بررسی چندشکلی اگزون 6 ژن کالپاستاتین به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان لری-بختیاریو زل-آتابای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه گوسفندان بومی

2 استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه گوسفندان بومی

3 استاد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه گوسفندان بومی

چکیده

کالپاستاتین به عنوان ژن کاندیدای مؤثر بر بازده رشد و صفات کیفی گوشت مطرح است.در مطالعه حاضر از تعداد 74 رأس گوسفند نژاد لری-بختیاری و 40 رأس آمیخته زل-آتابای به ترتیب از کشتارگاه های صنعتی شهرستان های شهرکرد و گرگان خون گیری و اندازه گیری صفات لاشه به عمل آمد.پس از استخراج DNA، واکنش های زنجیره ای پلیمرازجهت تکثیر قطعه 254 جفت بازی دربرگیرنده تمام اگزون 6 ژن کالپاستاتین انجام گرفت. برای تعیین ژنوتیپ محصولات PCR، از روش SSCP و رنگ آمیزی با نیترات نقره استفاده شد که طی آن، 14 الگوی ژنوتیپیِ AA، BB، AB، AC، AD، BE، AF، AG، AH، AI، JJ، AJ، BK و  ALبه ترتیب با فراوانی 035/0، 123/0، 105/0، 114/0، 009/0، 053/0، 316/0، 027/0، 017/0، 017/0، 009/0، 105/0، 017/0 و 053/0 در دو نژاد مشاهده شد.ژن کالپاستاتین اثر معنی داری بر صفات وزن زنده قبل از کشتار(001/0P<)، وزن دنبه(001/0P<)،وزن لاشه با دنبه(05/0P<) و درصد وزن دنبه به وزن لاشه(01/0P<) داشت. ژنوتیپ AB ژنوتیپی مطلوب برای مجموع صفـات مورد بررسی، ژنوتیـپ –AJ مطلوب برای صفـات رشـد و ژنـوتیـپ  BE اگرچه به لحاظ دنبه ژنوتیپی مطلوب بود (حیوانات با ژنوتیپ BE دارای دنبه کوچک بودند) ولی به همراه ژنوتیپBB، ژنوتیپ هایی نامطلوب برای صفات رشدبودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Polymorphism in Exon 6 of Calpastatin Gene through PCR- SSCP Method and Its Association with Carcass Traits in Lori-Bakhtiari and Zel-Atabay Sheep

نویسندگان [English]

  • M AALI 1
  • H MORADI SHAHRBABAK 2
  • M MORADI SHAHRBABAK 3
  • M SADEGHI 2
1 Former Gratude student, Department of Animal Science , Excellent Center for Improving sheep Carcass quantity and quality, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
2 Assistance professors Department of Animal Science , Excellent Center for Improving sheep Carcass quantity and quality, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
3 Professor, Department of Animal Science , Excellent Center for Improving sheep Carcass quantity and quality, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Calpastatin has been introduced as an effective candidate gene as regards growth efficiency and meat quality traits. Throughout the present study, blood sampling as well as carcass trait measurements were performed on 74 Lori-Bakhtiari sheep and on 40 Zel-Atabay cross-breds from industrial slaughterhouses of Shahrekord and Gorgan cities, respectively. Following DNA extaction, Polymerase Chain Reactions were performed for amplification of a 254 bp fragment containing the entire exon 6 of calpastatin gene. SSCP method along with silver staining were employed for genotyping of PCR products. Fourteen genotypic patterns namely: AA, BB, AB, AC, AD, BE, AF, AG, AH, AI, JJ, AJ, BK, and AL were observed with frequencies of 0.035, 0.123, 0.105, 0.114, 0.009, 0.053. 0.316, 0.027, 0.017, 0.017, 0.009, 0.105, 0.017, and 0.053, respectively for the two breeds. The calpastatin gene significantly affected live weight before slaughter, fat-tail weight(p<0.001), percentage of the fat-tail to carcass weights (p<0.01) as well as fat bearing carcass weight (p<0.05). Genotype AB was found as the superior genotype for all the traits. The favorable genotype for growth traits was AJ, whereas BE being the favorable one for weight and for percentage of fat-tail (animals with BE genotype bore a smaller fat-tail) but this genotype along with genotype BB were unfavorable as regards growth traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exon 6
  • Fat-tail
  • Abdominal Fat Weight
  • Live Weight