آنالیز ژنتیکی تعداد بره متولد شده در هر زایش میش¬های نژادمهربان با کمک مدل¬های رگرسیون تصادفی بی¬اسپلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در این پژوهش به­منظور برآورد اجزای واریانس و وراثت­پذیری تعداد بره در هر زایش گوسفند مهربان با استفاده از مدل­های رگرسیون تصادفی، از 5558 رکورد زایش مربوط به 2245 رأس میش طی سال­های 1374 تا 1389 استفاده گردید. شناسایی عوامل ثابت مؤثر بر صفت مورد بررسی با مدل خطی تعمیم یافته و نرم­افزار  SASانجام شد که گله- سال- فصل و سن میش هنگام زایش (ماه)اثرات معنی­داری داشتند. اجزای واریانس بر اساس مدل­های رگرسیون تصادفی بی­اسپلاین خطی و درجه دو و تعداد گره­های 4 تا 6بانرم­افزار WOMBAT برآورد شدند. مقایسه مدل­ها با کمک شاخص­های AIC و BICانجام شد که در این میان مـدل QLL4 (درجه دو برای رگرسیون ثابت، خطی برای اثرات ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی با تعداد گره 4) بهتر از مدل­های دیگر بود. بر اساس این مدل، واریانس­های ژنتیکی افزایشی، محیط دائمی و فنوتیپی به­ترتیب در دامنه 01/0 تا 24/1، 00/0 تا 09/4 و 34/0 تا 98/5 برآورد شدنـــد. همچنیـن بـرآورد وراثت­پـذیری این صفت در دامنه 02/0 تا 30/0 قـرار داشـت. وراثت­پذیری تعداد بره در هر زایش در سنین 60 تا72ماهگی،بالاتر از سنین دیگر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Analysis of Number of Lambs Born per Lambing in Mehraban Breed Ewes, using B-Spline Random Regression Models

نویسندگان [English]

  • M. AMIRABADI FARAHANI 1
  • P ZAMANI 2
1
2
چکیده [English]

A number of 5558 lambing records of 2245 Mehraban ewes, collected during years 1995 to 2010 were utilized to estimate the variance components and heritability for the number of lambs per lambing,  making use of B-Spline random regression models. The fixed factors affecting the studied trait were identified using general linear model analysis as well as SAS software, where flock-year-season and the age of ewe at lambing (month) had significant effects. Variance components were estimated as based on linear, quadratic and linear-quadratic B-Spline random regression models with 4 to 6 knots, using WOMBATsoftware. The models were compared using AIC and BIC indices, out of which model QLL4 (quadratic for fixed regression and linear for additive genetic, as well as permanent environmental effects with 4 knots) was found out as more suitable than the others. According to this model, estimates of additive genetic, permanent environmental, and phenotypic variances of a number of lambs per lambing stood in the ranges of 0.01 to 1.24, 0 to 4.09 and 0.34 to 5.98, respectively. Moreover, heritability estimate for the studied trait was in the ranges of 0.02 to 0.28. The heritability estimates for the number of lambs per lambing at 60 to 72 months of age were higher than those for the other ages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • variance components
  • heritability
  • Number of lambs per lambing
  • random regression model
  • B- Spline