بررسی تأثیر گیاه گلپر بر فراسنجه‏های تخمیر شکمبۀ گوسفند و تولید گاز متان به‌روش درون‌شیشه‏ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری تغذیۀ دام گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تأثیر سه سطح گیاه گلپر (Heracleum persicum) (صفر (شاهد)، 65/28، و 31/57 میلی‏گرم به‌ازای 200 میلی‏گرم جیرۀ پایه) بر فراسنجه‏های تخمیر شکمبۀ گوسفند و تولید گاز متان به‌روش درون‌شیشه‌ای بررسی شد. تولید گاز در تخمیر 1 تا 54 ساعته ثبت شد. فراسنجه‏های مطالعه‌شده عبارت از کل گاز تولیدی، گاز متان، نیتروژن آمونیاکی (NH3-N)، تجزیه‏پذیری آزمایشگاهی مادۀ آلی، شاخص تفکیک‌پذیری (Partitining Factor=PF)، تودۀ میکروبی، و غلظت اسیدهای چرب فرّار بودند. همچنین، اثر سطوح متفاوت گیاه گلپر بر جمعیت پروتوزوآیی کل و سه زیرخانوادۀ Entodiniinae، Ophryscolecinae، Diplodiniinae، و خانوادۀ Isotrichdae نیز بررسی گردید. ترکیبات ثانویۀ گیاه گلپر (اسانس‏دار)، سرعت تخمیر (033/0P=، غیرخطی)، گاز حاصل از بخش نامحلول (b) (001/0P=، خطی)، گاز تولیدی در زمان‏های 24 (001/0P=، خطی) و 54 ساعت (016/0P=، خطی) تخمیر را کاهش داد. ترکیبات مؤثر گیاه گلپر، گاز متان تولیدی به‌ازای مادۀ آلی تجزیه‌شده را در دو سطح اول و دوم (65/28 و 31/57 میلی‏گرم) به‌ترتیب 3/17 و 6/11 درصد کاهش داد (029/0P=، غیر خطی).گیاه دارویی گلپر ضمن کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی در هر دو سطح استفاده‌شده (001/0P=، خطی)، شاخص PF را در هر دوسطح گیاه، بهبود داد (018/0P=، خطی).اسانس گیاه گلپر توانسته است تودۀ میکروبی را در هر دو سطح گیاه دارویی به‌ترتیب 17 و 18 درصد افزایش ‏دهد (001/0P=، غیر خطی).در کنار این گیاه دارویی، اسیدهای چرب فرّار کل و غلظت اسید‌استیک کاهش یافت. همچنین، کاهش جمعیت پروتوزوآیی کل (033/0P=، غیرخطی)، زیرخانوادۀ  Entodiniinae(019/0P=، غیر خطی) و خانوادۀ Isotrichdae (026/0P=، خطی) مؤید تأثیرات ضد پروتوزوآیی ترکیبات مؤثر گیاه گلپر است. نتایج این مطالعه نشان ‏داد که گیاه گلپر توانایی بهبود تخمیر شکمبه‏ای از طریق کاهش نیتروژن آمونیاکی، افزایش راندمان تولید پروتئین میکروبی، و کاهش گاز متان در شرایط درون‌شیشه‌ای را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Golpar (Heracleum persicum) on In Vitro Rumen Fermentation Parameter, Sand on Methane Production

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Nooriyan Soroor 1
  • Yousef Rouzbehan 2
1 Former Post Graduated Student, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 Faculty Member Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effect of three levels (0, 28.65, 57.31mg /200mg substrate) of Golpar (Heracleum persicum: HP) on in vitro rumen ecosystem and on methane production was assessed. Gas Production (GP) was recorded from 1 to 54h past of incubation. The parameters studied were In Vitro Gas Production (IVGP), methane production, ammonia-N concentration (NH3-N), In Vitro Organic Matter Degradability (IVOMDe), Partitioning Factor (PF), microbial mass, and total Volatile Fatty Acids (VFAs) concentration. The effect of different Golpar levels on the total protozoa population, subfamilies of Entodiniinae, Ophryscolecinae, Diplodiniinae, and Isotrichdae family were also studied. The secondary Haracleum persicum (HP) metabolites significantly decreased rate of fermentation, gas production from insoluble fraction (b), and as well gas production at 24 and 54 h Past of incubation. At first and second levels of application of HP, methane gas production decreased by 17.3 and 11.6 present, respectively. The inclusion of HP plant while reducing NH3-N concentration improved PF index. The addition of HP increased microbial mass at the two levels of qpplication by 17 and 18 percent, respectively. The introduction of this medical plant decreased the concentration of VFAs and as well, the acetic acid concentration.The reduction in total protozoa population, Entodiniinae subfamily and Isotrichdae family, also, revealed an antiprotozoal effect of HP. It can finally be suggested that HP plant bears the potential to positively manipulate in vitro ruminal fermentation through NH3-N concentrationreduction microbial mass production promotion and reduction in methane gas production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fermentation parameters
  • golpar (Heracleum persicum)
  • methane gas
  • PF
  • Protozoa