دوشکلی جنسی در پاسخ ایمنی سلولی و خونی دو‌سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح دام

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

هدف این مطالعه، مقایسۀ صفات ایمنی اکتسابی (ایمنی سلولی و خونی) در دو جنس نر و ماده، در پرندگان لاین گوشتی آرین و بومی آذربایجان غربی بود. در این آزمایش از اطلاعات صفات ایمنی خونی 49 پرندۀ سنگین وزن لاین گوشتی آرین و 79 مرغ بومی استفاده شد. با چالش پرندگان با گلبول قرمز گوسفند، عیار پادتن کل، عیار ایمونوگلوبولین Y (IgY)، و عیار ایمونوگلوبولین M (IgM) در 22 و 50هفتگی تعیین شد. همچنین با چالش پرندگان با فیتوهماگلوتینین، پاسخ ایمنی سلولی محاسبه شد. عیار پادتن کل و IgY در 22هفتگی در سویۀ بومی به شکل معنی‏داری بیشتر از سویۀ آرین بود، در‌حالی‌که این دو صفت در 50هفتگی تفاوتی با یکدیگر نشان ندادند. برای صفات عیار پادتن کل و IgY در 22هفتگی در سویۀ آرین دوشکلی جنسی مشاهده شد، در‌صورتی‌که پاسخ‏های ایمنی خونی در سویۀ بومی تفاوت معنی‏داری نداشت. برخلاف ایمنی خونی، در سویۀ بومی برای ایمنی سلولی تفاوت معنی‏دار مشاهده شد، در‌صورتی‌که در سویۀ آرین پاسخ‏های ایمنی در دو جنس نر و ماده تفاوتی با یکدیگر نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual Dimorphism in Cellular and Humoral Immune Responses in two Strains of Commercial Iranian Arian vs Western Azarbaijan Native Fowls

نویسندگان [English]

  • Ali Maghsoudi 1
  • Rasoul Vaez Torshizi 2
  • Ali Akbar Masoudi 3
  • Mohammad Amir Karimi Torshizi 3
1 Post Graduate Student, Animal Genetics and Breeding, Animal Science Department, Agriculture Faculty, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Animal Science Department, Agriculture Faculty, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Animal Science Department, Agriculture Faculty, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim followed in the present study was an evaluation of the adaptive immune traits (cellular and humoral) of both males and females in Iranian commercial vs Azarbayijan native fowls. Information obtained from cellular and humoral responses of 49 birds of Arian broiler line. 79 Azarbayijan native birds were made used of. Total antibody titration, Immunoglobulin Y titration (IgY), and Immunoglobulin M titration (IgM) were determined with in the birds, 22 and 50 weeks of age following a challenging of the birds with sheep red blood cells. Moreover, the cellular immune responses of the birds were determined following a challenging of the birds with phytohemaglutinin. For the 22 weeks of age birds, the total antibody and IgY titres were significantly higher in the native strain than in those of the Arian strain. As for Arian strain, sexual dimorphism was observed within 22 and 50 weeks of age birds for total antibody and IgY titres, while, for humoral immune responses no significant difference was observed for native strains. Unlike humoral immunity, in native strains, sexual dimorphism was found for cellular immunity. As for Arian strain there were no significant differences observed for cellular immune response between males and females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adaptive immunity
  • interaction
  • Sex
  • strain