اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه ذرت به جای جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

4 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به منظور بررسی اثرجایگزینی سطوح مختلف دانه ذرت به جای دانه جو در جیره بر عملکرد و برخیصفات تولید‌مثلی دراوایل دوره شیردهی، تعداد 15 رأس گاو شیرده هلشتاین زایش دوم(11 ±26روز پس از زایش) با میانگین تولید شیر6/5 ± 7/36 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت 75 روز (15 روز عادت‌دهی و 60 روز نمونه‌گیری) مورد بررسی قرار گرفتند.جیره‌های آزمایشی هم‌انرژی، هم‌پروتئین وحاوی سطوح مختلف دانه ذرت (به‌ترتیب 80، 160 یا 240 گرم در کیلوگرم ماده خشک) به جای دانه جو بود. خوراک‌دهی به‌صورت آزاد و به صورت جیره کامل مخلوط انجام شد. در طول دوره آزمایشی مقادیرماده خشک مصرفی روزانه، تولید و ترکیب شیر، تغییر وزن بدن، فراسنجه‌های شیمیایی پلاسما و صفات تولید مثلی اندازه‌گیریگردید. ماده خشک مصرفی، تولید شیر، درصد چربی و پروتئین شیر، غلظت گلوکز و انسولین پلاسما، تعداد تلقیح منجر به آبستنی و فاصله زایش تا آبستنی در گروه مصرف‌کننده 80 گرم در کیلوگرم دانه ذرت، به‌ترتیب، برابر 76/24، 07/42 کیلوگرم در روز، 26/3 و 98/2 درصد، 1/60 میلی‌گرم در دسی‌لیتر، 409/0 میکروگرم در لیتر، 6/1 و 8/95 روز بود. جیره‌های آزمایشی تأثیری بر میزان مصرف خوراک روزانه، تولید شیرو بازده خوراک مصرفی نداشت. با افزایش سطح ذرت در جیره، تغییرات چربی، پروتئین و لاکتوز شیر معنی‌دار نبود، هرچند درصد چربی و پروتئین اندکی افزایش یافت. با افزایش ذرت در جیره، غلظت انسولین پلاسما از نظر عددی اندکی افزایش، و غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات و کلسترول به میزان ناچیزی کاهش یافت. مصرف سطح 240 گرم در کیلوگرم ذرت به جای جو در جیره موجب کاهش اندک در تعداد تلقیح منجر به آبستنیو فاصله زایش تا آبستنی در مقایسه با سایر گروه‌ها شد. در مجموع، جایگزینی دانه ذرت به جای دانه جو در جیره تأثیر معنی‌داری بر تولید و ترکیب شیر نداشت. از سوی دیگر، متابولیت‌های خون و فراسنجه‌های تولید مثلی در اثر تغییر نسبت منبع نشاسته جیره تنها به میزان جزئی تغییر یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dietary ubstitution Corn Grain for Barley on Performance and Some Reproductive Characteristics in Early Lactating Holstein Cows

نویسندگان [English]

  • S. H. HOSSEINI 1
  • Y. ROOZBEHAN 2
  • A. R. AGHASHAHI 3
  • J. REZAI 4
1 Former Graduate Student, University of Tarbiyat Modarres
2 Associate Professor, University of Tarbiyat Modarres
3 Research Professor, State Animal Sciences Reserch Institute, Kararaj
4 Postgraduate Student University of Tarbiyat Modarres
چکیده [English]

This research was conducted to assess the effect of substituting corn for barley grain in diet on performance and reproductive characteristics of early lactating, Holstein dairy cattle. A number of fifteen cows in their second lactation (26±11 DIM) with 36.7±5.6 kg milk/d were investigated for 75 day (15 day for adaptation and 60 day for sampling) in a completely randomized design. The iso-energetic and iso-nitrogenous diets contained different levels (80, 160 or 240 g/kg DM) of corn substituted for barley grain. Feed was offered ad libitum as total mixed ration. In the experimental period, daily Dry Matter Intake (DMI), milk yield, body weight blood chemistry parameters, as well as reproductive characteristics were recorded. The DMI, milk yield, milk fat and protein percentage, plasma glucose and insulin concentrations, Services Per Conception(SPC) and Open Days (OD) for the cows fed the diet containing 80 g of corn/kg DM, respectively, were 24.76, 42.07 kg/d, 3.26 and 2.98%, 60.1 mg/dL, 0.409 µg/L, 1.6 and 95.8 d. Daily DMI, milk yield and feed efficiency were recorded as similar among treatments. Increasing the level of corn in the diet did not affect milk fat, protein and lactose, although the percentages of protein and fat were, numerically slightly increased. With increase in the level of corn in the diet, plasma concentration of insulin, numerically, increased, but beta hydroxyl butyrate and cholesterol declined, numerically. Replacing 240 g/kg of corn for barley in the diet caused a numerical decrease of SPC and OD as compared with other treatments. Overall, replacing corn grain for barley in the diet did not significanty affect milk production and composition. On the other hand, starch source did but only slightly affect the blood metabolites and reproductive parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley grain
  • Corn grain
  • milk yield
  • reproduction
  • Dairy cow