نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

با توجه به اهمیت حفظ تنوع در نژادهای بومی و شناسایی ذخایر ژنتیکی کشور، تنوع ژنتیکی جمعیت گاومیش­ آذری با استفاده از ده نشانگر ریزماهواره­ای (BoLA-DRB3، BM1818، BM1824، CSSM033، CSSM047، ILSTS017، ILSTS033، ILSTS058، ILSTS061 و ILSTS089) بررسی شد. شمار 70 نمونه مو از گاومیش­های آذری در سه منطقۀ شمال­غربی کشور (استان­های اردبیل، آذربایجان­شرقی و آذربایجان­غربی) گردآوری شد. استخراج DNA ژنگانی (ژنومی) به­روش استخراج نمکی تغییریافته انجام و واکنش‌های زنجیره­ای پلیمراز برای همۀ آغازگرها بهینه شد. نتایج نشان داد، در این جمعیت، همۀ جایگاه­ها چندشکلی بالایی داشته و افزون بر این به‌استثنای جایگاه BoLA-DRB3، انحراف معنی­داری از تعادل هاردی- واینبرگ نشان دادند (001/0p<). میانگین شمار آلل­های مشاهده‌شده و مورد انتظار به­ترتیب برابر با 90/5 و 72/4 بود. افزون­ بر این میانگین ناخالصی (هتروزیگوسیتی) مشاهده‌شده و مورد انتظار، محتوی اطلاعات چندشکلی و شاخص شانون، به­ترتیب برابر با 87/0، 75/0، 71/0 و 57/1 بود. بنابراین، با توجه به این نتایج، تنوع ژنتیکی بالایی در جمعیت­ گاومیش آذری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of genetic diversity of azari buffalos using microsatellites markers

نویسندگان [English]

 • Mahdieh Yousefi Daresytani 1
 • Sayed Reza Miraie-Ashtiani 2
 • Mostafa Sadeghi 3

1 Former M.Sc. Student, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Professor, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Associate Professor, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

Considering the importance of maintaining the diversity in native breeds and identification of genetic resources of the country, the genetic diversity in Azari buffaloes was evaluated using ten microsatellite markers (BoLA-DRB3, BM1818,BM1824,CSSM033,CSSM047,ILSTS017,ILSTS033,ILSTS058,ILSTS061andILSTS089). Hair samples were taken from 70 Azari buffaloes from three regions of the northwest of Iran including Ardabil, East Azerbaijan and West Azerbaijan provinces. Genomic DNA was extracted from the hair samples by the modified salting-out method and for DNA amplification the polymerase chain reactions for all primers were optimized. The results indicated that, in Azari buffalo population, all microsatellites loci were highly polymorphic, and they were deviated from Hardy-Weinberg equilibrium (P<0.001) with an exception for BoLA-DRB3 locus. The average observed and expected allelic numbers were 5.9 and 4.72, respectively. The observed and expected heterozygosity, Polymorphic Information Content (PIC) and Shannon Index were 0.87, 0.75, 0.71 and 1.57, respectively. In conclusion, the genetic variation in Azeri buffalo population is quite high and reliable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Azari Buffalo
 • hair sample
 • heterozygosity
 • polymorphic information contenet
 1. Aminafshar, M., Amirinia, C. & Torshizi, R.V. (2008). Genetic diversity in buffalo population of guilan using microsatellite markers. J Anim Vet Adv, 7, 1499-502.
 2. Ángel-Marín, P.A., Cardona, H., Moreno-Ochoa, M. & Cerón-Muñoz, M.F. (2010). Analysis of genetic diversity in Colombian buffalo herds. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 23, 411-21.
 3. Arora, R., Lakhchaura, B., Prasad, R., Tantia, M. & Vijh, R. (2004). Genetic diversity analysis of two buffalo populations of northern India using microsatellite markers. Journal of Animal Breeding and Genetics, 121, 111-8.
 4. Banabazi, M.H., Esmaeilkhanian, S., Miraei Ashtiani, S. R. & Moradi-Shahrbabak, M. (2007). Genetic variation whithin anb between five Iranian sheep populations using micrisatellite markers. Journal of Science and Technology in Agriculture and Natural Resources, 10(4), 481-488.
 5. Barker, J. (1999). Conservation of livestock breed diversity. Animal Genetic Resources Information, 25, 33-44.
 6. Frankham, R. (1995). Conservation genetics. Annual review of genetics, 29, 305-27.
 7. Goldstein, D. & Pollock, D. (1997) Launching Microsatellites: A Review of Mutation Processes and Methods of Phylogenetic Inference. The Journal of Heredity, 199788(5).
 8. Goldstein, D. B. & Schlötterer, C. (1999). Microsatellites: Evolution and Applications. Heredity, 83, 633-634.
 9. Hedrick, P.W. (2011). Genetics of populations (4th ed). Jones & Bartlett Publishers.
 10. Inc M.C. GEL-Pro Analyzer software. Version 3.1.  [computer software]. (1998). Silver Spring,MD. USA.
 11. Kathiravan, P., Mishra, B., Kataria, R. & Sadana, D. (2009). Evaluation of genetic architecture and mutation drift equilibrium of Marathwada buffalo population in Central India. Livestock Science, 121, 288-93.
 12. Kathiravan, P., Sadana, D., Mishra, B., Kataria, R., Kaur, P., Kumar, A. & Jayaprakash, N. (2008). Survey and characterization of South Kanara buffaloes in India. Animal Genetic Resources Information, 43, 67-77.
 13. Miller, S., Dykes, D. & Polesky, H. (1988). A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic acids research, 16, 1215.
 14. Mirhoseinie, S. Z., Vahidie, S. M. F. & Gharehyazie, B. (2005). Survey of efficiency of six microsatellite loci in Iranian indigenous cattle and buffalo populations. Iranian Journal of Biotechnology 3.
 15. Moioli, B., Georgoudis, A., Napolitano, F., Catillo, G., Giubilei, E., Ligda, C. & Hassanane, M. (2001). Genetic diversity between Italian, Greek and Egyptian buffalo populations. Livestock Production Science, 70, 203-11.
 16. Naserian, A. A. & Saremi, B. (2010). Water buffalo industry in Iran. Italian Journal of Animal Science, 6, 1404-5.
 17. Navani, N., Jain, P., Gupta, S., Sisodia, B. & Kumar, S. (2002). A set of cattle microsatellite DNA markers for genome analysis of riverine buffalo (Bubalus bubalis). Animal genetics, 33, 149-54.
 18. Ott J. (1988-2001). Program Het version 1.8. Utility programs for analysis of genetic linkage. Rockefeller University. New York, NY, USA.
 19. Peakall, R. & Smouse, P. E. (2006). GENALEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research. Molecular Ecology Notes,6, 288-95.
 20. Saadat Nori, M. (1992). Breeding dairy livestock "goat and buffalo". Ashrafi Publications. (in Farsi)
 21. Sanguinetti, C. & Simpson, A. (1994). Rapid silver staining and recovery of PCR products separated on polyacrylamide gels. Biotechniques, 17, 914-21.
 22. Yang, W., Tang, K., Mei, J., Zeng, W. & Yang, L. (2011). Genetic diversity analysis of an indigenous Chinese buffalo breed and hybrids based on microsatellite data. Genetics and molecular research, GMR 10, 3421