghi 2

1 Ph.D. Candidate,, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural ‎Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Associate Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, ‎University of Tehran, Karaj, Iran

3 Assistant Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

An experiment was performed to investigate the effects of using saturated and unsaturated fatty acids calcium salts on the production performance and some physiological traits of finishing lambs fattened under heat stress condition. Thirty-two cross bred Lori-BakhtiariÍRomanov lambs were randomly divided into 4 groups. Lambs were fed individually with the following experimental diets for 6 weeks (early July to mid-August): 1) Basal diet without supplemental fat (control), 2) Basal diet supplemented with 2% (on DM basis) of fish oil calcium salt, 3) Basal diet supplemented with 2% (on DM basis) of olive oil calcium salt and 4) Basal diet supplemented with 2% (on DM basis) of saturated fat calcium salt. Daily feed intake was recorded and lambs body weight was measured weekly. Rectal temperature and respiration rate were measured once per week. Using calcium salts of fish oil, olive oil and saturated fats in the diet significantly increased daily weight gain and reduced the lambs feed conversion ratio compared to control group (P≤ 0.05), but had no effect on dry matter intake of the Lambs. Regardless of fatty acid origin, supplementing lambs with calcium salts of fatty acids, reduced rectal temperature and respiration rate of lambs exposed to heat stress, compared to control group (P≤ 0.01). Also, using calcium salts of Fish oil, olive oil and saturated fat had no effect on DM, CP and EE digestibility, however, EE digestibility was higher in lambs consumed fat-supplemented diets than the control group. NDF digestibility was significantly higher in the control group lambs than the other groups. The results of this study showed that diet supplementation with calcium salts of unsaturated fatty acids of fish and olives and saturated fatty acids, improved the production performance of finishing lambs exposed to heat stress. No difference was detected between fat supplements with different fatty acid patterns, in this investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Calcium salt
 • fatty acid
 • Fattening lamb
 • physiological traits
 • yield
 1. Abel-Caines, S., Grant, R., Klopfenstein, T., Winowiski. T., Barney, N. (1998). Influence of nonenzymatically browned soybeans on ruminal fermentation and lactational performance of dairy cows. Journal of Dairy Science, 81, 1036-1045.
 2. Aleksiev, Y. (2008). Effects of shearing on feed intake and milk yield in Tsigai ewes. Bulgarian Journal Agricultural Science, 14, 87-92.
 3. Amani, A.D. (2017). Towards heat stress management in small ruminants–a review. Annals of Animal Science, 17(1), 59-88.
 4. AOAC International. (2002). Official methods of analysis of the AOAC. (17th). Association of Official Analytical Chemists. Arlington, VA, USA.
 5. Belhadj Slimen, I., Chniter, M., Najar, & Ghram, A. (2019). Meta-analysis of some physiologic, metabolic and oxidative responses of sheep exposed to environmental heat stress. Livestock Science, 229, 179-187.
 6. Braden, K.W., Blanton, J.R., Montgomery, J.L., Van Santen, E., Allen, V.G. & Miller, M.F. (2007). Tasco supplementation: effects on carcass characteristics, sensory attributes, and retail display shelf-life. Journal Animal Science, 85, 754-768.
 7. Conte, G., Ciampolini, R., Cassandro, M., Lasagna, E., Calamari, L., Bernabucci, U. & Abeni, F. (2018). Feeding and nutrition management of heat-stressed dairy ruminants. Italian Journal of Animal Science, 17(3), 604-620.
 8. Cronjé, P.J. (2011). The strategic use of new oil seed varieties high in oleic acid may ameliorate the adverse effects of heat stress in poultry. In: Proceedings of Australian Poultry Science Symposium.
 9. Ghoorchi, T., Gharabash, A.M., & Torbatinejad, N.M. (2006). Effect of calcium salt of long chain fatty acid on performance and blood metabolites of atabay lambs. Asian Journal Animal Vetrinary Advantage, 1, 70-75.
 10. Gonthier, C., Mustafa, A. F., Berthiaume, R., Petit, H. V., Martineau, R. & Ouellet, D. R. (2011). Effects of feeding micronized and extruded flaxseed on ruminal fermentation and nutrient utilization by dairy cows. Journal of Dairy Science, 87, 1854-1863.
 11. Gustafson, R. H. & Bowen, R. E. (1997). Antibiotic use in animal agriculture. Journal of Application Microbiology; 83, 531- 541.
 12. Hahn, G.L. (1997). Dynamic responses of cattle to thermal heat loads. Journal Animal Science, 77, 10-20.
 13. Hao, L.Y., Wang, J., Sun, P. & Bu, D.P. (2016). The Effect of Heat Stress on the Metabolism of Dairy Cows: Updates & Review. Austin Journal of Nutrition and Metabolism, 3(1), 1036.
 14. Hess, B.W., Moss, G.E. & Rule, D.C. (2008). A decade of developments in the area of fat supplementation research with beef cattle and sheep. Journal Animal Science, 86, E188-E204.
 15. Hyder, I., Ravi Kanth Reddy, P., Raju, J., Manjari, P., Srinivasa Prasad, C.H., Aswani Kumar, K. & Sejian, V. (2017). Sheep Production Adapting to Climate Change (pp. 235-265). Springer Nature Singapore Pte Ltd.
 16. Ibrahim Teama, F.E., Akram, A. & El-Tarabany, A.A. (2016). Physiological and biochemical response to Omega-3 plus as a dietary supplement to growing goats under hot summer conditions. Revista Brasileira de Zootecnia, 45(4), 174-180.
 17. Indu, S. & Pareek, A. (2015). A Review: growth and physiological adaptability of sheep to heat stress under semi –arid environment. Ijetst, 2(9), 3188-3198.
 18. Jenkins, T.C. (1993). Lipid metabolism in the rumen. Journal Dairy Science, 76, 3851–3863.
 19. Jenkins, T.C. & Palmquist, D.L. (1984). Effect of fatty acids or calcium soaps on rumen and total nutrient digestibility of dairy rations. Journal Dairy Science, 67, 978-986.
 20. Marai, I.F.M., El-Darawany, A.A., Fadiel, A. & Abdel-Hafez, M.A.M. (2007). Physiological traits as affected by heat stress in sheep-A review. Small Ruminant Research, 71(1–3), 1-12.
 21. Okukpe, K. M., Adeloye, A. A., Yousef, M. B, Alli, O. I., Belewu, M. A. & Adeyina, O. A. (2011). Physiological response of West African dwarf goats to oral supplementation with omega-3-fatty acid. Asian Journal of Animal Science, 5, 365-372.
 22. Schauff, D. J., Elliott, J. P., Clark, J. H. & Drackley, J. K. (1992). Effects of feeding lactating dairy cows diets containing whole soybeans and tallow. Journal Dairy Science, 75,1923.
 23. Sejian, V., Bhatta, R., Gaughan, J. B., Dunshea, F. R. & Lacetera, N. (2018). Review: Adaptation of animals to heat stress. Animal, 12, 431-444.
 24. Shafie, M.M., Murad, H.M., El-Bedawy T.M. & Salem, S.M. (1994). Effect of heat stress on feed intake, rumen fermentation and water turnover in relation to heat tolerance response by sheep. Egyptian Journal Animal Production, 31(2), 317-327.
 25. Sucu, E., Udum, D., Gunes, N. Canbolat, O. & FilyaA, I. (2017). Influence of supplementing diet with microalgae (Schizochytrium limacinum) on growth and metabolism in lambs during the summer. Turkish Journal Veterinary Animal Science, 41, 167-174.
 26. Vicente Pérez, R., Macías Cruz, U., Avendaño Reyes, L., Correa-Calderón, A., López Baca, M. & Lara Rivera, A.L. (2020). Heat stress impacts in hair sheep production, Review. Revista Mexicanade Ciencias Pecuarias, 11(1), 205-222.
 27. Wang, J. P., Bu, D. P., Wang, J. Q., Huo, X. K., Guo, T. J., Wei, H. Y., Zhou, L. Y., Rastani, R. R., Baumgard, L. H. & Li, F. D. (2010). Effect of saturated fatty acid supplementation on production and metabolism indices in heat-stressed mid-lactation dairy cows. Journal Dairy Science, 93, 4121-4127.
 28. Wojtas, K., Cwynar, P., Kolacz, R. & Kupczynski, R. (2013). Effect of heat stress on acid-base balance in Polish Merino sheep. Archiv Tierzucht, 56, 917-923.
 29. Zinn, R. A., Gulati, S. K., Plascencia, A. & Salinas, J. (2000). Influence of ruminal biohydrogenation on the feeding value of fat in finishing diets for feedlot cattle. Journal Animal Science, 78,1738-1746.