اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علوم دامی‌ـ‌ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر، تأثیر 9 نسل انتخاب واگرا برای وزن بدن در چهارهفتگی، بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی بلدرچین ژاپنی بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که انتخاب برای وزن بدن در چهار‌هفتگی، سن بلوغ جنسی را در لاین‌های انتخاب‌شده برای افزایش (HW) و کاهش وزن بدن (LW) در مقایسه با لاین کنترل به‌طور متوسط به‌ترتیب 7 و 3 روز افزایش داده است (05/0P≥). اگرچه تفاوت بین لاین‌های انتخاب‌شده برای سن بلوغ جنسی در هر دو جهت معنی‌دار نبود، در مقایسه با لاین کنترل، تفاوت معنی‏داری مشاهده شد (05/0P≥). متوسط وزن بلوغ جنسی در لاین‏ HW بیشتر از لاین C و LW بود (05/0P≥). همچنین وزن بلوغ جنسی و متوسط وزن تخم در مراحل گوناگون تولیدی در لاین HW در مقایسه با لاین کنترل بالاتر بود (05/0P≥)، این در‌حالی است که درصد تخم‌گذاری در زمان بلوغ جنسی در لاین LW در مقایسه با لاین کنترل بیشتر بود (05/0P≥). تعداد تخم تولیدی نیز در لاین LW از لاین کنترل وHW  بالاتر بود، به‌نحوی که این اختلاف با لاین HW معنی‌دار (05/0P≥)، ولی با لاین کنترل این تفاوت از‌‌نظر آماری معنی‌دار نبود. بیشترین درصد تخم‏گذاری در هر سه لاین بین ساعات 3 تا 6 بعداز‌ظهر و اوج تولید تخم نیز در ماه دوم پرورش مشاهده شد. با‌توجه به نتایج این تحقیق می‌توان گفت انتخاب واگرا برای وزن بدن به تغییرات همبسته‏ای برای صفات تولید‌مثلی می‌انجامد. ازاین‌رو، توصیه می‌شود حتماً در برنامه‌های انتخاب، به صفات تولید‌مثلی نیز توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Divergent Selection for Body Weight on Egg Production and other Reproduction Traits in Japanese Quail

نویسندگان [English]

  • Raheleh Sadeghi 1
  • Abbas Pakdel 2
  • Mohammad Moradi Shahr Babak 3
1 Former Graduate Student, Animal Sciences- Genetics and Animal Breeding, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Sciences, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Animal Sciences, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim followed in the present research was to investigate the effect of nine generations of divergent selection on some reproductive and egg production traits in Japanese quail. The results indicated that selection for 4-week body weight, increased the age at sexual maturity of HW and of LW lines, in comparison with control, for about 7 and 3 days, respectively (P<0.05). At the ages of sexual maturity, there weren’t significant differences observed within the selected lines (P<0.05), but these lines were significantly different from control. Body weight at sexual maturity was higher in HW line than in LW and in C. The differences between lines were significant (P<0.05). Body weight at sexual maturity and average egg weight at different productive stages increased in HW in comparison with control (P<0.05). This was while, percentage egg lying at the point of sexual maturity was higher in LW than in control (P<0.05). Total number of eggs laid was higher in LW than in HW and in control while the difference being significant only with HW. The highest percentage of egg-laying was recorded within 3-6 pm in any of the three lines. Peak egg production occurred during the second month. It can finally be concluded that because of the interrelated response between body weight and reproductive traits, it’s important to consider the reproductive and safety traits beside growth traits in selection programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divergent selection
  • egg traits
  • interrelated response
  • Japanese quail
  • Reproductive traits