بررسی رابطه¬ی ژن TLR4 با ورم پستان بالینی در گاو¬های هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

ژنToll-Like Receptor 4(TLR4)  به عنوان یک گیرنده­ی سطح سلولی که در پاسخ­های ایمنی ذاتی موثر است، سبب شناسایی لیپو پلی ساکاریدهای باکتری­های گرم منفی می­شود. نشانگرهای ژنتیکی مرتبط با پاسخ­های ایمنی در طول بروز ورم پستان می­تواند در انتخاب گاوها کمک کند. هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه­ی ژن  TLR4با ورم پستان بالینی بود. 270 فرد بر اساس بالاترین و پایینترین توزیع عوامل باقیمانده ورم پستان بالینی در دو گروه حساس و مقاوم به ورم پستان بالینی با استفاده از روش نمونه برداری توالی یابی انتخابی، انتخاب شدند. به منظور تعیین ژنوتیپ حیوانات از دو روش آزمون چند شکلی ترکیب تک رشته ای (PCR-SSCP) و آزمون چند شکلی قطعات محدود شده (PCR-RFLP) استفاده شد. پس از توالی یابی چند شکلی­ نوکلئوتید A-G در اگزون 2 و C-T در اگزون 3 از ژن مذکور شناسایی شد. اثر چند شکلی ژن TLR4 روی ورم پستان بالینی با استفاده از تابعیت لوجستیک تجزیه شد. نتایج نشان داد که ژن TLR4  به طور معنی­داری با مقاومت به بیماری ورم پستان بالینی مرتبط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between TLR4 Gene and Clinical Mastitis in Holstein Dairy Cows in Iran

نویسندگان [English]

  • M. BAGHERI 1
  • R MIRAIE- ASHTIANI 2
  • M MORADI-SHAHRBABAK 2
  • A PAKDEL 3
  • A NEJATI-JAVAREMI 3
1 Former Postgraduate Student, Aanimal Breeding and Genetics, Department of Animal Science, Tehran University, Karaj, Iran
2 Professors, Animal Breeding and Genetics, Department of Animal Science, Tehran University, Karaj, Iran
3 Associated Professor, Animal Bred and Genetics, Department of Animal Science, Tehran University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The Toll-like Receptor 4 (TLR4) is an innate immune protein on cell surfaces that identifies Lipopolysaccharide (LPS) of gram-negative bacteria. Genetic markers associated with innate responses during mastitis could help in selection of cattle to improve disease resistance. The objective of this study was to determine the association between TLR4 gene and clinical mastitis, using selective genotyping method. A total of 270 cows of two extreme groups namely: top clinical mastitis resistant vs. top susceptible ones were selected. For genotyping, the 2 methods of: PCR-RFLP and PCR-SSCP were made use of. Identified polymorphisms induced A-G in exon 2, and C-T in exon 3. Following sequencing, polymorphism effects on clinical mastitis were analyzed using logistic regression. The results indicated that TLR4 gene was significantly associated with clinical mastitis resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clinical mastitis
  • TLR4 gene
  • Holstein cattle