تأثیر افزودن سرما محافظ‌های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره‌هالوز و ساکارز بر انجماد‌پذیری اسپرم اسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دامپزشکی علوم دامی

3 دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

4 استادیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

این پژوهش به‌منظور مقایسۀ تأثیر افزودن سطوح مختلف سه نوع سرما­محافظ نفوذی (گلیسرول، دی متیل استامید، دی متیل فرمامید) و دو نوع سرما­محافظ غیرنفوذی (تره­هالوزو ساکارز) به رقیق‌کنندۀ اسپرم اسب­های ترکمن انجام شد. برای این منظور چهار سر نریان بالغ ترکمن برای اسپرم­گیری به کار گرفته شد. پس از گرفتن مایع منی و فرآوری آن به‌منظور جداسازی ژل و پلاسمای منی در آزمایشگاه، نمونه­های منی به گروه­های تیماری شامل سطوح 5 و 7 درصد سرمامحافظ­های نفوذی  گلیسرول، دی متیل استامید (DMA) و دی متیل فرمامید (DMF) و سطوح 50 و 100 میلی مول سرمامحافظ­های غیرنفوذی تره­هالوز و ساکارز حل‌شده در رقیق­کننده تقسیم و با یک روش استاندارد، منجمد شدند. پس از یخ­گشایی، فراسنجه­های جنبایی و زنده­‌مانی برای همۀ تیمارها ارزیابی شد. نتایج این پژوهش نشان داد، زنده­مانی اسپرم­های منجمدشده با رقیق­کنندۀ حاوی 5 یا 7 درصد DMF (به­ترتیب 93/0±6/68 و 22/2±2/63 درصد) و سطوح 5 یا 7 درصد DMA (به ترتیب 69/1±6/68 و 76/2±6/63 درصد) از اسپرم­های منجمدشده با رقیق­کنندۀ حاوی سطوح 5 یا 7 درصد گلیسرول (به ترتیب 06/3±8/56 و 03/1±6/55 درصد) به‌طور معنی­داری بهتر بود (05/0P<). جنبایی کل اسپرم‌های­ تیمارشده با سطح 5 درصد DMA (02/1±4/68 درصد) نسبت به سطح 7 درصد DMF (46/1±8/61 درصد) به‌طور معنی­داری افزایش نشان داد (05/0P<). همچنین زنده­مانی و جنبایی اسپرم­ها تحت تأثیر نوع سرما محافظ­های غیر نفوذی قرار نگرفته و این سرما محافظ­ها تفاوت معنی­داری نسبت به هم نشان ندادند (05/0P>). بر پایۀ این نتایج می­توان گفت که سرما‌محافظ‌هایی مانند DMA و DMF می­توانند جایگزین مناسبی برای گلیسرول باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of addition of different levels of permeable and non-permeable cryoprotectants on freezing capacity of stallions sperm

نویسندگان [English]

 • Farhad Vafayi 1
 • ahmad zareh 2
 • Hamid Kohram 3
 • Afshin Seifi-jamadi 4
1 M.Sc. Student, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2
3 Associate Professor, Facility members of Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran
4 ssistant Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of addition of three different permeable (Glycerol, Dimethyl formamide and Dimethyl acetamid) and two different non-permeable cryoprotectant (Trehalose and sucrose) to the extender on freezing capacity of Turkmen stallions’ sperm. Four healthy mature Turkmen stallions (8-10 years old) were used. Collected semen from stallions were processed and pooled after gel removal and before allocating to treatments [glycerol, dimethyl formamide and dimethyl acetamid (5 or 7 percent) and trehalose or sucrose (50 and 100 mM)]. The prepared treatments were frozen according to a standard method. After thawing viability and motility of all treatments were accessed.The results showed that the viability and motility of spermatozoa treated with extender containing 5 or 7 % dimethyl formamide (68.6 ± 0.93 and 63.2 ± 2.22 respectively) or dimethyl acetamid (68.6 ± 1.69 and 63.6 ± 2.76 respectively) were significantly higher than those which treated with 5 or 7 %  glycerol (56.8 ± 3.06 and 55.6 ± 1.03 respectively) (P<0.05). Also, results showed that the viability and motility of stallion spermatozoa were not influenced by the non-permeable cryoprotectants (P<0.05).We concluded that dimethyl acetamid and dimethyl formamide can be proper alternatives for glycerol as a common stallion spermatozoa cryoprotectant and the sucrose and trehalose had no significant effect on the stallion sperm quality after freeze-thawing process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CASA
 • cryoprotectant
 • extender
 • Sperm
 • stallion
 1. Álvarez, C., Gil, L., González, N., Olaciregui, M. & Luño, V. (2014). Equine sperm post-thaw evaluation after the addition of different cryoprotectants added to INRA 96 extender. Cryobiology, 6, 144-148.
 2. El-Sheshtawy, R. I., Sisy, G. A. & El-Nattat, W. S. (2015). Effects of different concentrations of sucrose or trehalose on the post-thawing quality of cattle bull semen. Asian Pacific Journal of Reproduction, 4, 26-31.
 3. Evans, G. & Maxwell, W. C. (1987). Salamons' artificial insemination of sheep and goats. Butterworths.
 4. Fayrer-Hosken, R., Abreu-Barbosa, C., Heusner, G. & Jones, L. (2008). Cryopreservation of stallion spermatozoa with INRA96 and glycerol. Journal of Equine Veterinary Science, 28, 672-676.
 5. Fernández-Santos, M. R., Esteso, M. C., Montoro, V., Soler, A. J. & Garde, J. J. (2006). Cryopreservation of Iberian red deer (Cervus elaphus hispanicus) epididymal spermatozoa: effects of egg yolk, glycerol and cooling rate. Theriogenology, 66, 1931-1942.
 6. Glazar, A. I., Mullen, S. F., Liu, J., Benson, J. D., Critser, J. K., Squires, E. L. & Graham, J. K. (2009). Osmotic tolerance limits and membrane permeability characteristics of stallion spermatozoa treated with cholesterol. Cryobiology, 59, 201-206.
 7. Guay, P., Rondeau, M. & Bucher, S. (1981). Effect of glycerol on motility, viability, extracellular aspartate aminotransferase release and fertility of stallion semen before and after freezing. Equine Veterinary Journal, 13, 177-182.
 8. Hammerstedt, R. H., Graham, J. K. & Nolan, J. P. (1990). Cryopreservation of mammalian sperm: what we ask them to survive. Journal of Andrology, 11, 73-88.
 9. Malo, C., Gil, L., Gonzalez, N., Martínez, F., Cano, R., De Blas, I. & Espinosa, E. (2010). Anti-oxidant supplementation improves boar sperm characteristics and fertility after cryopreservation: comparison between cysteine and rosemary (Rosmarinus officinalis). Cryobiology, 61(1) 142-147.
 10. Metcalf, E. S., Dideon, B. A., Blehr, R., Schlimgen, T., Bertrand, W., Varner, D. D. & Hausman, M. S. (2008). Effects of DMSO and L-Ergothioneine on post-thaw semen parameters in stallions: Preliminary results. Animal Reproduction Science, 107, 332-333.
 11. Morris, G. J., Faszer, K., Green, J. E., Draper, D., Grout, B. W. W. & Fonseca, F. (2007). Rapidly cooled horse spermatozoa: loss of viability is due to osmotic imbalance during thawing, not intracellular ice formation. Theriogenology, 68, 804-812.
 12. Peña, F. J., García, B. M., Samper, J. C., Aparicio, I. M., Tapia, J. A. & Ferrusola, C. O. (2011). Dissecting the molecular damage to stallion spermatozoa: The way to improve current cryopreservation protocols? Theriogenology, 76, 1177-1186.
 13. Purdy, P. H. (2006). A review on goat sperm cryopreservation. Small Ruminant Research, 63, 215-225.
 14. Salamon, S. & Maxwell, W. M. C. (2000). Storage of ram semen. Animal Reproduction Science, 62, 77-111.
 15. Seifi-Jamadi, A., Ahmad, E., Ansari, M. & Kohram, H. (2017). Antioxidant effect of quercetin in an extender containing DMA or glycerol on freezing capacity of goat semen. Cryobiology, 75, 15-20.
 16. Seifi-Jamadi, A., Kohram, H., Shahneh, A. Z., Ansari, M. & Macías-García, B. (2016). Quercetin Ameliorate Motility in Frozen-Thawed Turkmen Stallions Sperm. Journal of Equine Veterinary Science, 45, 73-77.