تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی تفاله چغندر قند در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و معرف اکسید کروم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان

2 استاد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه پرتوریای آفریقای جنوبی

4 استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تعیین مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری و ظاهری تصحیح شده بر حسب نیتروژن (AME و AMEn) و همچنین مقدار انرژی قابل متابولیسم حقیقی و حقیقی تصحیح شده بر حسب نیتروژن (TME و TMEn) تفاله چغندر قند در شترمرغ های نر 3 ماهه بود. تفاله چغندر قند در سطوح صفر، 15، 30 و 40 درصد در جیره پایه جایگزین شد. در تعیین AME و AMEn  با استفاده از معرف، تفاله چغندر قند تنها در سطح 40 درصد در جیره پایه جایگزین گردید. به منظور انجام این آزمایش در روش جمع آوری کل فضولات و روش استفاده از معرف به ترتیب  از 16 و 8 قطعه جوجه شترمرغ 3 ماهه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار استفاده شد. اندازه گیری مقدار AME  تفاله چغندر قند به دو روش خورانیدن معرف اکسید کروم و جمع آوری کل فضولات انجام شد که مقادیر به دست آمده برای این دو روش در سطح 40 درصد به ترتیب 238 ± 3199 و 95 ± 2902 کیلوکالری بر کیلوگرم بود. مقدار AMEn در دو روش مذکور در سطح 40 درصد به ترتیب 214 ± 3125 و 86 ± 2798 کیلوکالری بر کیلوگرم برآورد گردید. اندازه گیری مقدار TME و TMEn تفاله چغندر قند در این آزمایش با استفاده از مقادیر سطوح مختلف ماده آزمایشی توسط روش رگرسیونی به ترتیب 3215 و 3134 کیلوکالری بر کیلوگرم به دست آمد. نتایج حاصله نشان داد که اعداد مربوط به AME و TME و اشکال تصحیح شده آن ها براساس نیتروژن که در جداول احتیاجات مرغ ارائه شده اند بسیار پایین تر از اعداد انرژی قابل  متابولیسم مواد خوراکی به دست آمده در شترمرغ است و برای مراحل ابتدایی رشد شترمرغ قابل استفاده نبوده و لذا تعیین انرژی قابل متابولیسم اقلام خوراکی مورد استفاده در تغذیه برای شترمرغ الزامی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Determination of Apparent and True Metabolizable Energy of Beet Pulp fed to Ostrich, Assessed via Marker and Total Excreta Collection Methods

نویسندگان [English]

 • M. AYAZ 1
 • M. SHIVAZAD 2
 • M. H. SHAHI 1
 • A. HAJIBABAEI 3
 • E. SHAHRAMI 4
1 Former Graduate Student and Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, Uiversity College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, Iran
3 Postgraduate Student, Department of Animal and Wildlife Science, Pretoria University, South Africa
4 Assistant Professor, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to determine the AME, AMEn, TME and TMEn of beet pulp fed to male ostriches at  their 90 d of age. Different levels of beet pulp (0, 15, 30 and 40%) were fed through replacements in the basal diet. For a determination of AME and AMEn using marker method, beet pulp was replaced in the basal diet at 40%. A number of 16 vs. 8 ostrich chicks were employed in each of the total collection vs. marker methods, respectively. A completely randomized design of 4 replicates was adopted. AME and AMEn were determined via chromic oxide marker and via total excreta collection methods. The AME and AMEn for beet pulp were recorded as 3199±238, 2902±95, 3125±214 and 2798±86 kcal/kg (at 40 % of replacement) as assessed through chromic oxide marker and total excrete collection, methods respectively. Assessment of TME and TMEn of beet pulp as based upon different levels of feedstuff were recorded 3215 and 3134 kcal/kg respectively. The results finally indicated that use of the ME data assessed via adult leghorn cockerel (in formulating the starter diet for ostrich) is not applicable, and values of ME in ration formulation regarding ostrich are to be determined

کلیدواژه‌ها [English]

 • AME
 • AMEn
 • TME
 • TMEn
 • Beet pulp
 • Ostrich