پیامدهای تولیدمثلی اسپرم تعیین جنسیت شده در گله های هلشتاین استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای استفاده از اسپرم تعیین‌جنسیت‌شده بر ماده‌زایی، نرخ گیرایی و بروز ناهنجاری‌های تولیدمثلی (سخت‌زایی، سقط و مرده‌زایی) در تلیسه‌های هلشتاین بود. بدین منظور اطلاعات چهار گاوداری صنعتی استان اصفهان بین سال‌های 1386 تا 1392 جمع‌آوری و با استفاده از رویۀ GENMOD نرم‌افزار آماری SAS آنالیز شد. ماده‌زایی اسپرم تعیین‌جنسیت‌شده (3/86 درصد) 8/1 برابر بیشتر از اسپرم معمولی (5/48%) بود. اسپرم تعیین‌جنسیت‌شده موجب کاهش نرخ گیرایی شد (P < 0.01 )، به‌طوری‌که گیرایی سه تلقیح اول در تلیسه از 0/61 درصد به 2/47 درصد کاهش یافت. تفاوت سخت‌زایی بین دو نوع اسپرم معنادار بود و از 3/20 درصد در اسپرم معمولی به 8/16 درصد در اسپرم تعیین‌جنسیت‌شده کاهش یافت (P < 0.01). از نظر مرده‌زایی و سقط، تفاوتی بین دو نوع اسپرم دیده نشد (P > 0.05). نتایج این تحقیق می‌تواند در تجزیه و تحلیل هزینه- فایدۀ استفاده از اسپرم‌های تعیین‌جنسیت‌شده استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reproductive consequences of using sexed semen in Holstein dairy herds of Isfahan province

نویسندگان [English]

 • Ali Jabar Zareh 1
 • Ali Sadeghi-Sefidmazgi 2
 • Gholam Reza Ghorbani 3
1 M.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Iran
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Iran
3 Professorr, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Iran
چکیده [English]

The objective of this study was to explore the reproductive consequences of using sex-sorted semen on sex ratio, conception rate and reproductive disorders (dystocia, abortion, stillbirth) in Holstein heifers. Reproduction performances records which were collected during 2006 to 2013 from 4 large dairy herds in Isfahan province of Iran were used and analyzed by GENMOD procedure of SAS software. Rate of female born of sexed semen (86.3%) was 1.8 times higher than those of conventional semen (48.5%). Conception rate was generally decreased in three first services from 61.0% to 47.2% (P<0.001) in group of using sexed semen. Use of sexed semen was significantly decreased the incidence of dystocia in heifers (from 20.3% to 16.8%). There was no significant difference in abortion and stillbirth incidences between two groups of semen (P>0.05). The  results of  this study  can  used  for  analyses  of  cost- revenue  for using sex-sorted semen dairy herds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dairy cow
 • reproduction performance
 • sexed semen
 1. Chalmeh, A. A., Nategh Ahmadi, M. H.,Tamadon, A., Alipour, M. & Taghipour, z. (2012). Pregnancy rate and economic benefit of artificial insemination with sexed-sorted sperm in Holstein heifers. Journal Veterinary Research, 67, 359–363. (In Farsi) 
 2. Chebel, R. C.,  Guagnini, F. S., Santos, J. E. P., Fetrow, J. P.  & Lima, J. R.  (2010). Sex-sorted semen for dairy heifers: Effects on reproductive and lactational performances. Journal of  Dairy Science, 93, 2496–2507.
 3. DeJarnette, J. M., Nebel, R. L & Marshall, C. E. (2009). Evaluating the success of sex sorted semen in US dairy herds from on farm records. Theriogenology , 71, 49–58.
 4. DeJarnette, J. M., Nebel, R. L., Marshall, C. E., Moreno, J. F., McCleary, C. R. & Lenz, R. W. (2008). Effect of sex-sorted sperm dosage on conception rates in Holstein heifers and lactating cows. Journal of Dairy Science, 91, 1778–1785.
 5. Frijters, A. C., Mullaart, E., Roelofs, R. M., van Hoorne, R. P., Moreno, J. F., Moreno, O. & Merton, J. S. (2009). What affects fertility of sexed bull sperm more, low sperm dosage or the sorting process? Theriogenology, 71, 64–67.
 6. Kaps, M. & Lamberson, W. R. (2004). Biostatistics for Animal Science, CABI publishing.
 7. Norman, H. D., Hutchison, J. L. & Miller, R. H. (2010). Use of sexed semen and  its effect on conception rate, calf sex, dystocia, and stillbirth of Holsteins in the United States. Journal of  Dairy   Science, 93, 3880-3890.
 8. Seidel, G. EJ.,  Schenk, J. L., Herickhoff, L. A., Doyle, S. P., Brink, Z., Green, R.D.  & Gran, D. G. (1999). Insemination of heifer with sexed sperm. Theriogenology,  52, 1407-1420.
 9. Seidel, G. EJ. (2003). Economics of selecting for sex:The most important  genetic trait. Theriogenology, 59, 585-598.
 10. Seidel, G. EJ. (2014). Update on sexed semen technology in cattle.  Animal , 2014, 1–5.
 11. Tubman, L. M., Brink, Z., Suh, T. K. & Seidel, G. EJ. (2004). Characteristics of calves produced with sperm sexed by flow cytometry/cell sorting. Journal of  Animal  Science, 82, 1029–1036.