تأثیر تغذیه‌ای منبع اسیدهای چرب امگا-3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 استادیار بخش تحقیقات مدیریت پرورش دام و طیور مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعۀ دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری تغذیه‌شده با منبع اسید چرب امگا3 بود. 10 رأس گاو شیری چند شکم‌زا از نژاد هلشتاین انتخاب شدند و پس از دورۀ عادت‌دهی، جیره‌های حاوی روغن پالم (شاهد) و روغن ماهی (تیمار) را از روز 40- تا 60 پس از زایش دریافت کردند. تست تحمل گلوکز در روزهای 14 و 42 پس از زایش به منظور بررسی دینامیک انسولین انجام گرفت. فحلی گاوها نیز با استفاده از دو تزریق پروستاگلاندین در روزهای 20 و 34 بعد از زایش، همزمان گردید و متعاقباً دینامیک تخمدان ارزیابی شد. نمونه‌های خون در روزهای 35-، 21-، صفر، 21، 42 و 63 روز بعد از زایش جمع‌آوری شد. روغن ماهی بر غلظت پلاسمایی گلوکز، نیتروژن اوره‌ای، کلسترول، تری‌گلیسرید و HDL تأثیر معنا‌داری نداشت، اما غلظت LDL را به طور معنا‌داری (05/0P<) کاهش داد. نتایج حاصل از تست تحمل گلوکز از بهبود حساسیت به انسولین در تیمار مصرف‌کنندۀ اسیدهای چرب امگا-3 حکایت داشت. از نظر تعداد فولیکول کوچک، متوسط و بزرگ تفاوت معنا‌داری بین گروه‌های آزمایشی مشاهده نشد. بنابراین، تغذیۀ اسید چرب امگا-3 در گاوهای شیری هلشتاین می‌تواند سبب بهبود مقاومت به انسولین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary omega-3 fatty acids on ovarian and insulin dynamic in Holstein dairy cows

نویسندگان [English]

  • Saber Kasaghaei 1
  • Armin Towhidi 2
  • Mahdi Ganjkhanlou 2
  • Hamid Kohram 3
  • Hoda Javaheri Barfourooshi 4
1 M.Sc. Student, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj
2 Associate Professor, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj
4 Assistant Professor, Department of Animal Production Management Research, Animal Science Research Institute
چکیده [English]

The purposes of this study were to evaluate of ovarian and insulin dynamics in dairy cows fed omega-3 fatty acid source. Ten Holstein multiparous cows were selected and after adaptation period given diets containing palm oil (control) and fish oil (treatment) from day -40 to 60 after calving. The study carried to show the effect of omega-3 fatty acids on insulin resistance. Glucose tolerance tests were performed on days 14 and 42 after calving. The cows were synchronized using two injections of prostaglandin on days 20 and 34 after calving and consequently, ovarian dynamics were assessed. Blood samples were obtained on days -35, - 21, 0, 21, 42 and 62 days after calving. Experimental diets have not significant effect on the concentration of cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol; however, omega-3 treatment significantly decreased LDL cholesterol levels. The results of the glucose tolerance test showed that omega-3 treatment improved insulin sensitivity. The number of small follicles (less than 6 mm) and medium (between 7 and 9 mm) and large (greater than 10 mm), there were no significant differences between experimental groups. According to results we suggested that feeding omega-3 could improve insulin resistance in Holstein dairy cows.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • insulin
  • Dairy cow
  • follicle
  • n-3 fatty acids
Dirandeh, E., Towhidi, A., Ansari Pirsaraei, Z., Ganjkhanlou, M., Zeinoaldini, S. & Khalilvandi, H. (2014). Effects of different sources of fat on gene expression-related to insulin resistance in Holstain cows. 4th National conference of Holstain association of Iran. P: 105-108.
Fenwick, M. A., Fitzpatrick, R., Kenny, D. A. , Diskin, M. G., Patton, J., Murphy, J. J. & Wathes, D. C. (2008). Interrelationships between negative energy balance (NEB) and IGF regulation in liver of lactating dairy cows. Domestic Animal Endocrinology, 34, 31-44.
Ferguson, J., Sklan, D., Chalupa, W. & Kronfeld, D. (1990). Effects of hard fats on in vitro and in vivo rumen fermentation, milk production, and reproduction in dairy cows. Journal of Dairy Science, 73, 2864-2879.
Kassa, T., Ambrose, J., Adams, A., Risco, C., Staples, C., Thatcher, M.-J., Van Horn, H., Garcia, A., Head, H. & Thatcher, W. (2002). Effects of whole cottonseed diet and recombinant bovine somatotropin on ovarian follicles in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 85, 2823-2830.
Luo, J., Rizkalla, S. W., Boillot, J., Alamowitch, C., Chaib, H., Bruzzo, F., Desplanque, N., Dalix, A.-M., Durand, G. & Slama, G. (1996). Dietary (n-3) polyunsaturated fatty acids improve adipocyte insulin action and glucose metabolism in insulin-resistant rats: Relation to membrane fatty acids. The Journal of Nutrition, 126, 1951-1958.
Petit, H., Germiquet, C. & Lebel, D. (2004). Effect of feeding whole, unprocessed sunflower seeds and flaxseed on milk production, milk composition, and prostaglandin secretion in dairy cows. Journal of Dairy Science, 87, 3889-3898.
Petit, H. V. (2002).Digestion, milk production, milk composition, and blood composition of dairy cows fed whole flaxseed. Journal of Dairy Science, 85, 1482-1490.
Pires, J. A. (2007). Lipid modulation of insulin resistance in holstein cows. University of Wisconsin-Madison.
Robinson, R., Pushpakumara, P., Cheng, Z., Peters, A., Abayasekara, D. & Wathes, D. (2002). Effects of dietary polyunsaturated fatty acids on ovarian and uterine function in lactating dairy cows. Reproduction, 124, 119-131.
Smith, K., Rauf, A., Benefield, B., Bell, A. & Overton, T. (2006). Responses of tissues to insulin as affected by homeorhetic state in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 89, 352.
Staples, C., Burke, J. & Thatcher, W. (1998). Influence of supplemental fats on reproductive tissues and performance of lactating cows. Journal of Dairy Science, 81, 856-871.
Thomas, M., Bao, B. & Williams, G. (1997). Dietary fats varying in their fatty acid composition differentially influence follicular growth in cows fed isoenergetic diets. Journal of Animal Science,75, 2512-2519.
Zeron, Y., Sklan, D. & Arav, A. (2002). Effect of polyunsaturated fatty acid supplementation on biophysical parameters and chilling sensitivity of ewe oocytes. Molecular Reproduction and Development, 61, 271-278.