اثر تانن موجود در بخش‌های گوناگون پسماند کشمش بر ارزش غذایی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد،گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

در تحقیق حاضر، آزمایش ترکیبات شیمیایی، ترکیبات فنولیک، و فراسنجه‌های تخمیر در بخش‌های متفاوت پسماند کشمش بااستفاده از آزمون تولید گاز با و بدون پلی‍‌اتیلن گلیکول (PEG) انجام شد. بخش‌های گوناگون پسماند کشمش شامل کشمش‌های وازده، دم، ساقه، مخلوط کشمش‌ـ‌دم‌ـ‌ساقه، و شکرک (محصول پودری‌شکل که پس از سورت کردت کشمش به‌دست می‌آید) بود. همچنین تأثیر تانن بانده‌شده بر تولید گاز بررسی شد. ترکیبات شیمیایی و ترکیبات فنولیک در بخش‌های گوناگون پسماند کشمش متفاوت بود (01/0P<). بیشترین مقدار پروتئین خام، دیوارۀ سلولی نامحلول در شویندۀ خنثی، و خاکستر در ساقه ‌مشاهده شد، در‌حالی‌که کشمش مقدار کمتری از این فراسنجه‌ها داشت. بیشترین مقدار ترکیبات فنولیک کل (68/12 درصد) و تانن متراکم (96/3 درصد) در دم دیده شد. افزودن پلی‌اتیلن گلیکول مقدار تولید گاز، توان هضم ظاهری مادۀ خشک، توانایی هضم مادۀ آلی و انرژی متابولیسم‌پذیر را افزایش داد. به‌استثنای شکرک، تانن باند‌شده در سایر تیمارها فعالیت بیولوژیک داشت و تولید گاز را کاهش داد. به‌طور‌کلی نتایج این پژوهش نشان داد که بخش‌های متفاوت پسماند کشمش ترکیبات فنولیک متفاوتی دارند که بر ارزش غذایی این بخش‌ها تأثیر می‌گذارد و آزمایش‌های بیشتری لازم است تا اثر این پسماندها و ترکیبات فنولیک موجود در آن‌ها بر عملکرد دام زنده (پرواری و شیرده) بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Tannins Available in Different Parts of Raisin Co-Products on their Nutritional Value

نویسندگان [English]

  • Zahra Soltani 1
  • Daryoush Alipour 2
1 Graduated Student, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

In an experiment, chemical composition, phenolics and fermentation parameters of different parts of Raisin Co-products (RC) were determined using in vitro gas production with or without PolyEthylene Glycol (PEG). Different parts of RC included rejected raisins, pedicle, rachis, mixture of raisins, pedicle and rachis, and Shekarak (a powder product obtained following sorting of raisins for packing). Also, the effect of bound tannin on gas production was evaluated. The chemical composition and phenolic content of different parts of RC were varied. The highest crude protein content, neutral detergent fiber and ash were recorded for rachis, while rejected raisins contained the lowest levels of these parameters. Pedicle bore the greatest total phenolics (12.68% of DM) and condensed tannins (3.96% of DM). Addition of PEG enhanced gas production, in vitro apparent dry matter digestibility, organic matter digestibility as well as metabolizable energy in RC. Bound tannins indicated biological activity and somehow decreased gas production in all the treatments, except for Shekarak. Overall, the results revealed that different parts of RC contain varying levels of phenolics which influence the nutritional value thereof. Further research is needed to more accurately assess the influence of RC and their phenolics upon performance of faltening as well as dairy cattle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • in vitro gas production
  • polyethylene glycol
  • raisin by-products
  • Tannins