تأثیر عصارۀ تفالۀ انگور بر پارامترهای تولید گاز و جمعیت تک‌یاخته‌های شکمبه با استفاده از شیرابۀ شکمبه گوسفند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری تغذیۀ دام گروه علوم دامی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیرات سطوح گوناگون عصارۀ تفالۀ انگور بر تولید گاز به‌روش آزمایشگاهی و برخی پارامترهای تخمیر شکمبه مانند سوبسترای تجزیه‌شده، اسیدهای چرب فرّار، و تولید پروتئین میکروبی با استفاده از شیرابۀ شکمبه گوسفند انجام شد. برای تهیۀ عصاره، تفالۀ انگور خشک با نسبت وزنی مساوی با آب مقطر مخلوط گردید و در سطوح صفر، 15، و 30 میلی‌گرم ترکیبات فنولیک کل به‌ازای گرم مادۀ خشک به جیرۀ پایه اضافه شد. جیرۀ پایه شامل علف یونجه خشک، کنجالۀ سویا، و دانۀ جو بود. تولید گاز در زمان‌های 3، 6،8، 12، 16، 24، 48، 72، 96، و120 ساعت بعد ازانکوباسیون ثبت گردید. بعد از 24 ساعت، انکوباسیون متوقف و سوبسترای تجزیه‌شدۀ واقعی تعیین شد. پارامترهای تخمیر شکمبه مانند Partitioning factor (PF24)، تولید گاز در 24 ساعت، قابلیت هضم آزمایشگاهی مادۀ آلی، انرژی متابولیسم‌پذیر، و تولید پروتئین میکروبی محاسبه گردید. استفاده از عصارۀ تفالۀ انگور بر مقادیر تولید گاز مجانب (A)، زمان تاخیر (L)، سوبسترای تجزیه‌شدۀ واقعی، تولید گازدر 24 ساعت، قابلیت هضم مادۀ آلی، و انرژی متابولیسم‌پذیر تأثیری نداشت. ولی تولید پروتئین میکروبی (005/0=Q) و مقدار PF24 (023/0=L و 004/0=Q) افزایش یافت. استفاده از عصارۀ تفالۀ انگور بر مقادیر کل اسیدهای چرب فرّار و استات اثر معنی‌داری نداشت. مقدار پروپیونات با افزودن عصاره افزایش یافت (048/0=Q) و مقدار بوتیرات (004/0=L) و نسبت استات به پروپیونات (001/0=Q) در دو سطح عصاره در مقایسه با جیرۀ شاهدکاهش یافت. مقدار آمونیاک (0001/0P<) در دو سطح عصارۀ اضافه‌شده در مقایسه با جیرۀ شاهد کاهش یافت. مقادیر کل پروتوزوآ و زیرخانوادۀ انتودینینه در زمان‌های 3، 12 ، و 24 ساعت بعد از انکوباسیون در دو سطح عصاره در مقایسه با جیرۀ شاهد کاهش یافت. دو جنس ایزوتریچا (0001/0>L و 0001/0>Q) و داسی‏تریچا (003/0=L و 030/0=Q) و زیرخانواده‏های دیپلودینینه (0009/0=L و 012/0=Q) و افریوسکالسینه (0001/0>L و 0001/0>Q) نیز در ساعت 24 بعد از افزودن عصاره کاهش نشان داد. در کل، استفاده از عصارۀ تفالۀ انگور بدون تأثیر منفی بر قابلیت هضم، تولید پروتئین میکروبی را افزایش و مقدار آمونیاک و پروتوزوآ را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Grape Pomace Extract on in vitro Gas Production Kinetics and on Ruminal Unicellular Population of Inoculum in Sheep

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Abarghuei 1
  • Yusof Rouzbahan 2
1 Post Graduated Student, Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 Faculty Member, Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Different levels of Grape pomace Extract (GE) were evaluated for their effect on in vitro gas production and as well on some such ruminal fermentation parameters as apparent degraded substrate, Volatile Fatty Acids (VFA), and microbial protein production, in sheep, as ruminal inoculum donor. As for extraction, dried grape pomace and distilled water were mixed in an equal weight ratio. GE was added at three levels of 0, 15 and 30 mg of total phenolics content per gram of DM of basal diet. The basal diet was composed of alfalfa hay, soybean meal and barley grain. In vitro Gas Production (GP) was recorded at 3, 6, 8, 12, 16, 24, 48, 72, 96 and 120h of incubation. After 24h past, incubation was stopped, filtered and the apparent degraded substrate determined. Such ruminal fermentation parameters as 24 h Partitioning Factor (PF24), Gas Yield (GY24), In Vitro Organic Matter Disappearance (IVOMD), Metabolizable Energy (ME) and Microbial Protein MP were also estimated. The addition of pomegranate extract did not affect the asymptotic GP (A), Lag time(L), ADS, GP24, GY24 IVOMD and ME, but MP (Q=0.005) and PF2 (L=0.023, Q=0.004) values got increased. There was no influence observed on the total VFA and on the molar proportion of acetate, but propionate value (Q=0.048) increased and while butyrate (L=0.004) and the acetate to propionate ratio (Q=0.001) decreased (at two levels of GE) as compared with control. With both levels of extracts, NH3-N concentration (P<0.0001) decreased in comparison with control. Total protozoa counts and subfamily of Entodiniinae decreased in comparison with control, at times of 3, 12 and 24h past of incubation. Addition of GE deceased Isotricha (L<0.0001, Q<0.0001), dasytricha (L=0.003, Q=0.030), subfamily of Diplodiniinae (L=0.0009, Q=0.012) and Ophrioscolecinae (L<0.0001, Q<0.0001). In total, GE with no effect on IVOMD, increased microbial protein production, and decreased NH3-N, as well as protozoa population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas production
  • pomegranate peel extract
  • Ruminal parameters
  • sheep