ساختار شجره برخی گله های گاو هلشتاین ایران و تاثیر آن بر هم خونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در بررسی حاضر از اطلاعات شجره ا ی گاو هلشتاین ایران، که توسط مرکز اصلاح دام کشور در  طی سال های 1350 تا 1388 ثبت شده بود، برای بررسی علت افزایش هم خونی استفاده شد. ضریب هم خونی و معیار کامل بودن شجره همه گاوها با استفاده از ساختار شجره ی 883713 حیوان محاسبه شد. گله های با معیار کامل بودن شجره بیش از 85/0 استخراج و به دو گروه، هم خونی زیاد (گروه 1) با متوسط هم خونی 0514/0 و معیار کامل بودن شجره 97/0، و گروه هم خونی کم (گروه 2)  با متوسط هم خونی 0184/0 و معیار کامل بودن شجره 95/0 تقسیم شدند. برای هر دو گروه، جمعیت مرجع (حیوانات متولد شده در طی سال های 1381 تا 1388) تعریف شدند. تعداد حیوانات شجره ی هر گروه، به ترتیب، 35638 حیوان در گروه 1 و 41850 حیوان در گروه 2 بود. احتمال منشاء ژن (تعداد حیوانات بنیان گذار، تعداد موثر حیوانات بنیان گذار، معادل ژنومی حیوانات بنیان گذار و اندازه موثر حیوانات غیر بنیان گذار و سهم بنیان گذارها) برای هر دو گروه محاسبه شد. تعداد حیوانات بنیان گذار، تعداد موثر حیوانات بنیان گذار، معادل ژنومی حیوانات بنیان گذار و اندازه موثر حیوانات غیر بنیان گذار و سهم بنیان گذارها در 50 درصد ژنوم جمعیت حاضر در گروه هم خونی زیاد، به ترتیب، 5226، 84/296، 31/9، 61/9 و 134 و در گروه هم خونی کم، به ترتیب، 7562، 46/331، 78/16، 67/17 و 153 بود. این نتایج نشان می دهند که، هم خونی زیاد گله های گاوهای هلشتاین ایران می تواند ناشی از تعداد موثر حیوانات بنیان گذار کم باشد.
 

عنوان مقاله [English]

Pedigree Structure of some Herds of Iranian Holstein Cattle and their Impacts on Inbreeding

نویسندگان [English]

  • R. KHALKHALI 1
  • R. VAEZ TORSHIZI 2
  • A. A. MASOUDI 3
1 Graduated from, Department of Animal Science, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 Associate Department of Animal Science, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
3 Associate and Associate, Department of Animal Science, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pedigree information of Iranian Holstein dairy cattle, collected via Animal Breeding Centre of Iran from 1971 to 2007, were utilized to describe the reasons for the increasing inbreed coefficient. Inbreeding coefficient (F) and Pedigree Completeness (PCI) of all the available cattle were found out using a pedigree structure of 883713 animals. The herds with PCI of above 0.85 were picked out and divided into two groups, one group (G1) with high F ( and PCI=0.97) and the other (G2) with low F ( and PCI=0.95). For each group, a reference population (animals born within years 2002 to 2007) was defined and the pedigree traced back. The number of individuals picked out from the pedigree were 35638 and 41850, for G1 and G2 respectively. The probability of gene origin (effective number of founders, founder genome equivalent and non-founders) were estimated for both groups. The number of founders, effective number of founders, founder genome equivalent, non-founders, and the number of founders, contributing to 50% of the gene pool of reference population were recorded as 5226, 296.84, 9.31, 9.61, and 134 in G1 and while 7562, 331.46, 16.78, 17.67, and 153 in G2, respectively. The results finally indicated that the higher inbreeding coefficient in Iranian Holstein may be attributed to a small number of effective founders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holstein
  • Probability of gene origin
  • Iran