اثر کاهش پروتئین جیرۀ غذایی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه زنجان

2 دانشیار، دانشگاه زنجان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر کاهش پروتئین جیرۀ غذایی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی بود. در این پژوهش از 63 رأس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 5/16 ± 71 در قالب طرح بلوک‏های کاملاً تصادفی با 3 جیره و به‌مدت 65 روز در ماه‌های تابستان استفاده گردید. گاوها به‌طور تصادفی به یکی از 3 جیرۀ‏ آزمایشی (حاوی 5/18، 5/17، و 5/16 درصد پروتئین خام) اختصاص داده شدند. نسبت پروتئین تجزیه‌ناپذیر در شکمبه به پروتئین تجزیه‌پذیر در شکمبه در کلیۀ تیمارها برابر با 39 به 61 درصد و نسبت بهینۀ آمینو‌اسیدهای ضروری (لیزین به متیونین) در هر سه تیمار با استفاده از متیونین محافظت‌شده، در حدود 3 به 1 بود. نتایج نشان داد که مادۀ خشک مصرفی شیر تصحیح‌شده براساس 5/3 درصد چربی، ترکیبات شیر، و میزان شیر تولیدی به‌ازای هر کیلوگرم مادۀ خشک مصرفی (بازده تولید)، تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نمی‌گیرد.  این تحقیق نشان داد که کاهش سطح پروتئین خام در مقایسه با مقادیر توصیه‌‌شدۀ شورای تحقیقات ملی (NRC, 2001) و تأمین نسبت بهینه در آمینو‌اسیدهای محدود‌کننده در شرایط تنش گرمایی می‌تواند در حفظ تولید، بهبود بازده نیتروژن، کاهش هزینه‌های تولیدی، و کاهش خطرات زیست‌محیطی ناشی از دفع نیتروژن اضافی به محیط در گاوهای تحت تنش گرمایی، سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of a Reduction of Dietary Protein on Milk Production and on Blood Components of Lactating Holstein Cows during Heat Stress

نویسندگان [English]

  • Vahid Gholami 1
  • Hamid Amanlou 2
1 Graduate Student, University of Zanjan, Iran
2 Associate Professor, University of Zanjan, Iran
چکیده [English]

   The aim followed in the present research was to study the effects of reduction in dietary crude protein on milk production and on blood components in lactating Holstein dairy cows when in heat stress. A number of 63 Holstein dairy cows (71 ± 16.5 DIM) were chosen to be made use of in a randomized complete block design. The cows were randomly assigned to any one of the three experimental rations (18.5, 17.5, 16.5% CP). Diets were formulated based upon rumen undegradable to degradable protein ratio in all the treatments as equal to 39 to 61%. Ideal proportions of essential amino acids (Lys to Met) were adjusted between 2.9 and 3.2. Results indicated that Dry Mater Intake, 3.5% Fat-Corrected Milk (FCM), percentage of milk protein and milk fat were not affected by experimental rations (P<0.05). In conclusion, a reduction of the level of crude protein in the diet (in comparison with the NRC (2001) recommendations) and an  increase in the ratio of rumen undegradable protein as well as an ideal proportion of essential amino acids (during heat stress) could maintain production levels, and as well reduces production costs. It could also reduce the environmental hazards arising from the emission of animal husbandry produced nitrogen into the air which in turn would be beneficial to the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crude protein
  • heat stress
  • milk urea nitrogen
  • nitrogen efficiency