اثر فراوری دپوکردن در سطوح گوناگون رطوبت و عمق‌های متفاوت بر سالم‌سازی بستر جوجۀ گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد و عضو هیأت علمی مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی، کرج، ایران.

4 دانش‌آموختۀ دکتری گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی اثر روش دپو‌کردن بر تغییرات دمایی و زنده‌مانی باکتری‌های بیماری‌زای بستر جوجۀ گوشتی انجام گرفت. بدین منظور کود بستر با سه عمق (30، 60، و 120 سانتی‌متر) و سه سطح رطوبت (15، 25، و 35 درصد) در قالب طرح کرت‌های خرد‌شده به‌مدت 21 روز دپو گردید. دمای روزانه در اعماق گوناگون بستر جوجۀ گوشتی دپوشده و دمای محیط آزمایش ثبت گردید. نمونه‌گیری از دپو در اعماق متفاوت با رسیدن دما به مقدار بیشینۀ خود، صورت گرفت و کشت و شمارش جمعیت باکتریایی انجام شد. اثر عمق بر دمای دپو بین روزهای 2 تا 13 آزمایش معنی‌دار بود (05/0P<). سطح رطوبت بیشتر در روزهای 1 تا 4 و 9 تا 21 باعث افزایش دمای دپو شد (05/0P<). اثر متقابل عمق×رطوبت بر دمای دپو معنی‌دار بود (05/0P<). جمعیت کل باکتریایی در تیمارهای دپوشده (به‌جز عمق 30 سانتی‌متر با رطوبت 15 درصد و عمق 120 سانتی‌متر با رطوبت 25 درصد) در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت (05/0P<). میانگین جمعیت کلیفرم‌ها در عمق 30 سانتی‌متری با رطوبت 25 درصد، و عمق‌های 30 و 60 سانتی‌متر با رطوبت 35 درصد به صفر رسید. در عمق‌های متفاوت با 35 درصد رطوبت هیچ‌گونه کلنی از جمعیت اشریشیاکلی مشاهده نشد. میانگین جمعیت سالمونلا در عمق‌های 30 و 60 با رطوبت 25 و 35 درصد و عمق 120 با رطوبت 35 درصد صفر بود. در مجموع، دپو‌کردن بستر جوجۀ گوشتی با 35 درصد رطوبت، با رسیدن حرارت به سطح مناسب طی 9 روز، سبب کاهش جمعیت کل باکتری‌ها و سایر کلیفرم‌ها و حذف کامل باکتری‌های بیماری‌زای بستر (اشریشیاکلی و سالمونلا) گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Deep-Stacking at Different Levels of Moisture Conternt and at Different depths on Safety of Broiler Litter

نویسندگان [English]

  • Hosein Baluch Gharaei 1
  • Yousef Rouzbehan 2
  • Hasan Fazaeli 3
  • Javad Rezaei 4
1 Former Graduate Student, Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 Associat Professor, Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
3 Academic Staff, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran
4 Former Postgraduate Student, Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effects of deep-stacking process on temperature and pathogenic bacterial survival of Broiler Litter (BL). Broiler litter, deep-stacked to 3 depths (30, 60 or 120 cm) and at 3 moisture levels (15, 25 or 35%) was made use of in a split plot design, experiment last for 21 days. Daily temperature of the deep-stacked BL at different depths and at different ambient temperatures were recorded. At the finite temperature of the deep-stacked BLs, representative samples were taken from different depths for later bacterial analysis. The effect of depth on temperature of deep-stacked BL was significant among the day’s 2 to 13 (P<0.05). Higher moisture level increased the temperature of deep-stacked BL on days 1-4 and 9-21 (P<0.05). The interaction effect of depth × moisture on temperature of deep stacked BL was significant (P<0.05). Total count of bacteria in the deep-stacked BL treatments decreased as compared with the control treatment (P<0.05) with the exception of the depth of 30 cm of 15% moisture and as well the depth of 120 cm of 25% moisture. Mean populations of Coliform bacteria in the depth of 30 cm with 25% moisture and in the depth 30 and 60 cm of 35% moisture amounted to zero. There were no Escherichia coli populations found in at the different depths of deep-stacked BL of 35% moisture. Mean populations of Salmonella in depths of 30 and 60 cm with 25 and 35% moisture contents and at the depth of 120 cm with 35% moisture content were recorded as zero. Overall, deep-stacking BL with 35% of moisture for 9 days (to reach the final destined temperature) decreased the total count of bacteria and other Coliforms and as well eliminated the pathogenic bacteria (Escherichia coli and Salmonella).

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler litter
  • deep-stacking
  • Depth
  • moisture
  • pathogenic bacteria