نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و اعضای هیات علمی گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

شناسایی ژن های عمده تاثیرگذار بر توازن انرژی، تولید شیر، باروری، ایمنی و مصرف خوراک از اهداف مهم و استراتژیک در تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد دام می باشد. از میان ژن های عمده، ژن لپتین از جمله ژن های بزرگ اثری است که چند شکلی موجود در آن با صفات مهم اقتصادی در دام های اهلی مرتبط است. در این پژوهش نمونه های خون به طور تصادفی از 100 راس گوسفند نژاد نائینی جمع آوری شد. DNA به روش نمکی بهینه یافته استخراج و یک قطعه 275 جفت بازی از اگزون 3 ژن لپتین با استفاده از واکنش زنجیره پلی مراز تکثیر شد. به منظور تعیین ژنوتیپ های مختلف از دو روش PCR-SSCP و توالی یابی DNA استفاده شد. نتایج این مطالعه یک جهش تک نوکلئوتیدی A به C در موقعیت باز 49 قطعه تکثیری در این پژوهش (مطابق با موقعیت بازی 200 توالی ثبت شده EF534370.1)که از نوع جهش خاموش بود را نشان داد. فراوانی هر یک از آلل های A و C و فراوانی دو ژنوتیپ AA و AC به ترتیب برابر با 0.73 و 0.27 برآورد شد. در این پژوهش، اثر SNP مشاهده شده روی صفات رشد و تولید پشم مورد بررسی قرار گرفت. وزن تولد در گوسفندان با ژنوتیپ AC به طور معنی داری بیشتر از گوسفندان با ژنوتیپ AA بود (p<0.01)، اما اثر ژنوتیپ های مشاهده شده روی دیگر صفات مورد مطالعه معنی دار نبود. می توان نتیجه گیری نمود که با انجام تحقیقات بیشتر در تحقیقات بعدی با اندازه نمونه های بزرگتر، احتمالا بتوان از این جایگاه نشانگری و یا دیگر جایگاه های مرتبط به ژن لپتین در برنامه های انتخاب بر اساس نشانگرهای مولکولی مبتنی بر DNA بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Allelic Polymorphism in Exon 3 of Leptin Gene on Production Traits in Naeini Sheep Breed

نویسندگان [English]

 • M. NAJAFY 1
 • G RAHIMI 1
 • Z ANSARI 1
 • F JIVAD 2

1 Coach and Faculty Animal Sciences, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Sari

2 Department of Toxicology, Medical Sciences University of Mazandaran

چکیده [English]

Identification of effective major genes releted with energy balance, milk production, fertility, immunity, as well as feed consumption constitutes some of the most important and strategic objectives in animal breeding and genetics researches. Among the major genes, leptin is one of the largely effective ones the polymorphism of which is closely related with important economic traits in livestock. Throughout this study, 100 blood samples were randomly collected from Naeini sheep breed. DNA was extracted using modified salting out method and Polymerase Chain Reaction employed for amplification of a fragment of 275 bp length from exon 3 of leptin gene. The two methods of PCR-SSCP and DNA sequencing were employed for identification of different genotypes. Results showed a single nucleotide mutation of A to C in the nucleotide position of 49 (in the amplified fragment) indicating a type of silent mutation. The frequency of each A and C alleles and of the two AA and AC genotypes were determined at 0.73 and 0.27, respectively. In the course of this research work, the observed effect on growth and wool production traits was also evaluated. The birth weight in sheep with AC genotype was higher than that in animals with BB genotype (P< 0.01), but there was no other significant effect of the observed genotypes on the other studied traits. It can be concluded that in the case of repeated results obtained from further research in the future studies, (of  higher sample sizes) it may be possible to use either this marker site or other sites (relevant to leptin gene) in selection programs as based on molecular DNA markers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Naeini sheep
 • Leptin gene
 • Polymorphism
 • growth traits
 • Wool production traits
 • PCR- SSCP
 • DNA sequencing