اثر روغن ماهی و اسانس آویشن برعملکرد پروار و خصوصیات لاشۀ بزغاله‏های مهابادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‏ ارشد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری تغذیۀ دام گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

5 دانشجوی دکتری تغذیۀ دام گروه علوم دامی دانشگاه زنجان

چکیده

در این مطالعه اثر روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد و خصوصیات لاشۀ بزغاله‌های نر مهابادی بررسی شد. برای این منظور 28 رأس بزغاله نژاد مهابادی 4 تا 5‌ ماهه با میانگین وزن اولیۀ 8/2±8/17 کیلوگرم به‌طور تصادفی با یکی از چهار جیرۀ: 1. شاهد، 2. 2/0 درصد اسانس آویشن، 3. 2درصد روغن‏ماهی؛ و 4. 2درصد روغن‏ماهی+2/0درصد اسانس آویشن، به‌صورت انفرادی و به مدت 84 روز تغذیه شدند. بزغاله‏ها هر 21 روز وزن‌کشی شدند و در انتهای آزمایش کشتار شدند. میانگین مادۀ خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر روغن ماهی و اسانس آویشن قرار نگرفت (05/0<P). افزودن 2 درصد روغن ماهی (تیمار 3) به جیره، به‌طور معنی‌داری ضخامت چربی روی دندۀ 12 را افزایش داد (05/0>P)، اما وزن نهایی، وزن لاشۀ گرم، بازده لاشه، مساحت عضلۀ چشمی، طول لاشه، وزن کبد و کلیه، چربی احشایی، و چربی کلیه تحت تأثیر اسانس آویشن و روغن ماهی قرار نگرفت (05/0>P). درصد و وزن قطعات متفاوت لاشه، و همچنین عضله، چربی، و استخوان تفکیک‌شده از دنده‌ها تحت تأثیر روغن ماهی و اسانس آویشن قرار نگرفت (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که مکمل‌سازی جیرۀ بزغاله‌های مهابادی با روغن ماهی و اسانس آویشن تأثیر چندانی روی عملکرد و صفات لاشه ندارد، ولی روغن ماهی باعث افزایش ضخامت چربی پشتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Fish Oil and Thyme Essence on Fattening Performance and Carcass Traits of Mahabadi Kids

نویسندگان [English]

  • Amin Hozhabri 1
  • Mahdi Ganjkhanlou 2
  • Abolfazl Zali 3
  • Ali Emami 4
  • Amir Akbari Afanjani 5
1 Former Graduate Student, Department of Animal Sciences, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Animal Sciences, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Animal Sciences, University of Tehran, Iran
4 Post Graduate Student, Department of Animal Science, University of Birjand, Iran
5 Post graduate Student, Department of Animal Science, University of Zanjan, Iran
چکیده [English]

The present study was carried out to determine the effects of fish oil long-chain fatty acids and thyme essence supplementation on performance and carcass traits in Mahabadi goat kids. Twenty-eight Mahabadi goat kids (average initial BW of 17/8 ± 2/8 kg, 4-5mo) were randomly assigned to four treatments of: 1. control (basal diet), 2. 0.2% thyme essence, 3. 2% fish oil, and 4. 2% fish oil +0.2% thyme essence addition to the basal diet. Animals were kept in individual pens with self-mangers for 84d. The kids were weighed at 21 day intervals and finally slaughtered at the end of the trial. Dry matter intake, average daily gain and feed conversion ratios were not found affected by fish oil and thyme essence. Addition of 2% fish oil increased fat depth on the 12th rib (P<0.05). Dressing percentage, eye muscle area, carcass length, liver and kidney weight, abdominal and kidney fat were not affected by the treatments (P>0.05). Percentages or weights of ribs, dissected muscle, fat and bone, and as well, the percentages of wholesale cuts of the carcass were not affected by fish oil and thyme essence additions (P> 0.05). The results finally indicated that supplementation of goat kids’ diets with fish oil and thyme essence did not influence carcass traits and growth performance but, back fat thickness increased through fish oil supplementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • back fat
  • Carcass traits
  • fish oil
  • thyme essence