ارزیابی افت هم‌خونی برای صفات رشد در نشخوارکنندگان کوچک: یک مطالعه فراتحلیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، ‏سنندج، ایران

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

آمیزش خویشاوندی به دلیل اثرات نامطلوبی که بر صفات اقتصادی و کاهش عملکرد دام می‌گذارد، همواره بعنوان یک چالش در اصلاح دام مطرح بوده است. کنترل آمیزش خویشاوندی در یک سطح مناسب برای بهبود پاسخ به انتخاب بسیار مهم است. مقادیر گزارش‌شده برای میزان افت ناشی از هم‌خونی در جمعیت‌های مختلف نشخوارکنندگان کوچک متفاوت بوده است. پژوهش کنونی با هدف بررسی اثر هم‌خونی بر صفات رشد، شامل وزن تولد (BW)، وزن شیرگیری (WW)، وزن 6 ماهگی (6MW)، وزن 9 ماهگی (9MW) و وزن یک‌سالگی (YW) در نشخوارکنندگان کوچک به روش فراتحلیل و به منظور دستیابی به مقداری واحد برای افت ناشی از هم‌خونی انجام شد. فراتحلیل یک تکنیک آماری و ابزاری مفیدبرای ادغام نتایج گزارش‌شده در پژوهش‌های پیشین است. در این پژوهش از نرم‌افزار جامع متاآنالیز (Comprehensive Meta-Analysis) برای واکاوی داده‌های 22 مطالعه جمع‌آوری شده، استفاده شد. آزمون Qو آماره I-squared (I2) جهت مشخص کردن ناهمگنی میان مطالعات و انتخاب مدل مناسب آنالیز مورد استفاده قرار گرفت. همچنین آنالیز حساسیت (Sensitivity) با از بین بردن یک مطالعه در یک زمان برای تشخیص ثابت بودن نتایج کلی انجام شد. مقدار به‌دست‌آمده آزمون Q برای تمام صفات معنی‌دار شد (01/0>P). همچنین آماره I2 برای تمام صفات بالاتر از 50 درصد برآورد شد. با توجه به نتایج آزمون Qو آماره I2 مدل اثرات تصادفی در واکاوی داده‌ها استفاده شد. اریبی انتشار مطالعات با آزمون تابعیت ایگر (Egger’s regression test) مشخص شد. نتایج حاصل از این فراتحلیل نشان داد که به ازای افزایش یک درصد هم‌خونی، افت ناشی از هم‌خونی برای صفات مورد مطالعه به ترتیب برابر با 005/0، 054/0، 035/0، 013/0 و 067/0 کیلوگرم می‌باشد، که در این میان اثرات همخونی برای صفات وزن تولد و وزن شیرگیری معنی‌دار (05/0>p) شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inbreeding depression for growth traits in small ruminants: A meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Bilal Bahrami 1
 • Mohammad Razmkabir 2
 • Peyman Mahmoudi 3
1 Former M.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of ‎Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, ‎Iran
3 Ph.D. Candidate, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Because of undesirable effects on economic traits and performance of animals, the inbreeding has always been a challenge in animal breeding. Control of inbreeding at an appropriate level for improving the response to selection is very important. Reported values for inbreeding depression rates varied across populations of small ruminants. The present study aimed to investigate the effect of inbreeding on growth traits, including birth weight (BW), weaning weight (WW), sixth month weight (6MW), ninth month weight (9MW) and yearly weight (YW) in small ruminants. A meta-analysis was performed in order to obtain a more precise estimation of inbreeding depression. Meta-analysis is an analytical technique designed to summarize the results of multiple studies. Comprehensive Meta-Analysis software was used to analyze data. Cochran’s Qtest and I-squared (I2)statistic were used to quantify heterogeneity of studies and select the appropriate analysis model. A sensitivity analysis was applied by removing one study at a time to detect stability of overall results. Publication bias among studies was determined using the Egger’s regression test. The results of this meta-analysis showed that the inbreeding depression per one percent increase in inbreeding for BW, WW, 6MW, 9MW and YW were -0.004, -0.054, -0.035 -0.13 and -0.067 kg, respectively. In addition, inbreeding effects were significant for BW and WW (p <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body weight traits
 • inbreeding‎‏ ‏depression
 • meta-analysis
 • sheep and goat
 1. Almasi, M. (2013). Estimation of inbreeding coefficient and its effects on birth weight and survival traits in Markhoz goats. Thesis for Master of Animal Breeding and Genetics University of Kurdistan. Sanandaj. Iran. (in Farsi)
 2. Alsheikh, S. (2005). Effect of inbreeding on birth and weaning weights and lamb mortality in a flock of Egyptian Barki sheep. ISAH-Warsaw. Poland, 1, 187-191.
 3. Analla, B. M., Montilla, J. M. & Serradilla, J. M. (1999). Study of the variability of the response to inbreeding for meat production in Merino sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics, 116(6), 481-488.
 4. Barczak, E., Wolc, A., Wójtowski, J., Slósarz, P. & Szwaczkowski, T. (2009). Inbreeding and inbreeding depression on body weight in sheep. Journal of Animal and Feed Sciences, 18(1), 42-50.
 5. Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. & Rothstein, H. R. (2011). Introduction to Meta-Analysis. John Wiley & Sons. 15-19.
 6. Boujenane, I. & Chami, A. (1997). Effects of inbreeding on reproduction, weights and survival of Sardi and Beni Guil sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics, 114(1‐6), 23-31.
 7. Ceyhan, A., Kaygisiz, A. & Sezenler, T. (2011). Effect of inbreeding on preweaning growth traits and survival rate in Sakiz sheep. Journal Animal Plant Science, 21(1), .1-4.
 8. Cochran, W. G. (1954). The combination of estimates from different experiments. Biometrics, 10(1), 101-129.
 9. Dorostkar, M. Faraji, H. Rough, A. Shodja, J. Rafat, S. A. Rokouei, M. & Esfabdyari. H. (2012). Inbreeding and inbreeding depression in Iranian Moghani sheep breed. Journal of Agricultural Science and Technology, 14(3), 549-556.
 10. Drobik, W. & Martyniuk, E. (2016). Inbreeding and its impact on the prolific Polish Olkuska sheep population. Small Ruminant Research, 137, 28-33.
 11. Egger, M., Smith, G. D., Schneider, M. & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. BMJ 315(7109), 629-634.
 12. Ercanbrack, S.K. & Knight, A.D. (1991). Effects of inbreeding on reproduction and wool production of Rambouillet, Targhee, and Columbia ewes. Journal of Animal Science, 69(12), 4734-4744.
 13. Eteqadi, B. (2013). Study on inbreeding effect on growth and reproduction traits of Guilan province sheep. Thesis for Master of Animal Breeding and Genetics. Guilan University. Guilan. Iran (In Farsi)
 14. Falconer, D. S. & Mackay, T. C. (1989). Introduction to Quantitative Genetics. John Willey and Sons. Inc. New York, 313-320.
 15. Gholizadeh M. & Ghafouri-Kesbi F. (2016). Inbreeding depression in growth traits of Baluchi sheep. Small Ruminant Research, 144, 184-190.
 16. Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5(10), 3-8.
 17. Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J. & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in Meta-Analyses. BMJ, 327(7414), 557-560.
 18. Hossein-Zadeh, N. G. (2012). Inbreeding effects on body weight traits of Iranian Moghani sheep. Archives Animal Breeding, 55(2), 171-178.‏
 19. Mandal, A., Pant, K. P., Notter, D. R., Rout, P. K., Roy, R., Sinha, N. K. & Sharma, N. (2005). Studies on inbreeding and its effects on growth and fleece traits of Muzaffarnagari sheep. Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 18(10), 1363-1367.
 20. Mardi, A., Hafezian, S.H., Gholizadeh, M. & Farhadi, A. (2014). Evaluation of inbreeding and its effect on growth traits in Makooei sheeps. Thesis for Master of Animal Breeding and Genetics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. Sari. Iran. (in Farsi)
 21. Mirzaee Ilaly, M., Hassani, S., Azari, M. A., Abdullahpour, R. & Naghavian, S. (2017). Estimation of inbreeding and its effects on growth traits in Sangsari sheeps. Iranian Journal of Animal Science Research, 9(1), 135-145. (in Farsi)
 22. Mirzamohammadi, E., Rashidi, A., Vatankhah, M. & Jafari, M. (2014). Evaluation of inbreeding effects on pre-weaning growth traits and lamb survival in Iran-black sheep. Animal Sciences Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 101, 62-70. (in Farsi)
 23. Mokhtari, M.S., Shahrbabak, M.M., Esmailizadeh, A.K., Shahrbabak, H.M. & Gutierrez, J.P. (2014). Pedigree analysis of Iran-Black sheep and inbreeding effects on growth and reproduction traits. Small Ruminant Research, 116(1), 14-20.
 24. Negussie, E., Abegaz, S. & Rege, J.O.E. (2002). Genetic trend and effects of inbreeding on growth performance of tropical fat-tailed sheep. In:Proceedings of 7th World Congress Genet Appl Livestock Prod Montpellier, France, 25(1), 4
 25. Norberg, E. & Sørensen, A.C. (2007). Inbreeding trend and inbreeding depression in the Danish populations of Texel, Shropshire, and Oxford Down. Journal of Animal Science, 85(2), 299-304.
 26. Parland, S. M., Kearney, J. F., Rath, M. & Berry, D. P. (2007). Inbreeding Effects on Milk Production, Calving Performance, Fertility, and Conformation in Irish Holstein-Friesians. Journal of Dairy Science, 90(9), 4411-4419.
 27. Peterson, R. A. & Brown, S. P. (2005). On the use of beta coefficients in meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 90(1), 175-181.
 28. Rashidi, A. Mokhtari, M. S. & Gutiérrez, J. P. (2015). Pedigree analysis and inbreeding effects on early growth traits and greasy fleece weight in Markhoz goat. Small Ruminant Research, 124, 1-8.
 29. Rostami Zade, S. (2017). Population Structure and Inbreeding Effects on Body Weight Traits of Rayeni Cashmere Goats. M.Sc. thesis, Shahid Bahonar University of Kerman. Kerman. Iran. (in Farsi)
 30. Sterne, J. A. & Harbord, R. M. (2004). Funnel plots in meta-analysis. The Stata Journal, 4(2), 127-141.
 31. Tyson, H. (1989). Comparisons of unweighted with weighted least squares methods of fitting a genetic model to a diallel cross. Genome, 32(5), 771-782.
 32. Van Wyk, J.B. Fair, M.D. & Cloete, S.W.P. (2009). Case study: the effect of inbreeding on the production and reproduction traits in the Elsenburg Dormer sheep stud. Livestock Science, 120(3), 218-224.
 33. Vesterinen, H.M., Sena, E.S., Egan, K.J., Hirst, T.C., Churolov, L., Currie, G.L., Antonic, A., Howells, D.W. & Macleod, M.R. (2014). Meta-analysis of data from animal studies: a practical guide. Journal of Neuroscience Methods, 221, pp.92-102.
 34. Weigel, K. A. (2001). Controlling inbreeding in modern breeding programs. Journal of Dairy Science, 84, 177-184.
 35. Weigel, K.A. (2001). Controlling inbreeding in modern breeding programs. Journal of Dairy Science, 84, 177-184.
 36. Yavarifard, R., Hossein-Zadeh, N.G. & Shadparvar, A.A., (2014). Population genetic structure analysis and effect of inbreeding on body weights at different ages in Iranian Mehraban sheep. Journal of Animal Science and Technology, 56(1), 34.
 37. Yeganehpour, Z., Roshanfekr, H., Fayazi, J., Beiranvand, M. & Ghaderzadeh, M. (2015). Study of pedigree structure and effects of inbreeding depression on growth traits in Lorestan native sheep. Iranian Journal of Animal Science Research, 7(2), 199-207. (in Farsi)